Presjek programa i politike načelnice Općine Visoko za mandatni period 2016 – 2020. godina

Danas je u Općini Visoko održana press konferencija u povodu protekle 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko. Prijedlog osnove programa i politike Općinske načelnice za mandatni period 2016 – 2020. godina bila je druga tačka dnevnog reda o kojoj je Općinska načelnica na press konferenciji govorila. Na samom početku Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić se zahvalila vijećnicima koji su usvojili ovaj Prijedlog sa 20 glasova ZA, vijećnicima SDP-a koji nisu prihvatili ovaj Prijedlog, i 3 vijećnika koji su bili odsutni. Načelnica Babić je naglasila da se ovaj dokument u potpunosti oslanja na njen prethodni dokument iz prethodnog mandata i na Strategiju razvoja koja je usvojena za period 2015-2021. u prošlom sazivu Općinskog vijeća, te da se naslanja na Statut Općine Visoko i sve zacrtane ciljeve.

„Kao strateški ciljevi definisani su:

– Ubrzanje procesa lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje konkurentnosti privrede u Visokom – konkurentna privreda koja će generirati nova, kvalitetna radna mjesta na području općine Visoko;
– Ugodan život građana – podržavajuća i odgovarajuća društvena i komunalna infrastruktura i jačanje ljudskog kapitala kroz podršku projektima koji će rezultirati većim znanjem, vještinama, inovativnošću, kreativnošću, boljom psihofizičkom kondicijom, socijalnom kohezijom i inkluzijom, te usvajanje evropskih vrijednosti i multikulturalnosti;
– Uravnotežen i održiv razvoj cijele općine, te podizanje kvaliteta uprave, infrastrukture i upravljanje prostorom kao bitne komponente ugodnog življenja i uspješnog poslovanja;
– Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom;
– Razvoj turističkih potencijala općine.

Ovo su strateški pravci u koje su inkorporirani i svi ostali pravci i sve ostale aktivnosti. Želim da ukratko predstavim pregled aktivnosti prema oblastima. U oblasi vodosnabdijevanja i kanalizacije i dalje ćemo raditi na proširenju gradskog vodovodnog sistema Visoko: podsistem Moštre i podsistem Gračanica, rekonstrukcija gradske vodovodne mreže, ali i održavanju, umrežavanju, legalizaciji i uključivanju u sistem lokalnih vodovoda na ruralnom području općine. Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i izgradnja kolektora sa šetnicom i biciklističkom stazom od Betonskog mosta do petlje – Stara Ciglana, izgradnja rasteretnog kolektora gradske kanalizacije u ulici Mladih Muslimana – rijeke Bosna i regulacija korita od mosta Konfekcije do Luke sa izgradnjom kolektora i šetnice. Ovo su najvažnije aktivnosti iz oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije, i dalje ćemo raditi na razvijanju i proširenju mreže, ne samo u gradskog, nego i u ruralnim područjima na prikupljanju, odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, za šta već postoji spremna dokumentacija i donatorska sredstva.Vodovodni sistem i kanalizacioni sistem ostaju naši prioriteti u smislu unapređenja sistema i priključenja što većeg broja korisnika.

Oblast cestovne infrastrukture prije svega jeste izgradnja kružnih tokova na području općine Visoko, rekonstrukciju lokalnih puteva na području cijele općine, izgradnju zaobilaznice Mili, Izmještanje regionalne ceste R 443 iz užeg gradskog jezgra Autobuska okretnica kod Vatrogasnog doma, nastavak projekata „Zaboravljena sela“ i izgradnja javnih garaža na području urbanističkog plana grada Visoko i bolja regulacija saobraćaja u mirovanju. Posebnu pažnju ćemo posvetiti rekonstrukciji, proširenju i izgradnji lokalne saobraćajnice Arnautovići-Porječani, kao alternativnog pravca za Moštre i Dobrinje.

