Održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U petak, 26. 1. 2018. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su prisustvovali: 24 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, općinski pravobranilac i predstavnici medija.

Sjednici je prisustvovao i gosp. Daut Bajramović – službenik OSCE-a za podršku i razvoj lokalne samouprave – terenski ured Travnik

Odsustvo sa sjednice je najavio vijećnik Dario Pekić.

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 4 tačke dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA

2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2018. godinu

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 17 glasova ZA, i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2018. godinu

3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 15 glasova ZA, 7 glasova PROTIV i 2 UZDRŽANA, usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu

Jednoglasno, sa 24 glasa ZA, Općinsko vijeće je usvojilo zaključak kojim se nadležne Općinske službe obavezuju da u roku od 30 dana odgovore na postavljena vijećnička pitanja i inicijative u 2017. godini

4. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Sjednica je sa radom završila u 17 sati i 30 minuta.     

 

Press Općine Visoko