Realizacija projekta “PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD”

Grad Visoko je putem Službe za za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizovao Projekat iz oblasti zaštite okoline sa područnim osnovnim i srednjim školama pod sloganom  “PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD”.

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za sve osnovne i srednje škole na području grada Visoko za učešće u Projektu subvencioniranja od strane Grada Visoko za prikupljeni stari papir, pet ambalažu i limenke pod sloganom  “PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD” od 18.04.2019. godine, učešće je uzelo osam škola sa područja grada Visoko.

Pregledom dostavljenih otpremnica operatera o prikupljenim i predatim količinama sirovina, utvrđeno je od strane Komisije da je prikupljeno ukupno:4.532 kg starog papira, 970 kg pet ambalaže i 41 kg limenki.

Prikupljene količine papira, pet ambalaže i limenki bile su osnov za subvencije školama.

Projekat ima višestruki značaj i to pored edukacije djece o pravilnom upravljanju otpadom i jačanjem ekološke svijesti o važnosti, potrebi i načinima selektiranja, te njihovo poticanje na promjenu navika u smjeru održivog upravljanja otpadom, povećava se postotak selektivno prikupljenog otpada i smanjuju se količine otpada koje se deponuje na RD Mošćanica, samim tim štedimo prirodne resurse čime se smanjuje zagađenje tla, zraka i vode i postižu značajni ekološki i finansijski efekti.

Grad Visoko će nastaviti sa aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoline kao pozitivan primjer lokalne zajednice odnosno grada koji kao prijatelj djece promovira održivi razvoj i način života.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko