Preliminarna lista nadarenih učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2019/2020.godinu, Komisija je izvršila rangiranje i sačinila Preliminarne liste učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike za školsku 2019/2020 godinu.

Preliminarne liste mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 27.04.2020.godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana ( od dana objavljivanja Obavijesti ) Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko ili u elektronskoj formi, skenirano na email:drustvene@visoko.gov.ba.

Prilog:

– Stipendija za nadarene učenike osnovnih škola – Preliminarna lista

– Stipendija za nadarene učenike srednjih škola – Preliminarna lista