Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Općine Visoko danas, (petak, 29.3.2019), sa početkom u 16:00 sati, počela je 28. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Sjednica je započela uz prisustvo 24 vijećnika.

Dnevni red je usvojen sa   glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 13 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

Na izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa  24 glasa ZA.

2. Izvještaj o provođenju politike Općine i radu Općinske načelnice Visoko u 2018.godini i Izvještaji o radu općinskih službi uprave općine Visoko u 2018. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2018. godini,

Općinsko vijeće je sa  15 glasova ZA I  9 UZDRŽANIH usvojilo Izvještaj o provođenju politike Općine i radu Općinske načelnice Visoko u 2018.godini i Izvještaje o radu općinskih službi uprave općine Visoko u 2018. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2018. godini,

3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2018. godini

Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA i 1 UZDRŽANIM usvojilo Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2018. godini

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA I  1 UZDRŽANIM usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godini.

5. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko

Općinsko vijeće je sa  JEDNOGLASNO SA 24 GLASA ZA usvojilo Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Visoko i preuzimanju prava osnivača

Općinsko vijeće je uz raspravu, sa 22 glasa ZA, 1 PROTIV i 1 UZDRŽANIM usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Visoko i preuzimanju prava osnivača.

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o javnim vodnim uslugama sa tarifnim modelima između Općine Visoko i JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je uz raspravu sa 15 GLASOVA ZA i 1 PROTIV I 8 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o javnim vodnim uslugama sa tarifnim modelima između Općine Visoko i JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je sa 15 GLASOVA ZA I 9 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Općine Visoko i Opština Kalinovik, Istočni Drvar, Drvar, Mrkonjić Grad, Novo Goražde i Jezero

Općinsko vijeće je SA 17 glasova ZA i  7 PROTIV, usvojilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Općine Visoko i Opština Kalinovik, Istočni Drvar, Drvar, Mrkonjić Grad, Novo Goražde i Jezero

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika o radu Etičke komisije Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika o radu Etičke komisije Općinskog vijeća

11. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja o provedenom ponovnom Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja o provedenom ponovnom Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije.

12. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2018.godini

Općinsko vijeće je  sa 17 glasova ZA I 7 UZDRŽANIH usvojilo Informaciju o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2018.godini.

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Vijećnik Kemal Kardaš zadovoljan odgovorom.

Vijećnik Elvedin Šabanović uputio inicijativu.

Vijećnica Zijada Smailagić uputila inicijativu i pitanje.

Vijećnica Melina Pirija uputila inicijativu i pitanje.

Sjednica je sa radom završila u 18:37 h.

Press Općine Visoko