Oštro se protivimo nacrtu “Zakona po slobodnoj volji poslodavaca”

SAVEZ SAmostalniH sindikatA BOSNE i HERCEGOVINE

– EDUCATION INTERNATIONAL

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja I odGoja FBiH – KantonaLNI ODBOR KANTONA Sarajevo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Oštro se protivimo nacrtu “Zakona po slobodnoj volji poslodavaca”

Dana 15.4.2020. godine federalni ministar rada i socijalne politike je, od Saveza samostalnih sindikata BiH, zatražio mišljenje o tekstu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH.

Nakon detaljne analize dostavljenog teksta koji sadrži 11 članova izmjena i dopuna važećeg Zakona o radu, kao i obrazloženja odredbi koje se dopunjuju ili mijenjaju, SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je konstatovao da se radi o klasičnom „Zakonu po slobodnoj volji poslodavca“, jer se radi o omogućavanju:

1. Zapošljavanja radnika, bez konkursa, po slobodnoj volji poslodavca;

2. Skraćenju radnog vremena radnika, po slobodnoj volji poslodavca;

3. Preraspodjele radnog vremena radnika, po slobodnoj volji poslodavca;

4. Slanje radnika na godišnji odmor, po slobodnoj volji poslodavca;

5. Plaćeno odsustvo do 20 radnih dana, po slobodnoj volji poslodavca;

6. Neplaćeno odsustvo do 20 radnih dana, po slobodnoj volji poslodavca;

7. Upućivanje radnika na čekanje do 3 mjeseca, tokom kojih radnik ima pravo na najnižu platu u FBiH (406 KM), a nakon toga prestanak radnog odnosa, po slobodnoj volji poslodavca;

8. Umanjenje plate zbog skraćenog radnog vremena do 75% najniže plate u FBiH (305 KM), po slobodnoj volji poslodavca;

9. Usklađivanje kolektivnih ugovora i pravilnika o radu u roku od 30, odnosno 45 dana, a ako se ne usklade, primijenit će se “Zakon po slobodnoj volji poslodavaca” i

10. Od radnika se u potpunosti pravi rob, a poslodavcima daje na volju da rade šta žele.

  Ukoliko predloženi nacrt Zakona bude usvojen u Parlamentu i Domu naroda FBiH, tržište rada će biti apsolutno liberalizovano, poslodavcima omogućeno da rade šta žele sa radnicima i od radnika, zdravstvena i ekonomska kriza, koja prouzrokovana virusom COVID-19 će vjerovatno biti u sjeni velikih socijalnih nemira, radničkog bunta i daljeg iseljavanja iz BiH u druge zemlje zbog socijalne, ekonomske i svake druge nesigurnosti, kao i zbog povećanja kršenja ljudskih i radničkih prava.

SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo se oštro protivi predloženom nacrtu Zakona i od predlagača se traži njegovo povlačenje dok se isti u potpunosti ne usaglasi sa Savezom samostalnih sindikata BiH.

SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo poziva sve sindikalne organizacije, granske sindikate i sve radnike u FBiH da dignu svoj glas protiv ovog vrlo lošeg i jako štetnog “Zakona po slobodnoj volji poslodavaca”, koji ima sve kapitalističke i neoliberalističke karakteristike i kojim se u epidemijskoj krizi koji trpe i država i radnici i poslodavci, od radnika pokušava napraviti rob i potrošni materijal, zaštititi samo kapital poslodavaca, a vlast kao inače, želi sačuvati svoje materijalne benefite i ugodnost fotelja.

SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo će se sa svojih 3400 članova možda moći i znati izboriti za povoljan kolektivni ugovor i pravilnike o radu u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona Sarajevo i bar djelimično ublažiti štetu koju bi eventualno usvajanje ovog nacrta Zakona napravilo na tržištu rada, ali naša empatija i empatija naših članova prema radnicima koji nisu sindikalno organizovani ili koji to jesu, ali nemaju dovoljno snage i znanja da se izbore za svoja ljudska i radnička prava, opredjeljuje nas da sve pozovemo na opštu uzbunu za otpor i svaki vid zajedničke sindikalne borbe za radnička prava.

SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je bio, jeste i bit će organizacija koja će braniti prosvjetne radnike, kako u miru, tako i u vremenu epidemijske krize.

Ne zaboravimo da su vrline svakog čovjeka upornost i odgovornost, zato budimo uporni i odgovorni i ne dozvolimo da ovaj nacrt Zakona bude usvojen i primijenjen, te zajedno i solidarno spasimo ljudska i radnička prava u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

S poštovanjem,

Dopredsjednica Kantonalnog odbora

Envera Šukman