Radovi na rekonstrukciji puta u Goduši

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko započela je realizaciju projekta rekonstrukcije puta u Goduši. 

Vrijednost ovog projekta je 55.507,14 KM sa PDV-om, a njime je planirano da se uradi priprema podloge, nasipanje tamponskog sloja debljine 25 cm kao i ugradnja asfalta širine 2,5 m i debljine 7 cm, kao i nasipanje bankine 0,5 m sa obje strane i asfaltiranje puta i to: Krak 1 – 260 m, krak 2 – 270 m i krak 3 – 100 m.

Sredstva za rekonstrukciju puta obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko, a kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o.Visoko, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „PERSPEKTIVA-inženjering“ d.o.o. Visoko.

Rok izvođenja radova je 21 dan od dana uvođenja izvođača u posao. Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih učesnika u saobraćaju.

visoko.gov.ba