Pročitajte šta piše u izvještaju o napretku BiH ka članstvu u Evropskoj uniji

Govoreći o Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu, evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) je kazao da je u posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno nekoliko koraka unaprijed u kontekstu ispunjavanja 14 ključnih kriterija, poput rješavanja pitanja izbora u Mostaru, te usvajanja Revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina.

– Potrebno je uložiti još napora u rješavanju svih prioriteta, naročito u oblasti vladavine prava kako bi se vratilo povjerenje građana u pravosudni sistem. Integritet pravosuđa i upravljanje migracijama trebaju hitne akcije – izjavio je Varhelji. 

Upozorio je da će samo ispunjavanjem uvjeta BiH dobiti priliku za stjecanje kandidatskog statusa.

Inače izvještaj o napretku BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji napisan je na 126 strana.

– Što se tiče političkih kriterija, tokom većeg dijela izvještajnog perioda Parlamentarna skupština BiH bila je blokirana iz političkih razloga, što je rezultiralo zakonskim zaostatkom, a Vijeće ministara djelovalo je u prelaznoj funkciji, do imenovanja nove vlade, koja se održalo tek u decembru 2019. godine, 14 mjeseci nakon općih izbora. Vlada Federacije BiH i dalje je u prelaznoj funkciji. Ustav BiH i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR), prema predmetima Sejdić-Finci i srodnim slučajevima. Nije postignut napredak u poboljšanju izbornog okvira u skladu sa evropskim standardima i osiguravanju transparentnosti finansiranja političkih partija – navodi se u izvještaju.

Dodaje se da izmjene i dopune Izbornog zakona BiH usvojene u julu 2020. trebale bi omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru prvi put od 2008.

– Treba osigurati značajne i sistematske konsultacije sa civilnim društvom. BiH je u ranoj fazi reforme javne uprave (PAR) i nije postignut napredak u osiguranju profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranog pristupa u kreiranju politika u cijeloj zemlji. Svi nivoi vlasti usvojili su strateški okvir za reformu javne uprave i sada trebaju usvojiti s tim povezani akcioni plan. Političko tijelo koje upravlja koordinacijom reforme javne uprave još nije uspostavljeno. Da bi se zagarantovala profesionalna državna služba, postupci državne službe moraju se temeljiti na principima zasluga i bez političkog uplitanja. Tokom izvještajnog perioda nije postignut napredak u ovoj oblasti. Nisu poduzete odgovarajuće mjere za rješavanje nalaza izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava. Reforme integriteta naišle su na otpor pravosuđa – pojašnjeno je.

Prema mišljenju stručnjaka iz EU, evidentni znakovi pogoršanja zahtijevaju hitne mjere za jačanje integriteta i povratak povjerenja građana u pravosuđe, počevši od vjerodostojnog i rigoroznog sistema provjere finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija.

– Prepreke pravosudnim reformama od strane političkih aktera i unutar pravosuđa i loše funkcioniranje pravosuđa podrivaju uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. BiH je u ranoj fazi u prevenciji i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Nije postignut napredak u adresiranju ključnih prioriteta mišljenja i preporuka za 2019. godinu u ovoj oblasti, kao i nalaza ekspertskog izvještaja o pitanjima vladavine prava. Korupcija je i dalje raširena i predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Postoje sistemski nedostaci u operativnoj saradnji agencija za provođenje zakona i vrlo ograničena razmjena obavještajnih podataka. Policija je ranjiva na političko uplitanje. Finansijske istrage i zapljena imovine uglavnom su neučinkovite. Tačka za kontakt sa Europolom još nije operativna. Nisu preduzeti koraci za uspostavljanje saradnje sa Eurojustom. Zemlja mora poboljšati svoj kapacitet i nastaviti napore u borbi protiv terorizma i trgovine drogom – poručeno je.

Što se tiče osnovnih prava, istaknuto je da je zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri uspostavljen.

– Ostaje usvojiti sveobuhvatan strateški okvir. Poduzeti su neki koraci – posebno je Ustavni sud ukinuo odredbu o smrtnoj kazni u ustavu entiteta Republike Srpske, a prva LGBTI parada ponosa održala se mirno u Sarajevu. Izazovi ostaju u pogledu slobode okupljanja, posebno u entitetu RS. Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava i kako bi se prevladala praksa „dvije škole pod jednim krovom“ i osiguralo inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve. Nije postignut napredak u garantovanju slobode izražavanja i medija i zaštiti novinara osiguravanjem odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima, te osiguravanjem finansijske održivosti javnog RTV sistema – istaknuto je.

Dodaje se da je EU pružila značajnu podršku BiH u upravljanju migracijama.

– EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno poduzmu sve potrebne mjere kako bi spriječile razvoj humanitarne krize. EU takođe očekuje da se kršenja zakona pravilno istraže. Bosna i Hercegovina mora osigurati efikasnu koordinaciju, na svim nivoima, upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila – naglašeno je.

Što se tiče ekonomskih kriterija, navodi se da je Bosna i Hercegovina postigla ograničen napredak i nalazi se u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije.

– Kvalitet ekonomskog upravljanja trpio je zbog kašnjenja u formiranju vlade i nedovoljne saradnje na entitetskom i državnom nivou, parališući, između ostalog, napredak ka poboljšanju poslovnog okruženja kojeg koče značajne slabosti, uključujući postupke ulaska i izlaska sa tržišta, vladavine zakona i nadzorne i regulatorne institucije. Ekonomskom rastu pogodovala je snažna domaća potražnja, koja je odražavala znatne prilive doznaka radnika i nisku inflaciju. Javni sektor je ostao prevelik i neefikasan. Financijski sektor je ostao stabilan, a krediti su se povećali, dok je nezaposlenost opala, dijelom i zbog značajnog odljeva radne snage. Međutim, ekonomski utjecaj COVID-19 doveo je do naglog pada ekonomske aktivnosti i značajnog pogoršanja na tržištu rada – pojašnjeno je.

Također se dodaje da je Bosna i Hercegovina postigla ograničen napredak i još uvijek je u ranoj fazi u smislu kapaciteta da se nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama u EU.

– Bosna i Hercegovina je nastavila aktivno učestvovati u regionalnoj saradnji i održavati dobrosusjedske odnose. Postignut je napredak u usklađivanju sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU i treba ga dalje nastaviti. Bosna i Hercegovina je sveukupno u ranoj fazi i ima određeni nivo pripreme s obzirom na nivo pripremljenosti i sposobnosti da preuzme obaveze članstva u EU i treba značajno ubrzati proces usklađivanja s pravnom stečevinom EU i primijeniti i provoditi srodno zakonodavstvo. Nije postignut napredak u različitim poglavljima pravne stečevine EU tokom izvještajnog perioda – zaključeno je.

avaz