Oblast izgradnje i rekonstrukcije mostova podrazumijeva izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne – naselje Luke – Ozrakovići, rekonstrukcija mosta u naselju Čekrekčije, temeljna rekonstrukcija Betonskog mosta, sanacija mosta preko rijeke Goruše u naslju Loznik, MZ Gračanica, rekonstrukcija spregnutog mosta u MZ Arnautovići, rekonstrukcija mosta u MZ Liješevi i rekonstrukcija podvožnjaka na željezničkoj pruzi Vrpolje – Sarajevo koja se nalazi u MZ Arnautovići.
Oblast izgradnje i modernizacije javne rasvjete podrazumijeva nastavak izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području cijele općine, zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom, iluminacija Starog grada Visoki, osvjetljavanje saobraćajnica na ulaz u grad iz svih pravaca u cilju obezbjeđenja sigurnijih uvjeta za pješake, ali i vozila.
Kada je riječ o oblasti izgradnje i unapređenja poslovnih zona, mi smo do sada razvijali četiri osnovne poslovne zone Ozrakovići, Čekrekčije, Kula Banjer i Topuzovo polje. U narednom periodu mi ćemo raditi na razvoju i stvaranju infrastrukturnih pretpostavki za razvoj svih devet poslovnih zona koje su regulisane Prostornim planom, a riječ je o Dobrinju, Mokronoškom polju, Šarenim Hanovima, Očazi, Mulići, Arnautovići, Uvorići, Goruša i poslovna zona koja obuhvata lijevu obalu rijeke Bosne.
Izgradnja pješačke staze, rasvjete i kanalizacione mreže u poslovnoj zoni Ozrakovići gdje je smješten najveći broj privrednika, i mi ćemo raditi na razvoju te poslovne zone, jer smatramo to obavezom i jednim od strateških metoda razvoja općine Visoko.

U oblasti turizma planiramo da radimo rekonstrukciju prema izletištu Ravne, plato Starog grada i arheološko nalazište Mili. Izdvojit ćemo nekoliko projekata u ovoj oblasti na kojim se planira raditi, kao što su: rekonstrukcija sa proširenjem ceste od regionalnog puta R445 prema izletištu Ravne, izgradnju saobaćajnice i javne rasvjete parka Klise do platoa Ravne, očuvanje nacionalnih spomenika na području općine Visoko, izgradnja adrenalinskog parka na lokalitetu Ravne i podizanje parkova i zelenih površina.
Kada je riječ o oblasti unapređenja kulture, sporta i obrazovanja, prije svega trebamo završiti započetu izgradnju i dislokaciju obdaništa u Visokom, izgradnja rekreativnog centra sa bazenom, izgradnja dječijih igrališta i rekonstrukcija osnovnih i srednjih škola.

Posebno pažnju želim da skrenem na projekte za koje ćemo u ovoj godini nadam se spremiti projektnu dokumentaciju i tačno definisati naše dalje pravce u kojem smislu želimo dalje da razvijamo objekte i na koji način želimo da ih rekonstruišemo. Riječ je o rekonstrukciji objekata dvorana „Mladost“, rekonstrukciji Doma kulture i rekonstrukciji sale Partizan. Neke od aktivnosti očekujemo već u ovoj kalendarskoj godini.

Što se tiče Oblasti prevencije od prirodnih nepogoda nastavit ćemo dobru praksu iz mandata 2012-2016. koju smo započeli prije svega opremanjem struktura Civilne zaštite sa radom na prevenciji od mogućih posljedica štetnih događanja. Također, završit ćemo klizište Klisa MZ Stari grad, raditi na sanaciji niza klizišta i izgradnji potpornih zidova na području cijele općine, izgradnji obaloutvrda, ali i nastaviti sa preventivnim aktivnostima čišćenja rijeka i korita kako ne bi dolazilo do poplava i kako ne bi bila nanešena šteta ljudima i imovini.
U oblasti zaštite okoliša naš strateški cilj nastavlja da bude odvoz otpada sa što većeg područja općine Visoko, sanacija divljih deponija, izgradnja centra za upravljanje komunalnim otpadom i uspostavljanje azila za pse, što je moguće da će biti realizovano u ovoj kalendarskoj godini.

Na polju postizanja energetske efikasnosti imat ćemo niz aktivnosti od kojih su projekti uštede električne energije, utopljavanje škola, zgrada javnih institucija i objekata kolektivnog stanovanja, primjena obnovljivih izvora energije i proširenje mreže.

U Oblasti privrede i zapošljavanja moram istaknuti da smo jako zadovoljni sa načinom na koji smo uspostavili saradnju, ne samo sa privrednim sektorom, i privrednicima preko odjeljenja za privrednike preko šalter sale za privrednike, nego i preko udruženja koja smo u prethodnom periodu zajedno sa privrednicima osnovali, prije svega mislim na Udruženje kožara, ali i na Privredni i poljoprivredni savjet Općine Visoko, koji su kroz niz aktivnosti poboljšali upravo ovu saradnju između privrednog sektora i administracije. Mi ćemo nastaviti da radimo projekte prekvalifikacije i zapošljavanja, zajedno sa međunarodnim organizacijama i institucijama, Kantonalnim i Federalnim zavodima za zapošljavanje i dr. Nastavit ćemo da finansiramo biznis za marginalizirane grupe, a posebno za žene i nastavit ćemo da sarađujemo sa udruženjima.

Kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, na tom polju smo napravili dobre preduvjete, i raspolažemo sa dobrom bazom podataka. Smatram da treba samo da nastavimo ono što smo započeli, a to je brendiranje visočke pečenice, procese postavljanja novih plastenika i plasteničke proizvodnje, izradom strategije za razvoj poljoprivrede, izradom strategije za razvoj turizma, promocijom privrede, davanjem pod zakup poljprivrednhog zemljišta fizičkim i pravnim licima i dr.

Sljedeća aktivnost koja se tiče javnog sektora jeste postizanje efikasnosti, te pružiti jeftiniju i bolju uslugu građanima. To se posebno odnosi na reorganizaciju i upravljanje javnim sektorom. Što znači postavljanje odgovarajućih, stručnih i kompetentnih ljudi na rukovodeća mjesta u javnom sektoru, depolitizaciju radnih mjesta, kako bismo osigurali efikasnost i ekonomičnost poslovanja javnog sektora.

Naravno, među strateške ciljeve spada i obezbjeđenje pitke vode za cijelo stanovništvo općine Visoko, odvoza smeća, kanalizacije, te unapređenje komunalne, putne i PTT infrastrukture za područje cijele općine i naravno sačiniti jedinstveni katastar infrasturnih objekata. U cilju postizanja efikasnosti i efektivnosti, naša lokalna uprava mora biti efikasna i efektivna, iako je u dobroj mjeri taj cilj postignut, ipak mora se i dalje razvijati efikasnost elektronske uprave, efikasniji rad mjesnih zajednica i saradnja sa njima, te interaktivniji odnos u radu Općinske načelnice, službi i vijeća, dalji razvoj komunikacije javne uprave sa širokom zajednicom,veće učešće građana u odlučivanju.

Kada je riječ o Oblasti upravljanja prostorom, dva od bitnija projekta su Projekat uspostavljanja pješačke zone u ulici Čaršijskoj i završetak projekta video-nadzor na području cijele općine Visoko.

Što se tiče inspekcijskih poslova planiramo da ojačamo inspekcijsku službu koja će represivno djelovati sa svima onima koji narušavaju zajednički javni prostor, kao što su divlje deponije, jer kroz rad inspekcijske službe možemo podići kvalitet života građana.

Na kraju možemo reći da ćemo razvijati prijateljske odnose sa pobratimljenim gradovima, ali i svim drugim gradovima i općinama u okruženju, nadležnom Kantonalnom vladom, Federalnom vladom, Federalnim institucijama sa kojima smo i do sada imali saradnju, a posebno sa nevladinim sektorom i međunarodnim institucijama sa kojima imamo jako dobru saradnju i koji su podržali naše projekte u proteklom periodu i nadam se da će se ta saradnja i nastaviti,“ navela je načelnica Babić.

Općinska načelnica za kraj naglasila je da će ovaj plan biti izvodljiv samo ako svi (građani, mjesne zajednice, javna preduzeća, nevladin sektor, institucije) daju svoj doprinos, i ukoliko svako radi svoj posao na najbolji mogući način, a vijećnicima poručila da očekuje konstruktivnost u radu pri realizaciji projekata, kao što su pokazali pri usvajanju ovog Programa.