Rang lista projekata nevladinih/neprofitnih organizacija …

Komisija za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru Javnog poziva organizacijama civilnog društva nevladinim/neprofitnim organizacijama za predaju projektnih prijedloga koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2018. godini, izvršila je ocjenu pristiglih projekata i sačinila rang listu.

 

Dodatni podaci: – ZAKLJUČAK 

                               – RANG LISTA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

 

 

 

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Općine Visoko

Na osnovu člana 12. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji ( „Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 10/13 ) i Rješenja o prenosu ovlaštenja, broj: 01/2-02-679/18 od 10.05.2018.godine, Pomoćnica načelnice d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

 

Prihvata se Izvještaj Komisije za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2018. godini.

II

 

Sa udruženjima koja će se finansirati iz sredstava Budžeta općine Visoko, zaključit će se ugovor koji sadrži prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

III

 

            Sastavni dio ovog Zaključka je tabelarni prikaz udruženja koja će se finansirati iz sredstava Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu i tabelarni prikaz udruženja, čiji projekti nisu predloženi za finansiranje:

 

1.Projekti po Javnom pozivu za NVO

2.Projekti koji nisu predloženi za finansiranje

IV

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na web stranici Općine Visoko, visoko.gov.ba i dostavljen svim učesnicima u projektu.

 

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović  s.r.

__________________________________

RANG LISTA

Projektnih prijedloga organizacija civilnog društva/ nevladinih organozacija po Javnom pozivu koje će finansirati /sufinansirati Općina Visoko u 2018.godini:

  1. a) Projekti po Javnom pozivu za NVO
 

R.B

 

Naziv organizacije

 

Naziv projekta

 

Traženi

iznos finansiranja

(KM)

 

Odobreni iznos finansiranja

      (KM)

 

Broj bodova

 

1.

Aeroklub „Izet Kurtalić“ Visoko Očuvanje sportske kulture i tradicije aeromodelarstva i sportskog letenja 18.890,00 800,00 70
 

2.

Udruženje invalida rada i invalidskih penzionera općine Visoko Poboljšanje kvaliteta života invalidskih lica i unapređenja zdravlja starijih penzionisanih invalida 22.000,00 700,00 65
 

3.

Karate klub „Seiken“ Visoko Karate put 17.350,00 1.000,00 55
 

4.

Konjički klub Visoko Sportskim rekreativnim jahanjem do psihofizičke kondicije 11.040,00 1.000,00 65
 

5.

Streljački klub „Visoko“ Visoko Premijer liga i kup BiH 14.000,00 1.500,00 70
 

6.

Kuglaški klub „Bosna“ Visoko Takmičenja u Premijer ligi BiH 12.000,00 3.000,00 70
 

7.

Rukometni klub „Visoko“ Visoko 110 dana rukometa u Visokom (sa BM Granollers) 18.000,00 2.000,00 60
 

8.

Šahovski klub „Visoko“ Visoko Šah kao izborni predmet  u školama općine Visoko 4.807,50 500,00 75
 

9.

Karate klub „Visoko“ Visoko Karate – Visoko 2018 9.450,00 700,00 55
 

10.

Karate klub „Fudokan“ Visoko Karate 2018 4.840,00 700,00 55
 

11.

Udruženje „Mladi volonteri“ Visoko Obrazujemo se svi 4.750,00 1.500,00 65
 

12.

Udruženje strijelaca „20. juni ‘92.“ „Visoko 2018. – 2.500 novih mladih sportskih strijelaca“ 4.990,00 1.000,00 60
 

13.

Galerija „LIKUM ‘76“ Visoko UGLU „Subsitut institucionalnoj prezentaciji likovnih umjetnosti u lokalnoj sredini 3“ 12.820,00 2.500,00 75
 

14.

Ženski rukometni klub „Bosna“ Visoko Takmičenje u Omladinskim ligama BiH sa tri ekipe 8.000,00 – 10.000,00 1.000,00 75
 

15.

Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Salih Šahinović“ Visoko V. Međunarodna izložba i berza sitnih životinja Visoko 2018. 8.400,00 500,00 65
 

16.

Udruženje „ARS TRAGOVI“ Visoko XV „Dani Zaima Muzaferije“ 2018. 44.815,00 5.000,00 75
 

17.

Ženski nogometni klub „Visočica“ Takmičenje u Drugoj ženskoj ligi FBiH grupa „Sjever“ 8.840,00 500,00 60
 

18.

BZK „Preporod“ Visoko Sevdalinko pjesmo najmilija 13.755,00 2.000,00 60
 

19.

Udruženje slijepih općine Visoko – USOV Osmislimo i obogatimo život slijepih i slabovidnih sugrađana 10.360,00 2.000,00 75
 

20.

