ORI Budi mi prijatelj

budi mi prijateljUdruženje građana Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko je osnovano 2002 godine. Kroz dugogodišnji angažman udruženje građana “Budi mi prijatelj” je realizovalo više od 40 projekata tematski vezano za zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, projekti vezani za poliitičku participaciju žena Romkinja, na temu ženskih i dječijih prava, borbe protiv nasilja u porodici i trgovina ljudima, projekti formalne i neformalne edukacije za žene djecu i mlade, te projekti ekonomskog osnaživanja.
U Udruženju građana Omladinska Romska inicijativa ”Budi mi prijatelj'‘ Visoko nema stalno zaposlenog osoblja. Aktivisti udruženja su mladi ljudi koji su povremeno plaćeni kroz projekte, a aktivno pomažu u radu organizacije. Prate Evropske standarde u segmentima rada nevladinog sektora, aktivno učestvuju na treninzima, seminarima, kursevima, sastancima, konferencijama…..
Misija udruženja:
Udruženje građana „Budi mi prijatelj“ postoji da uz angažovanje članova upravnog odbora, volontera te korisnika iz romskih zajednica obezbjedi kvalitetno življenje građana romske nacionalnosti u lokalnoj zajednici.
Udruženje ima za cilj ostvariti prava romskih žena, djece i mladih, te ih afirmirati u aktivno sudjelovanje u svim društvenim trendovima i jačanje njihovih kapaciteta, nastojimo da radimo na emancipaciji,afirmaciji naših članova u zauzimanju aktivne uloge u društvu.
Vizija:
Aktivno sudjelovanje romske zajednice u redovnim društvenim trendovima,kroz pružanje informacija i savjete, u lokalnoj zajednici, pomaže u rješavanju problema Romske populacije u sljedećim segmentima: školovanje i ostvarivanje stipendija,ostvarivanje zdravstvene zaštite, ostvarivanje socijalne pomoći, edukacija mladih i njihovih roditelja, očuvanje romske tradicije i kulture, pomaganje djeci bez roditeljskog staranja, ženama, te pomoći starim i iznemoglim Romima, usmjeravanju prema konstruktivnom i afirmativnijem načinu života.
Planovi za budućnost:
UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko nastavlja sa aktivnostima na afirmaciji romskih žena, djece i omladine te političkoj participaciji žena i omladine na lokalnom nivou. Kroz implementaciju projekata će raditi na osnaživanju žena, djece i omladine iz romske zajednice, njihovom opismenjavanju, budženju svijesti o važnosti školovanja djece, kao i značaju njihove uloge u porodici i društvu. Nastavljamo i sa implementacijom projekata s ciljem prevencije nasilja, zdravstvenim projektima, kao i informisanjem Roma u zajednici o njihovim pravima.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus