Preliminarna lista redovnih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Na osnovi raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019.godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti je izvršila bodovanje – rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada, počev od 12.06.2019.godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana ( od dana objavljivanja Obavijesti ) Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko.

Prilog: Preliminarna lista

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko