Potpuna obustava saobraćaja preko Betonskog mosta

Općinska načelnica Visoko, na osnovu člana 13. stav (4) i člana 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10 i 14/10), d o n o s i:          

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 01/2-02-574/18, od 18.04.2018. g.

 

  1. U Rješenju broj 01/2-02-574/18, od 18.04.2018. godine mijenja se tačka 1. i glasi:

 

„Uvodi se potpuna obustava saobraćaja za sva motorna vozila na dijelu regionalne ceste R 445 Kakanj – Visoko (dio ulice Branilaca Bosne i preko Betonskog mosta) u trajanju od 20.04.2018. – 26.04.2018. godine, u periodu od 00:00 do 24:00 sati”.

 

  1. Mijenja se tačka 2. i glasi:

 

„Saobraćaj se za vrijeme trajanja radova preusmjerava na alternativni pravac i to ulicom Bosne srebrene – ulicom Kadije Uvejsa – ulicom Kakanjska do kružnog toka i spoja sa R 443 Visoko – Kiseljak i R 445 Visoko –  Kakanj“.

 

  1. Ostale odredbe Rješenja 01/2-02-574/18, od 18.04.2018. g. ostaju na snazi.

 

O b r a z l o ž e nj e

Potpuna obustava saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog izvođenja radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica. Izvođač radova obratio se Općini Visoko Zahtjevom za potpunu obustavu saobraćaja preko Betonskog mosta i dijelu ulice Branilaca Bosne zbog kompleksnosti radova i  nepredviđenih poteškoća.

Obzirom na navedeno, a u skladu sa članom 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10 i 14/10), riješeno je kao u dispozitivu.

 

 

Rijesenjemibral