OSCE-ov izvještaj: Nedosljedno tumačenje zakona od strane sudova

OSCE-ov izvještaj u kome su ustanovljeni nedostaci u pravosuđu u procesuiranju predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini predstavljen u Brčkom

28. mart 2018. godine – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je danas u Brčkom predstavila prvu procjenu pitanja koja negativno utiču na kvalitet i djelotvornost reakcije pravosuđa na korupciju u BiH predstavnicima pravosuđa i agencija za sprovođenje zakona.

Izvještaj pod nazivom Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Prva procjena je zasnovan na posmatranju 67 završenih predmeta u vezi sa korupcijom u periodu između januara 2010. godine i septembra 2017. godine. On je po prvi put objavljen u februaru ove godine.

„Sudije i tužioci, kao i predstavnici agencija za sprovođenje zakona, iz Brčkog, Bijeljine, Doboja, Zvornika i Tuzle su se danas okupili da razgovaraju o procesuiranju predmeta korupcije u predstojećem periodu“, rekao je pravni savjetnik Misije OSCE-a u BiH, Francesco De Sanctis. „Borba protiv korupcije je dugoročan proces koji zahtijeva djelovanje svih nas.“

Glavni nedostaci koji su ustanovljeni u izvještaju su nedovoljna usklađenost krivičnog zakonodavstva, nedostatak tužilačkih kapaciteta u izradi optužnica i prikupljanju dokaza, kao i nedosljedno tumačenje zakona od strane sudova.

Predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Damjan Kaurinović, je rekao da taj izvještaj predstavlja prvu dubinsku i sadržajnu analizu trenutnog stanja u pravosuđu BiH u oblasti korupcije sa više aspekata.

„Posebno su značajne i sa praktičnog aspekta korisne preporuke upućene tužilaštvima i sudovima u čitavoj državi. Navedene preporuke će dati doprinos efikasnijem i djelotvornijem procesuiranju predmeta korupcije, što je osnovni preduslov za uspostavu vladavine prava i društvenog napretka uopšte“, rekao je Kaurinović.

Prema riječima glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, Željke Radović, izvještaj i  njegove preporuke ukazuju na određene strukturalne probleme. „Ovakav izvještaj ukazuje na svestran pristup problemima koji se susreću u postupanju po predmetima korupcije  i predstavlja značajan doprinos pravosuđu BiH”, rekla je. Radović je dodala da će određeni broj preporuka doprinijeti izradi efikasnijih i ostvarivijih mjera za poboljšanje odgovora pravosuđa na korupciju na zakonodavnom, institucionalnom i individualnom nivou.

Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“ i uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i sprovođenje zakona, pri Ministarstvu inostranih poslova SAD-a.

Izvještaj predstavlja dio stalnih napora Misije OSCE-a u BiH usmjerenih ka vršenju analize tekućih pitanja od značaja za pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini.

osce.org