Otvorena javna rasprava o Nacrtu Odluke o regulaciji saobraćaja u naselju Šareni Hanovi

Na 40. Sjednici Općinskog vijeća održanoj 09.07.2016.godine, a prilikom razmatranja Nacrta Odluke o regulaciji saobraćaja u sekundarnom  naselju Šareni Hanovi, donesen je Zaključak kojim Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt Odluke te za koju se otvara javna rasprava u trajanju od 20 dana.

Nosilac pripreme i izrade Prijedloga idejnog rješenja režima odvijanja saobraćaja u Šarenim Hanovima je Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina.

Javna rasprava je otvorena od 08. avgusta do 26. avgusta 2016. godine.

Uvid u Prijedlog idejnog rješenja sa grafičkim prikazom kao  i sve prijedloge i sugestije možete uputiti na  šalteru Centra za dozvole u zgradi Općine Visoko  i prostorijama mjesne zajednice Donje Moštre.

 

Prilog: Odluka o regulaciji saobraćaja u sekundarnom  naselju Šareni Hanovi

Grafički prikaz

 

visoko.gov.ba