Rebalans Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu?

3. sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana je za 25.10.2019. godine (petak)
Prijedlog izmjena  i dopuna Budžeta  Grada Visoko za 2019. godinu je druga tačka dnevnog reda. O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  NJ  E I  Pravni osnov Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Grada Visoko za 2019.godinu sadržan je u odredbama Zakona o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15,104/16,5/18 i 11/19), odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 22/06 i 22/09)  i odredbama člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 5/19). II  Obrazloženje Ukazala se potreba za povećanjem obima programa u oblasti tekućeg održavanja i kapitalnih ulaganja u infrastrukturu usljed čega se usklađuju pojedine planirane pozicije u Budžetu Grada Visoko za 2019.godinu. U oblasti prihoda:
 • uvećava se planirana pozicija prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti pod ekonomskim kodom 716 111 i rednim brojem 1.2.1.1., za 50.000,00 KM, tako da iznosi 1.560.000,00 KM
 • uvećava se planirana pozicija prihoda od taksi na isticanje firme pod ekonomskim kodom 722 322 i rednim brojem 2.4.1.1., za 50.000,00 KM, tako da iznosi 550.000,00 KM
 • uvećava se planirana pozicija prihoda od naknada po osnovu pogodnosti pod ekonomskim kodom 722 435 i rednim brojem 2.5.1.4., za 101.630,00 KM, tako da iznosi 751.630,00 KM
 • uvećava se planirana pozicija ostalih prihoda od korišćenja šuma pod ekonomskim kodom 722 459 i rednim brojem 2.5.3.1., za 10.490,00 KM, tako da iznosi 50.490,00 KM
 • uvećava se planirana pozicija prihoda od ostalih neplaniranih uplata pod ekonomskim kodom 722 791 i rednim brojem 2.8.1.1., za 200.000,00 KM, tako da iznosi 300.000,00 KM
U  izdacima:
 • uvećavaju se izdaci na planiranoj poziciji u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 1.1.7. i ekonomskim kodom 613 700 – Izdaci za Program tekućeg održavanja za 200.000,00 KM tako da iznosi 550.000,00 KM
 • uvećavaju se izdaci na planiranoj poziciji u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 2.4. i ekonomskim kodom 821 600 – Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta grada za 1.664.630,00 KM tako da iznose 5.664.630,00 KM
 • uvećavaju se izdaci na planiranoj poziciji u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 2.9. i ekonomskim kodom 821 600 – Ulaganja iz Fonda korišćenja šuma za 10.490,00 KM tako da iznose 50.490,00 KM
 • umanjuju se izdaci na planiranoj poziciji u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 2.3. i ekonomskim kodom 821 500 – Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati za 100.000,00 KM tako da iznose 200.000,00 KM
 • briše se planirana pozicija u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 1.2.3. i ekonomskim kodom 614 400 – Ulaganja u javno dobro vodovodne i kanalizacione mreže
 • briše se planirana pozicija u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 2.1. i ekonomskim kodom 821 100 – Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
 • briše se planirana pozicija u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 2.5. i ekonomskim kodom 821 600 – Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta viših nivoa vlasti
 • briše se planirana pozicija u potrošačkoj jedinici 100 131-Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod rednim brojem 2.6. i ekonomskim kodom 821 600 – Rekonstrukcija gradskih ulica sa instalacijama
 • umanjuju se izdaci na planiranoj poziciji u potrošačkoj jedinici 100 121-Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti pod rednim brojem 1.2.16. i ekonomskim kodom 614 300 – Transfer iz oblasti društvenih djelatnosti za 400.000,00 KM tako da iznose 150.000,00 KM
Analogno navedenom ukupan budžet Grada Visoko za 2019.godinu povećava za 412.120,00 KM ili za 2,02 %, tako da iznosi 20.779.620,00 KM. POMOĆNICA  GRADONAČELNICE Edina Ferizović