OO SDA Visoko: O izmjenama Odluke o općinskim komunalnim taksama

OO SDA Visoko uputio je niz prijedloga na Nacrt Odluke o općinskim komunalnim taksama, te jasno ukazao na činjenicu da postojeća Odluka o općinskim komunalnim taksama općine Visoko nije u skladu s Ustavom FBIH, kao ni izmjene koje su urađene Nacrtom.

 

U želji da općina Visoko ne dođe u situaciju da i njene Odluke budu tretirane na Ustavnom sudu FBiH i kao takve budu proglašene da nisu u skladu s Ustavom FBiH podsjećamo na određene presude Ustavnog suda FBIH koje su tretirale problematiku općinskih komunalnih taksi, i to kako slijedi:

Presuda broj:U-5/09 od 13. oktobra 2009. godine

“Međutim, kada su u pitanju dijelovi osporene odluke, koji se odnose na Tarifu općinskih komunalnih taksi, Tarifni broj 1. (tarifa za istaknutu firmu, obilježje ili natpis), Ustavni sud Federacije utvrdio je da ista u tom dijelu nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, članom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da sva lica na teritoriji Federacije uživaju pravo jednakosti pred zakonom. U konkretnom slučaju, Tarifnim brojem 1. Tarife komunalnih taksi osporene Odluke visina godišnje takse određena je u bitno različitim iznosima, isključivo i zavisno od vrste djelatnosti koju firma obavlja, bez bilo
kakvih realno utvrđenih kriterija za različito utvrđenu visinu komunalnih taksi (kao npr. područje grada (kvart) u kome je istaknuto ime firme, veličina istaknutog imena firme i sl.). Zbog toga Ustavni sud Federacije cijeni da, s obzirom na način kako je to propisano osporenom Odlukom, imaoci istaknutih firmi nisu u jednakom položaju pri utvrđivanju visine komunalne takse po tom osnovu, a što po ocjeni Ustavnog suda Federacije nije u skladu sa pomenutom odredbom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana jednakost lica pred zakonom.”

Presuda broj: U-32/15 od 18.05.2016. godine

„Ustavni sud Federacije je stajališta, da vrsta djelatnosti ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine takse za istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis, nego su realni i
relevantni drugi kriterijumi kao što su područje općine, odnosno grada gdje se djelatnost obavlja, veličina obilježja ili natpisa istaknute firme ili obavljanje niskoakumulativne djelatnosti.

Isto tako smatra, da je finansijska sposobnost i profit koji predmetni subjekti ostvaruju predmet oporezivanja u skladu sa postojećom zakonskom finansijskom regulativom i relevantan je
podatak koji se precizno utvrđuje za svakog poreskog obaveznika. U ovom slučaju u pitanju je zakonska obaveza da se istakne naziv firme, te da se na istu plati taksa, a objektivan i relevantan kriterij za propisivanje visine takse može biti npr. zona grada u kojem se nalazi sjedište firme, veličina obilježja ili obavljanje niskoakumulativne djelatnosti. Iz navedenih razloga, Ustavni sud Federacije je utvrdio da osporena Odluka nije u skladu sa članom II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisana jednakost pred
zakonom.“

Presuda broj: U-36/16 od 11.07.2016. godine

Kod ovako propisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, Ustavni sud Federacije je stajališta, koje je iskazano u dosadašnjim presudama Suda kad je odlučivao o komunalnim taksama, da vrsta djelatnosti i isticanje naziva firme, ne može biti relevantan za propisivanje različite vrste komunalne takse, nego su realni i relevantni drugi kriteriji kao što je područje grada odnosno općine, nedostatna odnosno niskoakumlarivna djelatnost. Isto tako je stajališta da složenost opreme odnosno uređaja koji zauzimaju određeni prostor i pružaju usluge, ili finansijska sposobnost i ostvareni profit privrednog društva ne može biti kriterij za određivanje različite visine komunalne takse iz razloga, što je to predmet oporezivanja u skladu sa postojećom finansijskom zakonskom regulativom. U konkretnom slučaju prema mišljenju Ustavnog suda Federacije kod određivanja visine komunalne takes u osporenoj odredbi Odluke, postoji proizvoljnost koja se jedino pravda vrstom i složenošću telekomunikacijskih uređaja. Cijeneći navedene Presude, vrlo jasno se mogu utvrditi sporne odredbe važeće Odluke o
komunalnim taksama općine Visoko, kao i sporne odredbe Nacrta Odluke, te s tim u vezi smatramo da je ovo jedinstvena prilika da Odluku vratimo u granice Ustavnih odredbi. Također, mišljenja smo da porezno opterećenje kod komunalnih taksi treba biti
racionalno i prihvatljivo, jer se u konačnici radi o isticanju firme na određenom mjestu. S druge strane, ako lokalna zajednica želi suzbijati očigledno društveno štetnu djelatnost kao što
su sportske kladionice mislimo da to treba činiti i na druge načine i to zabranom rada na određenom području ili ulicama kao što je to uradila općina Stari Grad (ne dopustiti javašluk da
rade gdje žele, bez obzira na blizinu škola, vjerskih ustanova i sl.) ili ako lokalna zajednica želi dodatno opteretiti visokoakumulativne djelatnosti, tada izbor pravnih lica ne može biti proizvoljan i paušalan, već isti treba da bude produkt određenih kriterija, jer je evidento da su izostavljene banke, mikrokreditne organizacije i sl. (banke obavljajući svoju djelatnost ostvaruju veliku dobit, a nisu uopće tretirane kao visokoakumulativne djelatnosti).

Predlažemo, da Odluku o općinskim komunalnim taskama uskladite s Ustavnim odredbama FBiH izvlačeći pouku iz navedenih presuda, jer samo tako možemo garantovati uspješnu provedbu usvojene Odluke.

Također predlažemo i sljedeće izmjene Odluke o općinskim komunalnim taksama kako slijedi:
U članu 6. Odluke o općinskim komunalnim taksama (član govori o oslobađanju od plačanja komunalne takse) dodaje se:
– samostalni poljoprivrednici u osnovnom zanimanju.
U članu 10. Odluke o općinskim komunalnim taksama (član govori o oslobađanju plačanja takse na istaknutu firmu) dodaje se alineja kako slijedi :
Takseni obveznici koji su počeli sa obavljanjem registrovane djelatnosti u toku tekuće godine oslobađaju se plačanja takse na istaknutu firmu za tu godinu.
Pored oslobađanja iz predhodnog stava od obaveze plačanja takse oslobađaju se pravna i fizička lica koja registruju djelatnost i to:
– Za prvu godinu 100%
– Za drugu godinu 50% od ukupnog iznosa taksene obaveze