Preliminarna lista redovnih studenata za dodjelu stipendija sa prebivalištem na području ZDK

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2017/2018.godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti je izvršila bodovanje-rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Općine Visoko i na web stranici Općine Visoko, počev od 26.04.2018. godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana (od dana objavljivanja Obavijesti), Službi za finansije, privredu i  društvene djelatnosti, na protokol Općine Visoko.

 

PRELIMINARNU LISTU MOŽETE POGLEDATI OVDJE