Općinski nogometni savez Visoko ONL 2018 12.900,00 12.900,00 75
 

21.

Sportsko ribolovno društvo „Visoko“ Visoko Izgradnja takmičarske staze za invalidna lica održavanje takmičenja 3.500,00 1.000,00 60
 

22.

Odred izviđača „Visoko“ Visoko Pokreni iskru 12.000,00 1.000,00 70
 

23.

Taekwondo club „Bosna Visoko“ Visoko Taekwondo – moj izbor – Visoko 2018 17.400,00 1.000,00 60
 

24.

KUD „Visoko“ Visoko Smotra folklora – Visoko 2018 15.000,00 2.000,00 70
 

25.

Rukometna škola BHA ¸Međunarodni turnir „Piramida KUP 2018“ 12.780,00 500,00 60
 

26.

 

Klub ritmičke gimnastike „Pirueta“ V Pirueta cup 3.760,00 700,00 65
 

27.

Gorska služba spašavanja –  Stanica Visoko Prva visočka Via ferrata „Stijena gora“ 6.555,00 1.500,00 70
 

28.

 

UDM Nominativ Sarajevo Bosnian kingdom – Film Tarika Hodžića 12.200,00 5.000,00 75
 

29.

UG Omladinska incijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko Javne politike kao modeli rješavanja socijalnih ekonomskih izazova na području općine Visoko 23.050,00 1.000,00 70
 

30.

Udruženje građana taksista „VUT“ Visoko Moj TAXI 15.595,00 1.000,00 60
 

31.

Klub ritmičke gimnastike „Visoko“ 8. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Visoko 2018. 5.000,00 1.000,00 65
 

32.

Udruženje „MOSKE“ Visoko 9. Tradiciona memorijalna sportsko-kulturno-obrazovna manifestacija: Visoko 2018. – „Sjećanje na 20. Juni ‘92.“ 4.990,00 500,00 55
 

33.

Udruženje „Damar omladine“ Many men show 6 9.395,40 1.500,00 70
34. Udruženje za promociju kulture i dijaloga „BeDeM“ Vogošća „AŠIK – Voli da bi bio voljen“ 121.130,00 1.500,00 65

 

 

  1. b) Projekti koji nisu predloženi za finansiranje
 

 

      R.B

 

 

Naziv organizacije

 

 

Naziv projekta

 

Traženi

iznos finansiranja

 

 

Broj bodova

 

 

 

Obrazloženje

 

1.

Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis Families United for Energy Efficient Living – FUEL 18.875,00 35 Projektom predviđene aktivnosti već se provode u nadležnim službama Općine i JP
 

2.

Udruženje „Mladi volonteri“ Visoko Omladinsko aktivistički festival „Kriv/a sam“ 4.920,00 35 Nije adekvatno definisana ciljna skupina
 

3.

Savez za sport i rekreaciju osoba s invaliditetom Visoko Koliko nas doista ima? 2.870,00 0 Projektom predviđene aktivnosti su redovne djelatnosti udruženja
 

4.

FK „Čaja“ Takmičenje u Kvalitetnoj ligi NS ZDK u kategorijama pioniri i predpioniri 15.540,00 0 Nije adekvatno definisana ciljna skupina
 

5.

 

Sportski Savez općine Visoko Sport za sve 7.160,00 0 Projektom predviđene aktivnosti već se provode (škole)
 

6.

Udruženje za psihosocijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti „MOMENTUM“ Sarajevo „Izaberi zdravlje a ne drogu – prevencija ovisnosti mladih“ 16.200,00 20 Projektom predviđene aktivnosti već se provode putem imenovane radne grupe
 

7.

Ornitološko društvo „Naše ptice“ Sarajevo Noćne ptice Visokog – sove 5.000,00 30 Nije adekvatno definisana radna grupa
 

8.

Udruženje amatera likovnih umjetnika „Umjetničko ćoše – Art Corner“ Visoko ART LOVE VISOKO „Kulturni i kreativni izraz grada Visoko“ 4.000,00 0 Diskvalifikovan

Nepotpuna dokumentacija

 

9.

Udruženje „Damar omladine“ Biti bolji 24.445,00 20 Nije adekvatno definisana ciljna skupina
10. U.K.N. Art-Sef Visoko „28 priča nekropola stećaka upisanih na Listu UNESCO-a“ 481.960,00 20 Projektom predviđene aktivnosti se ne provode na lokalnom nivou
11. Udruženje Pomozi.ba Sarajevo Medijska pedagogija 11.332,00 0 Nije adekvatno definisana ciljna skupina
12. Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije „Sahan“ „Filcanjem u školi do boljih rezultata“ 8.500,00 0 Diskvalifikovan

Nepotpuna dokumentacija