Lokalne TemePlanirano kreditno zaduženje od 10 miliona KM: Ovo je prijedlog Nacrta Budžeta...

Planirano kreditno zaduženje od 10 miliona KM: Ovo je prijedlog Nacrta Budžeta Visokog za 2024. godinu

Piše: Naim K. // Visoko.co.ba

Jedna od tačaka koja će se naći na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća Visoko jeste i Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu.

S obzirom na to da se Budžet donosi za fiskalnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen,a fiskalna godina obuhvata period od 1. januara do 31. decembra, odnosno kalendarsku godinu, sasvim je razumljivo što se ova tačka našla na pretposljednoj sjednici GV Visoko u ovoj godini.

Budžet za 2024.godinu sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Opšti dio Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu sastoji se od bilansa prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po korisnicima Budžeta i namjenama.

PRIHODI

Na prihodovnoj strani u Nacrtu Budžeta Grada za 2024.godinu planiran je iznos od 37.733.800,00 KM.

Tabela 1: Pregled učešća glavnih kategorija prihoda u ukupno planiranim prihodima

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA
Poreski prihodi 11.044.000 29,27 %
Neporeski prihodi 6.272.000 16,62 %
Tekući i kapitalni transferi 10.417.800 27,61 %
Kreditna sredstva 10.000.000 26,50 %
UKUPNO 37.733.800 100,00 %

 

Poreski prihodi u 2024.godini su planirani u iznosu od 11.044.000,00 KM, što iznosi 29,27 % od ukupno planiranih prihoda.

Tabela 2: Pregled učešća gl. grupa poreskih prihoda u ukupno planiranim poreskim prihodima:

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA  
Porez na imovinu 1.870.000 16,93 %
Porez na dohodak 3.550.000 32,14 %
Indirektni porezi 5.624.000 50,93 %
UKUPNO 11.044.000 100,00 %  

 

Neporeski prihodi planirani su u iznosu od 6.272.000,00 KM što iznosi 16,62 % od ukupno planiranih prihoda.

Tabela 3:Pregled učešća gl.grupa neporeskih prihoda u ukupno plan. neporeskim prihodima:

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA  
Prihod od nefin.javnih preduzeća i fin.jav.instit. 810.000 12,91 %
Ostali prihodi od imovine 55.000 0,88 %
Administrativne takse 255.000 4,07 %
Komunalne takse 400.000 6,38 %
Ostale budžetske naknade 1.704.000 27,17 %
Posebne naknade i takse 1.698.000 27,06 %
Prihodi od pružanja javnih usluga 40.000 0,64 %
Ostale neplanirane uplate 1.300.000 20,73 %
Novčane kazne 10.000 0,16 %
UKUPNO 6.272.000 100,00%

 

Pozicija pod nazivom Ostale neplanirane uplate se uglavnom odnosi na prihode koji se ubiru od poreskih obveznika za zaostale poreske obaveze po tarifnim brojevima regulisanim propisima koji više nisu na snazi, te refundiranje izdataka za otplatu kredita za infrastrukturu.

Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 8.005.079,00 KM ili 21,21% od ukupno planiranih prihoda, te se uglavnom radi o sredstvima određenih namjena kao što su transferi za korisnike JU Centar za socijalni rad, za stipendije studentima, za pomoći pripadnicima boračkih populacija, za alternativni smještaj i drugo.

Kapitalni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 2.412.721,00 KM ili 6,39% od ukupno planiranih prihoda,  a odnose se na izdatke planirane na poziciji Program kapitalnih ulaganja iz sredstava viših nivoa vlasti (FBiH, ZDK,vodne naknade i dr.)

Kreditna sredstva se odnose na planirano kreditno zaduženje u 2024. godini u iznosu od 10.000.000,00 KM, a sredstva će se koristiti za finansiranje infrastrukturnih projekata.

Detaljan pregled planiranih prihoda po ekonomskoj klasifikaciji dat je analitički u tabelarnom pegledu.

IZDACI

Raspored planom predviđenih prihoda po korisnicima i namjenama izvršen je u skladu sa nadležnostima i obavezama Grada u finansiranju javnih potreba.

