Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Općine Visoko jučer, (petak, 21.12.2018), sa početkom u 16:00 sati, počela je 25. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Vijećnica Nermina Vehabović Rudež najavila kašnjenje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 13 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1.  Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

2.  Prijedlog izmjena  i dopuna budžeta  općine Visoko za 2018.godinu

Općinsko vijeće je sa 16 glasova ZA, 1 PROTIV I 7 UZDRŽANIH usvojilo  Prijedlog izmjena  i dopuna budžeta  općine Visoko za 2018.godinu.

3. Prijedlog budžeta  općine Visoko za 2019.godinu

Vijećnik Emir Džafić je povukao svoj amandman.

Vijećnik Dejan Ščepanović je uputio 4 amandmana:

I amandman nije usvojen: 2 glasa ZA i 22 glasa UZDRŽANA

II amandman nije usvojen: 2 glasa ZA i 22 glasa UZDRŽANA 

III amandman nije usvojen: 3 glasa ZA i 21 glas UZDRŽANIH 

IV amandman nije usvojen: 2 glasa ZA i 22 glasa UZDRŽANA

Vijećnica Nermina Vehabović Rudež je uputila 9 amandmanana. Sa 8 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH nijedan amandman nije usvojen.

Naposljetku je Općinsko vijeće, sa  16 glasova ZA, 2 PROTIV i 6 UZDRŽANIH usvojilo  Prijedlog budžeta  općine Visoko za 2019.godinu.

4. Prijedlog  odluke o izvršenju budžeta  općine Visoko za 2019.godinu

Općinsko vijeće je sa 16 glasova, 2 PROTIV i 6 UZDRŽANIH usvojilo  Prijedlog  odluke o izvršenju budžeta  općine Visoko za 2019.godinu.

5.  Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu

Općinsko vijeće je sa 18 glasova ZA i 6 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama,

Općinsko vijeće je sa 16 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama.

7.  Prijedlog odluke o  vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne  naknade za 2019.godinu

Općinsko vijeće je sa 16 glasova ZA, 1 PROTIV i 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o  vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne  naknade za 2019.godinu.

8. a) Prijedlog odluke o  razrješenju člana Općinske izborne komisije Visoko

   b) Prijedlog odluke o  objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne   komisije     Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA usvojilo a)Prijedlog odluke o  razrješenju člana Općinske izborne komisije Visoko b)Prijedlog odluke o  objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko.

9. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA  a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina  označenih kao k.č.1305/3 i k.č.1305/4 za parcele onačene kao k.č.1305/6 i k.č.1305/7 u KO Visoko b) Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na parceli označenoj kao k.č 1482/1 u KO Kraljevac.

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko.

11. Informacija o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema Općine Visoko 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA i 2 UZDRŽANA usvojilo InformacijU o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema Općine Visoko.

 12. Informacija o stanju lokalnih vodovoda na području Općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA i 2 UZDRŽANA usvojilo Informaciju o stanju lokalnih vodovoda na području Općine Visoko.

Zaključak za dostavljanje izvještaja vodnih odbora, vijećnika Mirnesa Fatića, usvojen je sa 15 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH.

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Sjednica je s radom završila u 17:14 sati uz prisustvo 24 vijećnika.

Press Općine Visoko