Lokalne TemeProdaju se nekretnine KTK Visoko: Licitacija nepokretne imovine

Prodaju se nekretnine KTK Visoko: Licitacija nepokretne imovine

Izvor: http://ktkvisokoustecaju.com.ba/

„KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU
PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
„KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU
Ul. Prijeko br 1, Visoko
71300 Visoko

1. PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 115-02-05/24//OP/ od 23.05.2024.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 116-02-05/24//OP/od 23.05.2024.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 117-02-05/24//OP/ od 23.05.2024.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 118-02-05/24//OP/ od 23.05.2024.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 119-02-05/24//OP/ od 23.05.2024.godine, Odluke Odbora povjerilacabroj: 120-02-05/24//OP/ od 23.05.2024.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 121-02-05/24/OP/ od 23.05.2024.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 122-02-05/24/OP/ od 23.05.2024.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 123-02-05/24/OP/ od 23.05.2024.godine, oglašava sljedeće :

USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)
Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.
a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

LOT BR.1.
Druga prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI površine 9.689 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/1 vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 2.877.633,00 KM.

Druga prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 7.269 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/5 vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 425.236,50 KM.

Druga prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 2.389 m2, POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI površine 426 m2, (ukupne površine 2.815 m2) ZK.ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/7 vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 452.610,90 KM.

Druga prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 2.024 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/8 vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 124.779,60 KM.
Druga prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 2.249 m2, POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI površine 543 m2, ( ukupne površine 2.792 m2) ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/9 vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 250.320,60 KM.
Druga prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 1.216 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/10, kao i izgrađena neuplanjena zgrada površine 648 m2, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 204.465,60 KM. ( II prodaja)

Ukupna vrijednost LOT-a BR. 1 iznosi: 4,335.046,20 KM

LOT:BR.2 Peta prodaja nekretnine označene kao „ Strana, pašnjak 4, klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin broj parcele br.884, površine 3.207 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 37.677,20 KM

LOT. BR.3. Sedma prodaja nekretnine označene kao „Tuk njiva 6. Klase 0“, z.k. ul. 93. K.O. Kula Banjer, broj parcele 677, površine 2.457 m2, svojina „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ulica Prijeko br.1., Visoko, ukupne vrijednosti 52.230,00 KM.

LOT. BR.4. Sedma prodaja nekretnine označene kao „Tuk površinski kop 0“, z.k. ul. 93. K.O. Kula Banjer, broj parcele 1/1, površine 2.463 m2, svojina „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ulica Prijeko br.1., Visoko., ukupne vrijednosti 31.414,56 KM

b) USLOVI PRODAJE

1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana : 04.07.2024.godine godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 02.07.2024.godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.
Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

2. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca.

3. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca

4. Iznos za uplatu depozita iznosi 10% ponuđene vrijednsoti po svakom LOT-u s tim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.

5. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, poslovnica Visoko, najkasnije do 02.07.2024.godine do 14 sati.

6. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

7. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

8. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.

9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti ) u roku od 8 dana, od dana zaključivanja Ugovora o kuporodaji .

10. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.

11. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.

12. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.

13. Troškove poreza na promet nekretnina, troškove sudske takse na uknjižbu te sve ostale troškove snosi kupac.

14. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

15. Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih donijeti rješenje o dosudi te o brisanju svih upisanih tereta, hipoteka, zabilježbi sporova/izvršenja i zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.

16. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 04.06.2024.godine pa do 02.07.2024.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.

17. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom

„ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR“….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom 02.07.2024.godine do 14,00 sati.

18. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.

19. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije istu obustavi. U slučaju remečenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

Stečajni upravnik

Visoko.co.ba

 


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE