Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020.

5.sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) zakazana je za 26.12.2019. godine (četvrtak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

2. tačka dnevnog reda; Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Dokument:
Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

O B R A Z L O Ž E NJ E

I  PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta sadržan je u odredbama člana 32. do 67. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 102/13, 9/14,13/14,8/15,91/15,102/15,104/16,5/18 i 11/19), odredbama člana 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 22/06 i 22/09)  i člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 5/19).

II RAZLOZI DONOŠENJA

              Budžet se donosi za fiskalnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Fiskalna godina obuhvata period od 1.januara do 31.decembra, odnosno kalendarsku godinu.

III OBRAZLOŽENJE

             Budžet za 2020.godinu sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Opšti dio Budžeta Grada Visoko za 2020.godinu sastoji se od bilansa prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po korisnicima Budžeta i namjenama.

PRIHODI

             Na prihodovnoj strani u Prijedlogu Budžeta Grada Visoko za 2020.godinu planiran je iznos od 20.803.000,00 KM, što je za 2,34% više u odnosu na Nacrt. Povećanje se odnosi na povećanje planiranih pozicija pod sljedećim rednim brojevima:

 • 1.1.1.3. – Porez na imovinu za motorna vozila za 5.000,00 KM
 • 1.1.3.2. – Porez na promet nekretnina od pravnih lica za 100.000,00 KM
 • 1.3.3.1. – Prihodi od indirektnih poreza za općine za 156.000,00 KM
 • 2.6.3.1. – Naknada za zaštitu okoline se 114.000,00 KM
 • 3.1.1.1. – Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti za 100.000,00 KM

IZDACI

            Raspored planom predviđenih prihoda po korisnicima i namjenama izvršen je u skladu sa nadležnostima i obavezama Grada u finansiranju javnih potreba.

         Planirana sredstva na rashodovnoj strani Prijedloga Budžeta za 2020.godinu su povećana za 475.000,00 KM ili za 2,34% u odnosu na Nacrt i iznose 20.803.000,00 KM. Izmjene se odnose na sljedeće planirane pozicije:

 • potrošačka jedinica: Služba civilne zaštite pod ekonomskim kodom 613 400, rednim brojem 1.1.3. – Nabavka materijala posebnih namjena iz sredstava naknada za vatrogastvo umanjuje se za 8.000,00 KM tako da iznose 7.000,00 KM, a sredstva planirana pod ekonomskim kodom 821 300, pod rednim brojem 2.2. – Nabavka opreme za vatrogasne jedinice iz sredstava naknada za vatrogastvo  se povećavaju za 8.000,00 KM tako da iznose 213.000,00 KM
 • potrošačka jedinica:Služba za opštu upravu,inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu pod ekonomskim kodom 613 800, rednim brojem 1.3.7. – Izdaci za usluge osiguranja se povećaju za 2.000,00 KM tako da ista iznose 15.000,00 KM, a sredstva planirana pod ekonomskim kodom 613 900, rednim brojem 1.3.8. – Izdaci za ugovorene usluge se umanjuju za 2.000,00 KM tako da iznose 148.000,00 KM
 • potrošačka jedinica:Služba za urbanizam,stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina pod ekonomskim kodom 821 500, rednim brojem 2.1. – Planska dokumentacija povećava se za 20.000,00 KM tako da iznosi 60.000,00 KM
 • potrošačka jedinica:Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod ekonomskim kodom 613 300, rednim brojem 1.1.3. – Izdaci za Program komunalnih djelatnosti povećavaju se za 66.000,00 KM tako da iznose 866.000,00 KM, sredstva planirana pod ekonomskim kodom 613 300, rednim brojem 1.1.5. – Izdaci za program Fonda zaštite okoline ZDK povećavaju se za 114.000,00 KM tako da iznose 364.000,00 KM, te sredstva planirana pod ekonomskim kodom 821 600, rednim brojem 2.3. – Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu se povećaju za 100.000,00 KM tako da iznose 4.100.000,00 KM
 • planira se nova pozicija u potrošačkoj jedinici: Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina pod ekonomskim kodom 613 900, rednim brojem 1.1.6. – Izdaci za uklanjanje objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 50.000,00 KM
 • planira se nova pozicija u potrošačkoj jedinici: Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti pod ekonomskim kodom 614 300, rednim brojem 1.2.14. – Transfer za podršku radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari Spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz 1995.godine u iznosu od 5.000,00 KM

                    Detaljan pregled izdataka prema ekonomskim kategorijama, funkcijama i korisnicima dat je u tabelarnom pregledu.              

     POMOĆNICA  GRADONAČELNICE

       Edina Ferizović

IZVJEŠTAJ O TOKU JAVNE RASPRAVE

Gradsko Vijeće Visoko je na 4. sjednici održanoj 29.11.2019.godine usvojilo Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020.godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2020.godinu. Po Nacrtima je otvorena javna rasprava u trajanju od 15 dana, a za provođenje  javne rasprave zadužena je se Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

U toku javne rasprave dostavljeni su prijedlozi, mišljenja, sugestije i  primjedbe,  ali bez obzira na njihovu opravdanost nisu svi mogli biti usvojeni u Prijedlogu budžeta za 2020.godinu.

 1. Vijećnik u Gradskom vijeću Visoko – gospodin Elvir Špiodić je na sjednici prilikom razmatranja Nacrta budžeta za 2020.godinu dao sljedeći prijedlog:
 • da se povećaju planirana sredstva za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji sa 60.000,00 KM na 120.000,00 KM iz sredstava planiranih od indirektnih poreza

      STAV PREDLAGAČA:

 • prihvata se prijedlog na način da se planirana sredstva za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji povećaju za 60.000,00 KM tako da iznose 120.000,00 KM, a da se sredstva obezbijede povećanjem planirane pozicije prihoda od poreza na promet nepokretnosti od pravnih lica za 60.000,00 KM
 • Vijećnik u Gradskom vijeću Visoko – gospodin Elvedin Šabanović je na sjednici prilikom razmatranja Nacrta budžeta za 2020.godinu dao sljedeći prijedlog:
 • da se smanje planirana sredstva za transfere za društvene djelatnosti za 20.000,00 KM , a da se sredstva planirana za JU Gradska biblioteka i JU Zavičajni muzej povećaju
 • da se povećaju sredstva planirana za poljoprivredu na 120.000,00 KM

      STAV PREDLAGAČA:

 • djelimično se prihvata prijedlog, kao pod rednim brojem 1.
 • Vijećnik u Gradskom vijeću Visoko – gospodin Vahid Ramić je na sjednici prilikom razmatranja Nacrta budžeta za 2020.godinu dao sljedeći prijedlog:
 • da se povećaju planirana sredstva za transfer za djecu sa posebnim potrebama za 20.000,00 KM, a da se sredstva planirana za azil za pse umanje za navedeni iznos

      STAV PREDLAGAČA:

 • prihvata se prijedlog na način da se planirana sredstva za transfer za djecu sa posebnim potrebama poveća za 20.000,00 KM tako da iznose 40.000,00 KM, a da se sredstva obezbijede povećanjem planirane pozicije prihoda od poreza na promet nepokretnosti od pravnih lica za 20.000,00 KM
 • Predsjedavajući Gradskog vijeću Visoko – gospodin Bajro Fejzić je dao sljedeći prijedlog:
 • da se povećaju planirana sredstva za transfer za sufinansiranje takmičarskog ligaško sporta za 40.000,00 KM, tako da iznose 200.000,00 KM u cilju podrške većem broju klubova, a da se sredstva obezbijede povećanjem planiranih prihoda od indirektnih poreza

      STAV PREDLAGAČA:

 • prihvata se prijedlog
 • Udruženje slijepih Visoko „USOV“ je dalo sljedeći prijedlog :
 • Funkcija:0861,ekonomski kod 614 300, redni broj 1.2.8. Projekti po javnom pozivu za NVO, prvenstveno projekti Udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom, povećati za 100.000,00 KM tako da umjesto planiranih 50.000,00 KM bude u iznosu od 150.000,00 KM, a da se sredstva obezbijede sa pozicije planirane u potrošačkoj jedinici: Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu i to:funkcija 1091, ekonomski kod 614 200, redni broj 1.4.5. Pomoć pripadnicima boračkih populacija
 • da se uvede nova stavka – Podrška radu udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na kategoriju najtežih oblika invaliditeta – slijepe osobe, a ista bi trebalo da sadrži jasno utvrđen iznos sredstava za podršku radu Udruženja uz mogućnost da aplicira projekte po javnim pozivima kako gradskog budžeta tako i šire ( u skladu sa međunarodnom Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom koja je ratifikovana od strane BiH 2010.godine)

                STAV PREDLAGAČA:

 • ne prihvata se prijedlog za povećanje planirane pozicije uz napomenu da budžetska podrška udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom neće izostati kao i prethodnih godina
 • Sportski savez Grada Visoko je dao sljedeći prijedlog :
 • Funkcija:0861,ekonomski kod 614 300, redni broj 1.2.8. Projekti po javnom pozivu za NVO povećati za 50.000,00 KM tako da umjesto planiranih 50.000,00 KM bude iznos od 100.000,00 KM, a da se sredstva obezbijede sa pozicije planirane u potrošačkoj jedinici: Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti i to:funkcija 0811, ekonomski kod 614 300, redni broj 1.2.10. Sufinansiranje takmičarskog ligaškog sporta, planirana stavka u iznosu od 160.000,00 KM

      STAV PREDLAGAČA:

 • ne prihvata se prijedlog za povećanje planirane pozicije uz napomenu da je sport značajno podržan kroz realizaciju nekoliko planiranih pozicija u okviru Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti
 • Udruženje proizvođača mlijeka, rasplodnih junica, tovnih junadi i domaće autohtone pasmine goveda Buša i ovaca „VI-MILK“  je dalo sljedeći prijedlog :
 • da se planirana pozicija za podršku poljoprivredi poveća na iznos od 350.000,00 KM sa posebnom pažnjom prema stočarskoj proizvodnji
 • da se planira podrška proizvođačima i prerađivačima mlijeka od po 150,00 KM po muznom grlu (od 7 do 20 grla) za registrovane obrte u osnovnoj djelatnosti i od po 100,00 KM po muznom grlu (od 7-20 grla) za registrovane obrte u dopunskoj djelatnosti, te po 50,00 KM po muznom grlu (od 3-6 grla) za fizička lica
 • da se planira podrška za proizvođače tovnih junadi od po 100,00 KM (od 3-5 grla) za  registrovane obrte u osnovnoj djelatnosti i od po 70,00 KM po muznom grlu (od 3-15 grla) za registrovane obrte u dopunskoj djelatnosti, te po 50,00 KM po muznom grlu (od 1-3 grla) za fizička lica
 • da se planira podrška za uzgajivače ovaca od po 10,00 KM po grlu

      STAV PREDLAGAČA:

 • prihvata se prijedlog djelimično, na način da se povećaju planirana sredstva za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji sa 60.000,00 KM na 120.000,00 KM uz paralelno povećanje planiranih prihoda od poreza na promet nepokretnosti od pravnih lica, uz napomenu da su sredstva namijenjena za poticaje u svim vrstama poljoprivredne proizvodnje koje su zastupljene na području Grada Visoko, a izvršavat će se prema Programu utroška sredstava u okviru Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti
 • Grupa poljoprivrednih proizvođači sa područja Visokog dala je sljedeći prijedlog :
 • u dijelu tekući transferi stavka 614 500 da se poveća na 400.000,00 KM
 • u dijelu tekući transferi stavka 614 500 – 1.4.5. Transferi za poticaje poljoprivredi i subvencije privrednicima, 120.000,00 KM prebaci na novu stavku Poticaj za plasteničku i stakleničku proizvodnju 120.000,00 KM
 • da se planiraju sredstva za poticaj plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji povrća i cvijeća za obrtnike i fizička lica u iznosu od 2 KM po metru kvadratnom

    STAV PREDLAGAČA:

 • kao pod 7.
 •  CRVENI KRIŽ je dao sljedeći prijedlog:
 • da se planiraju sredstva za pomoć radu Crvenog križa kao humanitarnoj organizaciji od javnog interesa, te da se uvrsti u Budžet za 2020.godinu

               STAV PREDLAGAČA:

 • obzirom da je za transfere nevladinom i neprofitnom sektoru, odnosno za odabir projekata koji će se finansirati iz budžetskih sredstava, definisan način finansiranja kroz postupak javnog poziva sa jasno utvrđenim kriterijima i načinom ocjenjivanja i praćenja projekata nevladinih organizacija, potrebno je   aplicirati svojim programom na objavljeni javni poziv za budžetska sredstva u 2020.godini

IZMJENE OD STRANE PREDLAGAČA (na osnovu zahtjeva nadležnih službi):

 • sredstva planirana u potrošačkoj jedinici: Služba civilne zaštite pod ekonomskim kodom 613 400, rednim brojem 1.1.3. – Nabavka materijala posebnih namjena iz sredstava naknada za vatrogastvo umanjuju se za 8.000,00 KM tako da iznose 7.000,00 KM, a sredstva planirana pod ekonomskim kodom 821 300, pod rednim brojem 2.2. – Nabavka opreme za vatrogasne jedinice iz sredstava naknada za vatrogastvo  se povećavaju za 8.000,00 KM tako da iznose 213.000,00 KM
 • sredstva planirana u potrošačkoj jedinici:Služba za opštu upravu,inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu pod ekonomskim kodom 613 800, rednim brojem 1.3.7. – Izdaci za usluge osiguranja se povećaju za 2.000,00 KM tako da ista iznosi 15.000,00 KM, a sredstva planirana pod ekonomskim kodom 613 900, rednim brojem 1.3.8. – Izdaci za ugovorene usluge se umanjuju za 2.000,00 KM tako da iznose 148.000,00 KM
 • sredstva planirana u potrošačkoj jedinici:Služba za urbanizam,stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina pod ekonomskim kodom 821 500, rednim brojem 2.1. – Planska dokumentacija povećavaju se za 20.000,00 KM tako da iznose 60.000,00 KM
 • planira se nova pozicija u potrošačkoj jedinici: Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina pod ekonomskim kodom 613 900, rednim brojem 1.1.6. – Izdaci za uklanjanje objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 50.000,00 KM
 • planira se nova pozicija u potrošačkoj jedinici: Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti pod ekonomskim kodom 614 300, rednim brojem 1.2.14. – Transfer za podršku radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari Spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz 1995.godine u iznosu od 5.000,00 KM
 • sredstva planirana u potrošačkoj jedinici:Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pod ekonomskim kodom 613 300, rednim brojem 1.1.3. – Izdaci za Program komunalnih djelatnosti povećavaju se za 66.000,00 KM tako da iznose 866.000,00 KM, sredstva planirana pod ekonomskim kodom 613 300, rednim brojem 1.1.5. – Izdaci za program Fonda zaštite okoline ZDK povećavaju se za 114.000,00 KM tako da iznose 364.000,00 KM, te sredstva planirana pod ekonomskim kodom 821 600, rednim brojem 2.3. – Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu se povećaju za 100.000,00 KM tako da iznose 4.100.000,00 KM
 • sredstva planirana pod ekonomskim kodom 714 113, rednim brojem 1.1.1.3. – Porez na imovinu za motorna vozila se povećavaju za 5.000,00 KM tako da iznose 255.000,00 KM
 • sredstva planirana pod ekonomskim kodom 714 132, rednim brojem 1.1.3.2. – Porez na promet nekretnina od pravnih lica se povećavaju za 100.000,00 KM tako da iznose 800.000,00 KM
 • sredstva planirana pod ekonomskim kodom 717 141, rednim brojem 1.3.3.1. – Prihodi od indirektnih poreza za općine se povećavaju za 156.000,00 KM tako da iznose 5.206.000,00 KM
 • sredstva planirana pod ekonomskim kodom 722 554, rednim brojem 2.6.3.1. – Naknada za zaštitu okoline se povećavaju za 114.000,00 KM tako da iznose 364.000,00 KM
 • sredstva planirana pod ekonomskim kodom 732 110, rednim brojem 3.1.1.1. – Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti se povećavaju za 100.000,00 KM tako da iznose 2.600.000,00 KM
 • izmjene formalne i tehničke prirode u smislu prilagođavanja rednih brojeva i ekonomskih kodova, te ažuriranja naziva budžetskih korisnika