Općina Visoko: Saopćenje u vezi “ViLand Resorta”

Općina Visoko je 26. 5. 2017. godine, od strane ViLand d. o. o. Visoko, zaprimila pismo namjere i projektnu dokumentaciju za izgradnju multifunkcionalnog centra pod nazivom VILAND RESORT.

S ciljem podrške navedenom projektu, Općina Visoko je pri izradi Urbanističkog plana za urbano područje Visoko (period 2016-2034.), prostor bivše kasarne (KKU 136, Katastarska općina Ozrakovići, parcele broj: 561; 562/1; 562/2; 562/3; upisane u vlasništvu Države Bosne i Hercegovine), na kojem je prema projektnoj dokumentaciji planirana izgradnja multifunkcionalnog centra, predvidjela i planirala za namjene koje odgovaraju investitoru, a Općinsko vijeće je Urbanistički plan i usvojilo.

Urbanističkim planom na tom lokalitetu je planirana zona CENTAR 4 sa namjenom društvene infrastrukture. Odlukom o provođenju propisana je obaveza donošenja regulacionog plana, a nakon provedene zakonske procedure donošenja i usvajanja regulacionog plana na Općinskom vijeću, steći će se preduslovi za dalje postupke.

Pored navedenog, očekujemo da investitor što prije riješi imovinsko-pravne odnose, s obzirom da je navedeni lokalitet u državnom vlasništvu kojim upravlja Ministarstvo odbrane BiH. Općina Visoko podržava sve projekte koji su od koristi za našu društvenu zajednicu i nada se da će investitor u što kraćem vremenu steći uslove za pokretanje postupka, te predati zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju.

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Općina Visoko