Općina Visoko zaključila Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja sa Agencijom „Condor“ d.o.o. Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA ZGRADE

Općina Visoko na osnovu provedenog  direktnog postupka javne nabavke zaključila je  Ugovor o  pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja.

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko na osnovu provedenog  direktnog postupka javne nabavke zaključila Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja u zgradi Općine Visoko sa Agencijom „Condor“ d.o.o. Zenica. Vrijednost ugovora je 4,24 KM/sat bez PDV-a,

U prilogu se nalazi Izvještaj o provedenom postupku nabavke na Obrascu propisanom od strane Agencije za javne nabavke BiH.

Konkuretski zahtjev za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja lica i imovine u zgradi Općine Visoko

Napominjemo da je Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke objavljen i na portalu Agencije za javne nabavke BiH www.ejn.gov.ba, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i podzakonskim aktima.

 

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove
visoko.gov.ba