Program utroška tekućih transfera za Ministarstvo zdravstva za 2015. godinu, planirana sredstva iznose 436.000 KM

475
  1. Nabavka vakcina –planirani iznos 65.000 KM za nabavku vakcina (verorab) I nabavku antirabičnog seruma (imunoglobulina) zbog evidentnog problema pasa lutalica, a u 2015. godini nije planirana nabavka vakcina protiv gripe
  1. Transfer za deratizaciju –ukupan iznos 90.000 KM za obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju koja se obavlja u dvije faze: proljeće I ljeto. Vlada je već usvojila Program Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo za obavljanje proljetne deratizacije i donijela Odluku da se za navedene aktivnosti izdvoji 45.000 KM iz Budžeta Ze-do kantona.
  2. Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo za projekte javne zdravstvene djelatnosti ( prikupljanje I obrada sttatističkih podataka, praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva I dr)-ukupno planirana sredstva iznose 20.000 KM

 

  1. Tekući transfer udruženjima –dobrovoljno darivanje krvi-planiran iznos od 9.000 KM

 

  1. Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti –djelimično finansiranje iz Budžeta Ze –do kantona u iznosu od 102.000 KM, dok će znatno veći dio ove zdravstvene ustanove biti finansiran iz sredstava Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja (1.024.000 KM).

 

  1. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicine rada I soprtsku mediciju-za projekte javno-zdravstvene djelatnosti ( prikupljanje statističkih podataka o absentizmu, registracija profesionalnih oboljenja, identifikacija I procjena štetnih rizika po zdravlje na random mjestu I dr)-planiran je ukupan iznos od 20.000 KM
  2. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicine rada I sportsku medicine za zdravstvenu zaštitu sportaša –planirano je 70.000 KM.
  3. Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo gdje su planirana sredstva u iznosu od 60.000 KM bit će naknadno donesen, nakon zajedničkog sastanka sa domovima zdravlja I dogovora o načinu organizacije rada, jer je to do sada bilo u nadležnosti općina.

 

 

Komentari

komentara