Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Općine Visoko danas, (srijeda, 31.10.2018), sa početkom u 16:00 sati, počela je 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Kašnjenje na sjednicu je najavio vijećnik Dejan Šćepanović, dok je vijećnica Melina Pirija najavila opravdano odsutstvo.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

 

1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o  organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH  usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o  organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko

 

3. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod   

Općinsko vijeće je sa 24 glasa ZA  usvojilo Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod

 

4. Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak”  i “Šećine njive”općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo  Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak”  i “Šećine njive”općine Visoko

 

5.   Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo   Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

 

6. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

Općinsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

 

7.  Nacrt  odluke o nazivima ulica  i poslovnih zona na području općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo  Nacrt  odluke o nazivima ulica  i poslovnih zona na području općine Visoko

 

8.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na vansudsku nagodbu

Općinsko vijeće je nakon rasprave, sa 23 glasova ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na vansudsku nagodbu

 

9. Informacija o  stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko u 2017. godini

Općinsko vijeće je nakon rasprave, sa 14 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH usvojilo Informaciju o  stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko u 2017. godini

 

10. Razmatranje poziva o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je 21 glasa ZA i 2 UZDRŽANA  usvojilo Razmatranje poziva o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

 

11. Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

Sjednica je sa radom završila u 17:40 sati uz prisustvo 23 vijećnika.