Na rashodovnoj strani Nacrta Budžeta za 2024.godinu planiran je iznos od 37.733.800,00 KM.

Tabela 4:Pregled učešća glavnih grupa izdataka u ukupno planiranim izdacima:

Redni broj VRSTA IZDATKA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA
1. Bruto plaće i naknade 4.570.000 12,11 %
2. Doprinos poslodavca 430.000 1,14 %
3. Izdaci za materijal i usluge 6.043.179 16,02 %
4. Tekući transferi 10.253.500 27,17 %
5. Izdaci za kamate 400.000 1,06 %
6. Nabavka stalnih sredstava 14.277.121 37,84 %
7. Tekuća rezerva 20.000 0,05 %
8. Izdaci za otplatu kredita 1.740.000 4,61 %
  UKUPNI IZDACI 37.733.800 100,00 %

 

Nacrtom  Budžeta za 2024.godinu Izdaci za plaće i naknade uposlenima su planirani u iznosu od 4.570.000,00 KM, dok je doprinos poslodavca planiran u iznosu od 430.000,00 KM. Povećanje planiranog iznosa za plaće i naknade nastalo je usljed potrebe popunjavanje  više upražnjenih radnih mjesta iz različitih stručnih oblasti.Izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 6.043.179,00 KM. U izdacima za materijalne troškove najveće učešće imaju izdaci za komunalne usluge (ljetno i zimsko redovno održavanje javnih površina, održavanje gradskog zelenila, odvoza i deponovanja otpada, izdaci za subvencioniranje cijene vode i odvoza komunalnog otpada za sve stanovnike na području korištenja gradskog vodovodnog sistema, te izdaci iz sredstava zaštite okoline), izdaci za troškove javne rasvjete, troškove održavanja (održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, održavanje javne rasvjete, održavanje fontana, poslovnih prostora,  interventne i preventivne mjere zaštite od posljedica prirodnih i drugih nesreća i dr.), troškovi prevoza đaka i studenata, troškove naknada vijećnicima i članovima radnih tijela, izdatke za certificiranje i održavanje sistema kvaliteta, izdatke za plaćanje PDV-a, naknade komisijama (Općinska izborna komisija, komisija za tehničke preglede objekata i procjenu prometne vrijednosti nekretnina), naknade za volonterski rad, obilježavanja praznika, za usluge nadzora i dr…

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 400.000,00 KM i odnose se na kamate po kreditima za infrastrukturu, dok su izdaci za otplatu kredita u 2024.godini planirani u iznosu od 1.740.000,00 KM.

Tekući transferi su planirani u iznosu od 10.253.500,00 KM. Planirani tekući transferi u Nacrtu Budžeta za 2024.godinu se uglavnom odnose na finansiranje aktivnosti iz oblasti socijalne problematike, kao što su stalne i povremene socijalne pomoći, pomoći članovima boračkih populacija, sredstva za alternativni smještaj, pomoć za školovanje đacima i studentima, stipendije učenicima i studentima, pomoći za liječenje, podsticanje ostvarenih rezultata u oblasti sporta, nauke, kulture, aktivnosti iz oblasti obrazovanja, aktivnosti u oblasti sporta i kulture, druge transfere iz oblasti društvenih djelatnosti, transfere za podršku turizmu, transfere za mjesne zajednice,  transfere za podršku organizovanja kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti, transfere javnim ustanovama i preduzećima, transfere udruženjima građana i sportskim organizacijama, podsticanje rada poljoprivrednih gazdinstava, podsticanja biznisu i dr.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 14.277.121,00 KM. Planirani izdaci za nabavku stalnih sredstava u Nacrtu Budžeta za 2024.godinu se odnose na otkup zemljišta za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje infrastrukture,  nabavku opreme za unapređenje rada, nabavku planske i projektne dokumentacije, te rekonstrukciju i investiciono održavanje  (investiciona  ulaganja u vodovodnu, kanalizacionu, rasvjetnu, cestovnu i drugu infrastrukturu).

Tekuća rezerva je planirana u iznosu od 20.000,00 KM ili 0,05% od ukupno planiranih sredstava i iz iste se mogu pokrivati nepredviđeni i nedovoljno planirani izdaci u skladu sa zakonskim propisima.


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE