Održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U petak, 24. 11. 2017. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su, pored Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, prisustvovali: 24 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, predstavnici medija, te predstavnici Instituta za građevinarstvo „IG“ iz Banja Luke. Kašnjenje na sjednicu je najavio vijećnik Elvedin Šabanović, doke je odsustvo najavio vijećnik Edin Džafić.

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Luka I Visoko predlagač je povukao sa dnevnog reda 13. sjednice.

Dnevni red je usvojen sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 10 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je  Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

2. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Grad Visoko

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Grad Visoko

3. Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana Grad Visoko

Općinsko vijeće je, sa 21 glas ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana Grad Visoko

4. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Kralupi Visoko

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Kralupi Visoko

5. Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana Kralupi Visoko

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana Kralupi Visoko

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU Centar za  kulturu i edukaciju Visoko

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 15 glasova ZA i 9 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU Centar za  kulturu i edukaciju Visoko

7. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti

Zaključak o ispravci Rješenja  Općinskog vijeća, broj 01/1-02-208/02od 30.07.2002.god. o dodjeli zemljišta Hajro Šerifu iz Visokog

Općinsko vijeće je, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti

8. Prijedlog Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja

9. Informacija JP VisokoEkoenergija o aktivnostima vezanim za subvenciju priključaka na gasnu mrežu na području općine Visoko

Općinsko vijeće je, sa 23 glasa ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Informaciju JP VisokoEkoenergija o aktivnostima vezanim za subvenciju priključaka na gasnu mrežu na području općine Visoko

U sklopu ove tačke dnevnog reda usvojen je zaključak da se akcija subvencije priključaka na gasnu mrežu produži za period od 3 mjeseca.

10. Vijećnička pitanja i inicijative

Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda vijećnici su se izjašnjavali o dostavljenim odgovorima na vijećnićka pitanja. Zatim su vijećnici postavili nova vijećnićka pitanja i uputili vijećnićke inicijative.

 

Sjednica je sa radom završila u 18 sati.

 

Press Općine Visoko