Privremena obustava i poseban režim saobraćaja …

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI I POSEBNOM REŽIMU ODVIJANJA SAOBRAĆAJA

Općinska načelnica Visoko, na osnovu člana 13. stav (4) i člana 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10 i 14/10), d o n o s i:

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

 

  1. 1.    Uvodi se privremena obustava i poseban režim saobraćaja za sva motorna vozila u toku izvođenja radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica i to na dijelu dionice regionalne ceste       R 445 Kakanj – Visoko (ulica Branilaca Bosne, Betonski most) u trajanju od 19.04. do 25.04.2018. godine, u periodu od 07:30 do 17:30 sati.

 

  1. 2.    Izvođač radova dužan je da u svakom trenutku obezbijedi jednu saobraćajnu traku za odvijanje saobraćaja iz smjera Visoko – Podlugovi. Saobraćaj iz suprotnog smjera preusmjeriti na zaobilaznicu ulica Bosne Srebrene – ulica Kadije Uvejsa – ulica Kakanjska do kružnog toka sa       R 443 Visoko –Kiseljak.

 

  1. 3.    Zadužuje se izvođač radova „MIBRAL” d.o.o. Sarajevo da postavi odgovarajuće znakove zabrane na lokacije navedene u tački 1.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Privremena obustava i poseban režim saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog izvođenja radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica.

 

Obzirom na navedeno, a u skladu sa članom 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10 i 14/10), riješeno je kao u dispozitivu.

Mibral Rješenje Informacija 1