Općinsko vijeće Visoko za početnike

Vijećnici koji će činiti zakonodavnu vlast u Visokom naredne 4 godine.

Nezavisna lista (29,21%): Izet Smajević (2.484), Aida Zerdo (2.097), Kemal Kardaš (1.676), Bajro Fejzić (1.655), Edin Džafić (1.629), Elvir Špiodić (1.563), Akif Ohran (1.291), Salih Purišević (1.272).

SDA (25,60%): Kemal Mušinbegović (1.294), Mirela Mateša Bukva (996), Mirza Omanović (970), Zlatko Handžić (931), Zijada Smailagić (911), Edin Lopo (803), Emina Jusić (777)

ASDA (12,42%): Elvedin Šabanović (774), Dario Pekić (591), Mirza Bukić (578)

SBB (8,65%): Vahid Ramić (501), Melina Halilović (451)

SDP (8,35%): Dejan Šćepanović (878), Nedžla Greda (457)

BPS (5,40%): Mirnes Fatić (347)

Naša stranka (4,19%): Nermina Vehabović Rudež (270)

DF (3,04%): Nedžad Mehmedagić (142)

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom.

Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.
Općinsko vijeće ima 25 općinskih vijećnika.
Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:
1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
3. donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
4. utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
6. donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
8. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;
10. donosi plan korištenja javnih površina;
11. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
12. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge saradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
13. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
15. donosi odluke o raspisivanju referenduma ;
16. bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
17. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom Općine i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
19. osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje  komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama  u skladu sa zakonom;
20. odlučuje o prestanku ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
21. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom Općine;
22. razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
23. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
24. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstva za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
25. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i Statutom Općine;
26. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
27. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
28. donosi poslovnik o svome radu;
29. te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine.
Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, za razmatranje nacrta i prijedloga odluka i drugih općih akata Općinskog vijeća i za pripremu i obavljanje drugih poslova za Općinsko vijeće obrazuju se stalna i povremena radna tijela.
Stalna radna tijela su komisije.
Općinsko vijeće ima slijedeće komisije:
1. Komisija za statut i propise;
2. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja;
3. Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge;
4. Komisija za društvene djelatnosti;
5. Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
6. Komisija za izbor i imenovanja;
7. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju;
8. Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje
historijskih događaja i ličnosti,
9. Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama,
10.Etička komisija.