Pred novim sazivom breme obaveza od prethodne vlasti

Za predsjedavajućeg je izabran Nikola Pekić (A SDA), dok je njegov zamjenik Vahid Ramić (SBB)

U Kulturnom centru „Altindag“ u Visokom u srijedu je održana 1. Konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Visoko.  

Sjednici su prisustvovali izabrani vijećnici, kao i novi gradonačelnik Visokog Mirza Ganić, koji se nakon polaganja svečane zakletve i obratio vijećnicima. 

Iako je ovo trebala biti svečana sjednica, prema onome što je kazao i zatekao novi gradonačelnik, pred vijećnicima je veliko breme i velike obaveze koje je ostavila prethodna garnitura vlasti, a one se prije svega odnose na velike obaveze prema izvođačima, slabo punjenje budžeta, ali i obaveze prema poljoprivrednicima i drugim sektorima koje nisu realizirane, dok su uporedo s tim realizirani brojni ugovori o djelu u samoj Gradskoj upravi.  

Nakon obraćanja novog gradonačelnika, te federalne zastupnice iz Visokog Jasmine Zubić u svojstvu gošće, pristupilo se i imenovanju predsjedavajućeg i zamjenika Gradskog vijeća. Za predsjedavajućeg je izabran Nikola Pekić (A SDA), dok je njegov zamjenik Vahid Ramić (SBB).

Inače, u Gradsko vijeće Visokog izabrano je ukupno 25 vijećnika, 10 vijećnika dolazi iz SDA, 6 iz Nezavisne liste Zajedno za Visoko, po dva iz SDP-a i A SDA, dok po jedno mjesto imaju Platforma za progres, Nezavisni blok, SBB, DF i Narod i pravda.

24 vijećnika su prihvatila mandate dok se mandata odrekla Mirela Mateša Bukva koja je zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Prvu sjednicu su snimale i kamere lokalne RTV Visoko, koje su se nakon dugo vremena pojavile na sjednici vijeća, a pratili su je i brojni novinari, koji prethodnih godina nisu imali priliku za praćenje, jer je prošli saziv ukinuo snimanje i emitiranje sjednica na lokalnoj televiziji, a već je pokrenuta inicijativa da se sjednice Gradskog vijeća Visoko vrate u program RTV Visoko. 

avaz

***

Kolegij Gradskog vijeća Visoko

saziva 2020 – 2024. godina

Član 1.

Obrazuje se Kolegij Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina, u slijedećem sastavu:

 1. ——————, predsjedavajući Gradskog vijeća Visoko.
 2. ——————, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko.
 3. Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 4. Esad Semić, predsjednik Kluba vijećnika SDA- STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE,
 5. Emir Džafić, zamjenik predsjednika Kluba.

      5.   Bajro Fejzić, predsjednik Kluba vijećnika ZAJEDNO ZA VISOKO-NEZAVISNA LISTA

 •  Aida Zerdo, zamjenica predsjednika Kluba.

      6.   Nedim Hurem, predsjednik Kluba vijećnika A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE  

      AKTIVNOSTI,

 • Nikola Pekić, zamjeni predsjednika Kluba.

       7. Belmin Zukan, predsjednik Kluba vijećnika SDP –SOCIJALDEMOKRATSKE             

           PARTIJE BiH,

 • Admir Babić, zamjeni predsjednika Kluba

        8. Irma Jusufbegović, predsjednica Kluba vijećinka SBB – SAVEZ ZA BOLJU   

            BUDUĆNOST

 • Vahid Ramić, zamjenik predsjednice Kluba.

        9. Mirsad Čučuk, predsjednik Kluba vijećnika  KLUB ZA MIR, SLOGU I

              ZAJEDNIŠTVO,

 • Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednik Kluba.

Član 2.

U radu Kolegija Gradskog vijeća Visoko, učestvuje Gradonačelnik.

U slučaju spriječenosti predsjednika Kluba vijećnika u radu Kolegija Gradskog vijeća učestvuje zamjenik predsjednika Kluba vijećnika.

Član 3.

 Sastav Kolegija Gradskog vijeća Visoko, djelokrug poslova i način rada uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća i Poslovnikom  o radu Kolegija  Gradskog vijeća Visoko.

Član 4.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se  u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

***

PRIJEDLOG

Na osnovu člana člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 5/19),  člana 27. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 01/11 , 08/13, 11/18), člana 29. stav 1. i člana 35. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 07/08, 06/11, 02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) Gradsko vijeće Visoko, na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj ———–    .2020. godine, donijelo je:

O D L U K U

o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

stalnih radnih tijela Gradskog  vijeća Visoko

saziva 2020 – 2024. godina

Član 1.

U Komisiju za statut i propise iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Emir Džafić, predsjednik
 2. Mirsad Čučuk, zamjenik predsjednika,
 3. Nikola Pekić, član
 4. Kemal Mušinbegović, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

 1. Nihad Dervišević, član
 2. Lamija Čehajić, član
 3. Mirza Bukić, član

Član 2.

Komisiju za budžet, finansije i ekonomska pitanja iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Zijad Brešćić, predsjednik
 2. Nedim Hurem, zamjenik predsjednika
 3. Nedžad Mehmedagić, član
 4. Emir Džafić, član
 5. Almir Ljeskovica, član

Član 3.

Komisiju za prigovore, predstavke i prijedloge iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Zijada Smailagić, predsjednica
 2. Aida Zerdo, zamjenica predsjednice
 3. Izet Smajević, član
 4. Edin Džafić, član
 5. Kemal Kardaš, član

Član 4.

Komisiju za društvene djelatnosti iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Kemal Mušinbegović, predsjednik
 2. Nikola Pekić, zamjenik predsjednika
 3. Belmin Zukan, član
 4. Irma Jusufbegović, član
 5. Edin Lopo, član

Član 5.

U Komisiju za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Almir Ljeskovica, predsjednk
 2. Belmin Zukan, zamjenik predsjednika
 3. Tarik Halilović, član
 4. Admir Babić, član

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija imenuju se:

 1. Emir Ganić, član
 2. Mustafa Hajrić, član
 3. Amir Pulić, član

Član 6.

Komisiju za izbor i imenovanja iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Esad Semić, predsjednik
 2. Nedim Hurem, zamjenik predsjednika
 3. Admir Babić, član
 4. Almir Ljeskovica, član
 5. Irma Jusufbegović, član

Član 7.

U Komisiju za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Vahid Ramić, predsjednik
 2. Esad Semić, zamjenik predsjednika
 3. Mirsad Čučuk, član
 4. Fikret Dervišbegović, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

 1. Hasret Omanović, član
 2. Nijaz Šabanović, član
 3. Edin Hakanović, član

Član 8.

Komisiju za odnose sa vjerskim zajednicama iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Zijada Smailagić, predsjednica
 2. Almir Ljeskovica, zamjenik predsjednice
 3. Edin Džafić, član
 4. Elvir Špiodić, član
 5. Kemal Kardaš, član

Član 9.

U Komisiju za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Edin Lopo, predsjednik
 2. Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednika
 3. Elvir Špiodić, član
 4. Zijad Brešćić, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

 1. Nevzeta Begić, član
 2. Emina Ihtijarević, član
 3. Ismet Dedić, član

Član 10.

U Etičku komisiju iz reda vijećnika imenuje se:

 1. Elvir Špiodić, predsjednik

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana imenuju se:

 • Dženeta Uzunalić, zamjenica predsjednika
 • Ajna Halimić, član
 • Sanela Čelik, član
 • Vernes Babić, član

Član 11.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 01/1-02-     /20                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI

         .2020. godine                                                                               Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o                                                                                                      

O B R A Z L O Ž E NJ E

I – PRAVNI OSNOV

            Pravni osnov za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vjeća vijeća Visoko, saziva 2020 – 2024. godina,  sadržan je  u članu 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 5/19),  članu 27. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 01/11 , 08/13, 11/18), članu 29. stav 1. i člana 35. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 07/08, 06/11, 02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), kojim je propisano da Gradsko  vijeće bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog  vijeća.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U skladu sa odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Visoko sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća utvrđen je prema stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Dana 26.12.2020. godine održan je međustranački sastanak ovlaštenih predstavnika političkih subjekata koji imaju svoje vijećnike u Gradskom vijeću Visoko, na kojem su utvrđeni prijedlozi kandidata za članstvo u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća Visoko.

Na osnovu datih prijedloga, utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020-2024.godina, koji se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Prilog:

 • Službena zabilješka sa sastanka održanog 26.12.2020. godine,
 • Tabelarni prikaz stalnih radnih tijela za mandatni period 2020 – 2024. godina

                                                                                                            S E K R E T A R

                                                                                            Gradskog vijeća Visoko

                                                                                                          Zekija Omerbegović

***

SPISAK KOMISIJA (STALNIH RADNIH TIJELA)

GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

ZA MANDAT 2020 – 2024. GODINA

 1. KOMISIJA ZA STUTUT I PROPISE
1.PredsjednikEmir Džafić
2.Zamjenik predsjednikaMirsad Čučuk
3.VijećnikNikola Pekić
4.VijećnikKemal   Mušinbegović
5.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaNihad Dervišević
6.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaLamija Čehajić
7.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika Mirza Bukić
 • KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
1.PredsjednikZijad Breščić
2.Zamjenik predsjednikaNedim Hurem
3.VijećnikNedžad Mehmedagić
4.VijećnikEmir Džafić
5.VijećnikAlmir Ljeskovica
 • KOMISIJA ZA PRIGOVORE, PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE
1.PredsjednikZijada Smailagić
2.Zamjenik predsjednikaAida Zerdo
3.VijećnikIzet Smajević
4.VijećnikEdin Džafić
5.VijećnikKemal Kardaš
 • KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1.PredsjednikKemal Mušinbegović
2.Zamjenik predsjednikaNikola Pekić
3.VijećnikBelmin Zukan
4.VijećnikIrma Jusufbegović
5.VijećnikEdin Lopo
 • KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA, MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
1.Predsjednik Almir Ljeskovica
2.Zamjenik predsjednikaBelmin Zukan
3.VijećnikTarik Halilović
4.VijećnikAdmir Babić
5.Nevladin sektor i omladinske organizacije Emir Ganić
6.Nevladin sektor i omladinske organizacijeMustafa Hajrić
7.Nevladin sektor i omladinske organizacijeAmir Pulić
 • KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1.PredsjednikEsad Semić
2.Zamjenik predsjednikaNedim Hurem
3.VijećnikAdmir Babić
4.VijećnikAlmir Ljeskovica
5.VijećnikIrma Jusufbegović
 • KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
1.PredsjednikVahid Ramić
2.Zamjenik predsjednikaEsad Semić
3.VijećnikMirsad Čučuk
4.VijećnikFikret Dervišbegović
5.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaHasret Omanović
6.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaNijaz Šabanović
7.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaEdin Hakanović
 • KOMISIJA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
1.PredsjednikZijada Smailagić
2.Zamjenik predsjednikaAlmir Ljeskovica
3.VijećnikEdin Džafić
4.VijećnikElvir Špiodić
5.VijećnikKemal Kardaš
 • KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA, JAVNA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE HISTORIJSKIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI
1.PredsjednikEdin Lopo
2.Zamjenik predsjednikaFikret Dervišbegović
3.VijećnikElvir Špiodić
4.VijećnikZijad Breščić
5.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaNevzeta Begić
6.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaEmina Ihtijarević
7.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaIsmet Dedić
 1. ETIČKA KOMISIJA
1.Predsjednik – vijećnikElvir Špiodić
2.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građaniDženeta Uzunalić
3.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građaniAjna Halimić
4.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građani  Sanela Čelik
5.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građaniVernes Babić

Ukupno 58 članova, i to:

 • 42 člana stalnih radnih tijela iz reda vijećnika,
 • 16 vanjskih članova.