Održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Visoko

ODRŽANA PETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

Data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju nabavke RTG aparata za potrebe JU “Dom zdravlja” Visoko, između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko. Odobreno je 170.000,00KM.

Usvojena Odluka o razrješenju trenutnog UO JU”Dom zdravlja” Visoko te donijeli Odluku o imenovanju Privremenog do okončanja Javnog poziva za nove članove UO JU “Dom zdravlja” Visoko.

Usvojena Odluka o davanju saglasnosti na program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (ljetne bašte, kiosci i sl.) na području Grada Visoko kojim su definisane mjere umanjenja zakupnine za 30% u odnosu na raniju Odluku.

Usvojena Odluka o dodatnom umanjenju naknada za zauzimanje javnih površina za postavljanje ljetnih/zimskih bašti za 50% i kioska za prodaju štampe za 20% u 2021. godini, a u svrhu olakšanja poslovanja ovim privrednim subjektima u vremenu pandemije korona virusa.

Podržan je Prijedlog Osnova programa i politike gradonačelnika Ganića za mandatni period 2020-2024.

Usvojena inicijativa vijećnice Zijade Smailagić za vraćanje oduzete laboratorijske pretrage sekundarnog nivoa Domu zdravlja Visoko od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje ZDK koja je dodijeljena biohemijskom laboratoriju KB Zenica.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, donešena je Odluka o odgađanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama za dva mjeseca.

Vijećnici nisu usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020.godinu sa realizacijom od 68,6% kao ni Izvještaj o radu službi u Gradskoj upravi Visoko u 2020.godini!