Prvi Vojta terapeuta u Federaciji BiH

Javna Ustanova Centar za djecu I odrasle s posebnim potrebama dobila
Vojt terapeuta Melisu Čančar.

Draga djeco, roditelji i prijatelji naše Ustanove, imamo neizmjernu
potrebu da vam predstavimo već čuvenu metodu sa novim pristupom i
principom u re/habilitaciji naših korisnika fizioterapeutskih usluga
prema njemačkom modelu originalnog i jedinstvenog Vojta koncepta,
principu refleksne lokomocije.

Naime, s ponosom ističemo da je do ovog današnjeg cilja, a sve zbog
nesebične namjere da pružimo našim korisnicima samo provjeren i siguran put ka unapređenju i podsticanju zdravih obrazaca kretanja, bilo malo teže doći, ali smo ipak uspjeli. Obzirom da u našem Odjeljenju za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama djeluje veliki broj stručnjaka zaduženih baš za navedeno rano djelovanje, među njima ističemo dipl. fizioterapeutkinju, čije nas
ambicije i zahtijevi nisu iznenadili, budući da kontinuirano, zajedno sa
ostalim kolegicama i kolegama radi na unapređenju naših usluga.

Edukacija koja je trajala skoro dvije godine sa velikim zadovoljstvom,
po nova znanja poslali osobu koja to zaista zaslužuje prvenstveno kao
čovjek, terapeut i sama je majka djevojčice sa poteškoćom u motornom
kretanju, koja je i bila najveći motivator u cijeloj profesionalnoj priči. Kroz njeno/njihovo lično, porodično iskustvo i brojne načine kako da ostvare najbolje u re/habilataciji stanja vlastite kćeri, pružili su
neizmjerno, provjereno iskustvo svima onima koji su to tako i razumjeli,
kao podršku i pomoć da ne lutaju, nego provjereno potraže stručnjake, na žalost, izvan granica naše zemlje, a koje su oni uporno kontaktirali i
sa istim surađivali. Tako je došao i ovaj, jedinstveni i provjereni
Vojta metod izučavan na Akademiji za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu,
pod stručnim vodstvom tima stručnjaka koji su sarađivali i radili sa
utemeljiteljem metode prof.dr. Vacslavom Vojtom, sa primjerima iz “prve
ruke”, naučno i stručno utemeljenim, a što je najvažnije čak i lično
provjerenim. Tako da od 04.12. 2019 ponosni na sve pomenuto, imamo
međunarodno priznatog, certificiranog, Vojta terapeuta, a prema podacima kojima raspolažemo, prvog u Federaciji BiH, sa pomenute Akademije za razvojnu rehabilitaciju iz Zagreba, Hrvatska. Ističemo kako se iskreno nadamo da će broj potreba za ovom, ali i svim ostalim podsticajnim metodama u našem društvu biti u opadanju, ali isto tako smo ponosni na dosadašnje rezultate cijelog tima, pogotovo ove međunarodno priznatih stručnjaka, nesebično nudimo usluge JU Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Ze-do kantona.

Zašto Ustanova ne moze da ostvari status zdravstvene ustanove kad i sama pruža usluge koje preveniraju  odstupanja u razvoju kod koje postoje rizik  djece do 6 godina.
Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s
posebnim potrebama pruža usluge djeci kod koje postoji rizik za
nastajanje teškoća ili  usljed bioloških ili okolinskih faktora. Usluge
su namijenjene djeci od rođenja do polaska u školu sa područja Zeničko-
dobojskog kantona.
Usluge su besplatne i namijenjene su djeci sa područja Ze-do kantona i
pružaju se ambulantno u Centru i mobilno na terenu. Rad se realizira
kroz individualne i grupne podsticaje u ovisnosti o potrebama djece. Za
mobilni rad koriste se prostorije dnevnih centara Ustanove, vrtića,
Centra za socijalni rad, domovi zdravlja ili kućno okruženje. Mobilni
rad obezbjeđujemo porodicamo koje su u slabijoj socio- ekonomskoj
situaciji( nezaposlenost oba roditelja) ili ukoliko zdravstveno stanje
djeteta to zahtijeva.
Po javljanju djeteta obavlja se ulazna dijagnostika (UD) od strane :
psihologa, logopeda, defektologa – oligofrenologa ili edukatora –
rehabilitatora i fizioterapeuta. Nakon pregleda stručni tim UD donosi
zaključak , da li postoji realna potreba za uključenjem djeteta u
pružanje podsticaja ili će se samo izvršiti savjetovanje roditelja.
Na našem Odjeljenju ne postavljamo dijagnoze, nego se nakon procjene
razvojnih sposobnosti djeteta izrađuje individualni porodični plan
usluga kojim se postavljaju ciljevi u radu , a usmjereni su ka
optimalnom razvoju djeteta.
Vaznu ulogu u radu sa djecom čine njihovi roditelji koji su najčešće
prisutni na podsticajima , te nakon rada dobivaju pismene smjernice za
rad sa djecom kod kuće. Također , su upoznati sa ciljevima u radu. 
Pored rada sa djecom usluge su namijenjene i njihovim roditeljima a
pružaju se u vidu individualnih i grupnih savjetovanja.


