Poticaj za držanje pčelinjih zajednica

Spisak lica koja su dobila poticaj po Javnom pozivu za držanje pčelinjih zajednica
U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje i pomoći vlasnicima pčelinjih zajednica na području općine Visoko, Općinska načelnica je dana 01.12.2015. godine raspisala Javni poziv za fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje, kao i lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su RPG da mogu podnijeti zahtjev za poticaj za držanje pčelinjih zajednica.Pravo na poticaj imaju uzgajivači pčela koji su vlasnici minimalno 10 aktivnih pčelinjih zajednica, a maksimalno 20 aktivnih pčelinjih zajednica i koji su članovi nekog od aktivnih udruženja pčelara, te da su izmirili obaveze prema udruženju u zadnje tri godine. Iznos premije je 7 KM po pčelinjoj zajednici.
Na ovaj Javni poziv prijavilo se 55 vlasnika pčelinjih zajednica sa područja općine Visoko. Obzirom da su ispunjavali uslove tražene Javnim pozivom svi pčelari su dobili poticaj, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, te isplaćena sredstva u iznosu od 7.336 KM.

Poticaj po ovom Javnom pozivu dobili su slijedeći vlasnici pčelinjih zajednica sa područja općine Visoko:
Tatar Nusret
Dlakić Dževad
Kapo Abid
Ajdinović Mustafa
Poračanin Hasib
Mihaljević Harun
Ganić Amir
Ahmić Senad
Šabanović Malik
Hodović Sead
Hašimović Haris
Ferhatović Haris
Hasić Asim
Žiga Memnun
Halilović Fadil
Goralija Dževad
Delahmetović Almedin
Džinalić Fuad
Ganić Amir
Ajdin Sulejman
Jašarević Jasmin
Brkić Suad
Ismić Ibrahim
Karišik Suad
Smajlović Mehmed
Halilović Džemil
Hadžiosmanović Hasan
Bukva Selvedin
Lemeš Reuf
Mataradžija Tarik
Pčelarstvo „Karalić“ vl. Karalić Adnan
Alihodžić Ifet
Avdagić Muhamed
Karamustafić Samra
Čakalović Midhat
Hadžić Ćemal
Ibrahimspahić Meho
Uzunalić Emir
Avdagić Madžid
Handžić Enijad
Ganić Nermin
Poljoprivredna djelatnost „B&H“ vl. Ruvić Irfan
Hasandić Rasim
Porča Osman
Baković Salčo
Bilalović Alija
Zilić Enis
Puščul Refik
Begić Džemal
Fejzić Mustafa
Puščul Began
Purišević Sead
Hasandić Senad
Alijagić Muamer
Hodžurda Miralem

Visoko.gov.ba