PS Visoko: “Kretanje pješaka i obaveze vozača prema pješacima”

Od strane Uprave policije, Sektora uniformisane policije, Policijskoginspektorata, MUP-a ZDK, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (“Službeni glasnik BiH 44/07,84/09,48/10,18/13 i 8/17”), kontinuirano se vrši analiza i prati procjena u oblasti bezbjednosti saobraćaja. U cilju unapređenja saobraćajno-obrazovnog rada, saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata, koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja, a imajući u vidu izmjene i dopune pomenutog Zakona, na podurčju ZE-DO kantona ukazala se potreba za zavođenjem pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Na osnovu prednje navedenog, u cilju poboljšanja sigurnosti pješaka-učesnika u saobraćaju i obaveze vozača prema pješacima, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama i stvaranja visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na svim putevima u nadležnosti MUP-a ZE-DO kantona, sve Policijske stanice na području svoje nadležnosti će do 01.04.2017. godine, preventivno djelovati i sprovoditi akciju podjele upozorenja za pješake i vozače motornih vozila u vidu letaka, sačinjenih od strane Uprave policije. Na području nadležnosti PS Visoko podjelu istih će vršiti RPZ policajci i saobraćajne patrole na terenu učesnicima u saobraćaju, a naročito u obrazovnim ustanovama tj. osnovnim i srednjim školama.

Nakon preventivnog djelovanja, u periodu od 01.04.2017. godine do 10.04.2017. godine, planski će se od strane PS Visoko organizovati pojačana akcija na kontroli učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu:

“KRETANJA PJEŠAKA I OBAVEZE VOZAČA PREMA PJEŠACIMA”

U toku izvođenja pojačane kontrole, postupat će se u skladu sa odredbama članova koji se odnose na učešće pješaka u saobraćaju, dok će se kontrola vozača vršiti sukladno čl.111 istog Zakona.

KOMANDIR PS VISOKO
Samostalni inspektor
Pušina Fahrudin