Individualni oblik rada


Individualni oblika rada je ujedno i najčešći oblika rada u ranoj
intervenciji.  Individualni oblik rada predstavlja rad  “jedan na
jedan”. Takav metodički organizacijski oblik rada podrazumijeva
pojedinačnu komunikaciju i interakciju terapeuta sa korisnikom. Tokom
individualnog rada sa djetetom obavezno je prisustvo roditelja kako bi
se mogao posmatrati rad terapeuta sa djetetom. Po završetku rada
terapeut daje smjernice roditelju za nastavak rada sa djetetom u kućnom
okruženju.

Grupni oblik rada

S obzirom da veliki broj naših korisnika  nije uključen ni u jedan  vid
predškolskog odgoja i obrazovanja, grupni rad je od posebne važnosti.
Takav oblik rada znatno doprinosi njihovom međusobnom upoznavanju i
razvijanju osjećaja suradnje i zajedništva. Grupa  je interaktivnog
karaktera. Grupe se formiraju prema sposobnostima i potrebama  djeteta.
Svaka grupa ima svoj cilj a ciljevi mogu biti različiti (socijalizacija
i interakcija, komunikacija, motoričke aktivnosti-sportska grupa,
usvajanje akademskih znanja…).  Grupe se još formiraju  prema uzrastu
ili vrsti teškoće (grupa priprema za polazak u školu, grupa djece sa
pervazivnim razvojnim poremećajima…). Pri grupnom radu svakom se djetetu pristupa individualno u skladu sa njegovim sposobnostima i potrebama. U grupu se uključuje 4 do maksimalno 5 djece a grupu vode najčešće dva terapeuta.

Malo o Vojta metodi

Profesor Vaclav Vojta (1917.g.-2000.g.), poznati češki neurolog, koji se
specijalizirao u tretmanu djece sa cerebralnom paralizom i drugim
razvojnim poremećajima.Tokom rada sa djecom s cerebralnom paralizom
utemeljio je princip refleksne lokomocije. Razvio je novi neurorehabilitacijski kompleks nazvan Vojtin princip.Vojta terapija je
bazirana na refleksnoj lokomociji (refleksno pokretanju), držanju,
spontano motori i i procijeni primitivnih refleksa. Refleksno okretanje
i refleksno puzanje sadrže sve ključne momente ljudskog upravljanja i
pokretanja od hvatanja, okretanja, putanja pa sve do slobodnog,
uspravnog hoda.
Cilj terapije je aktivirati urođene motoričke obrasce, pri čemu,
također, dolazi do aktivacije vegetativni funkcija, kontrakcija
poprečnoprugaste muskulature, kao i do aktivacije glatke muskulature
(kao što su npr. kontrola mokraće bešike i crijeva, disanje, aktivacije
facijalne muskulature, pokreti očnih jabučica i sl.).U procesu
re/habilitacije, za uspješno provođenje Vojta terapije potrebna je
suradnja roditelja koji postaju terapeuti svom djetetu i pomažu mu
provodeći naučene vježbe kod kuće.

JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama
Zeničko-dobojskog kantona