Rekonstrukcija puta u naselju Seoča

NA RED IZ SREDSTAVA KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2021.GODINU JE DOŠLA I REKONSTRUKCIJA PUTA U NASELJU SEOČA!

Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji puta u naselju Seoča.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko.

Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2021. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu.

U okviru ugovorenih radova izvršiti će se uklanjanje postojećeg asfalta i iskop materijala sa odvozom na deponiju, a potom valjanje podtla i stepenasto zasijecanje terena sa ugradnjom drobljenog kamena radi stabilizacije nasipa.

Poslije ispitivanja i zadovoljavanja propisane zbijenosti nasipa slijedi izrada nosivog sloja od tamponskog materijala sa razastiranjem i valjanjem.

Na kraju će uslijediti asfaltiranje puta asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm, širine trake 3,0 m i izrada bankina od tamponskog materijala.Izvođenje svih radova je prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Gradska uprava Visoko