P R O G R A M utvrđivanja lokacija i visine naknada za korištenje javnih površina …

P R O G R A M utvrđivanja lokacija i visine naknada za korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 6. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11, 8/13 i 11/18) i člana 20. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 9/18), Općinska načelnica Visoko donosi

P R O G R A M
utvrđivanja lokacija i visine naknada za korištenje javnih površina radi postavljanja
privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko

I
Lokacije i uslovi pod kojima se dozvoljava korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko su:

A) I zona
Lokacije: 
– gradske ulice: 
– Ulica Alije Izetbegovića
– Ulica Čaršijska
– Ulica Branilaca 
– naselje Šareni Hanovi

B) II zona
Lokacije: ostale gradske ulice i naselja

C) Uslovi
– Zauzimanje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko može se vršiti samo ako postoje urbanističko-tehnički uslovi na tim lokalitetima za postavljanje ove vrste objekata.
– Korisnici javnih površina dužni su prilikom postavljanja privremenih objekata tipa kiosk pridržavati se urbanističko-tehničkih uslova navedenih u odobrenju nadležne službe (dodijeljena površina, način i vrijeme korištenja javne površine).
– Korisnici javnih površina koji dobiju odobrenje za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk dužni su se obratiti općinskoj službi nadležnoj za privredu radi dobijanja odobrenja za rad.

II
Visina naknade za zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe za:

Lokacija I zona: iznosi 30,00 KM po m² mjesečno, i to:
– gradske ulice: 
– Ulica Alije Izetbegovića
– Ulica Čaršijska
– Ulica Branilaca
– naselje Šareni Hanovi.

Lokacija II zona: ostale gradske ulice i naselja iznosi 25,00 KM po m² mjesečno.

III
Postavljanje kioska se može izvršiti nakon što korisnik dobije odobrenje općinske službe nadležne za urbanizam.
Odobrenje za postavljanje kioska se smatra privremenim i daje se na period od 3 (tri) godine.
Postupak dodjele lokacije se provodi po osnovu konkursne procedure po kriteriju najviša ponuđena cijena po 1,00 m².
Pravo prvenstva, u skladu sa kriterijima koji budu utvrđeni u konkursnoj proceduri, imaju postojeći korisnici koji redovno izmiruju svoje obaveze.

IV
Lice kojem je izdato odobrenje za postavljanje kioska dužno je da: 
a) kiosk postavi u skladu sa odobrenjem općinske službe
b) kiosk redovno održava, 
c) po prestanku važenja odobrenja kiosk o svom trošku ukloni, a korištenu površinu – lokaciju dovede u prvobitno stanje u roku od sedam dana,
d) kiosk privremeno ukloni kada je neophodno, zbog izvođenja radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata.

V
Nadzor nad primjenom odredaba ovog programa vrši nadležna inspekcija.
U vršenju nadzora inspektor je ovlašten da:
a) naredi uklanjanje kioska, 
b) naredi otklanjanje posljedica nastalih učinjenim radnjama ili propustima, 
c) naloži otklanjanje nedostataka nastalih postupanjem suprotno odobrenju za postavljanje kioska i 
d) preduzme druge mjere u skladu sa zakonom i ovim programom.

VI
Uklanjanje kioska vrši se o trošku korisnika, odnosno vlasnika.
Ukoliko korisnik, odnosno vlasnik ne izvrši uklanjanje kioska, nadležna inspekcija će izvršiti uklanjanje putem nadležnog javnog komunalnog preduzeća ili drugog pravnog lica registrovanog za obavljanje te djelatnosti o trošku korisnika, odnosno vlasnika kioska.

VII
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Visoko.