Održana 19.sjednica Općinskog vijeća Visoko

IZVJEŠTAJ SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Općine Visoko (25.05.2018) je održana 19.sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020.godina). Sjednica je počela u 16: 00 sati.

Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika koji su ispratili sve tačke dnevnog reda. Pored vijećnika, prisutni su bili i pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, direktori i predsjednici Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova općine Visoko i predstavnici medija.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 22 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 12 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA.

 

2. Prijedlog odluke o  određivanju predstavnika Općine Visoko u Skupštine javnih preduzeća Općine Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o  određivanju predstavnika Općine Visoko u Skupštine javnih preduzeća Općine Visoko.

 

3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća Općine Visoko za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta javnih preduzeća: 

-JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

-JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

-JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko

-JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA, usvojilo i ovu tačku dnevnog reda.

 

4. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za razrješenje i konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH, bez rasprave, usvojilo i ovu tačku dnevnog reda.

 

5. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine Visoko u Skupštini JKP “Visoko “d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko “d.o.o. Visoko i imenovanje  člana Nadzornog  odbora JKP “Visoko” d.o.o.  na  kraći period.

Općinsko vijeće je usvojilo ovaj prijedlog uz 16 glasova ZA i 6 UZDRŽANIH, bez rasprave.

 

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o održavanju i korištenju zemljišta u vlasništvu Općine Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa, usvojilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o održavanju i korištenju zemljišta u vlasništvu Općine Visoko.

 

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko za 2018.godinu postavljanja bašta u 2018.godini.

Amandman vijećnice Mirele Mateša Bukva nije usvojen sa 7 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko za 2018.godinu, postavljanja bašta u 2018.godini je usvojen sa 15 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH.

 

8. Nacrt odluke o komunalnom redu

Općinsko vijeće usvojilo sa Zaključak o komunalnom redu sa 15 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH.

 

9. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Općine Visoko

Općinsko vijeće je usvojilo 9.tačku dnevnog reda, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 6 UZDRŽANIH.

 

10. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2017. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2018. godinu

10a) Izvještaj o poslovanju JKP “Visoko” d.o.o. Visoko u 2017. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2018.godinu, usvojen je sa 16 glasova ZA i  7 UZDRŽANIH.

10b) Izvještaj o poslovanju JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko u 2017. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2018.godinu, usvojen je sa 15 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

10c) Izvještaj o poslovanju JP “Radio i televizija” d.o.o. Visoko u 2017. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2018.godinu, usvojen je sa 15 glasova ZA, 1 PROTIV i 7 UZDRŽANIH.

10d) Izvještaj o poslovanju JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko u 2017. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2018.godinu, usvojen je sa 15 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

 

11.  Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području Općine Visoko u 2017. godini.

Općinsko vijeće usvojilo 11.tačku dnevnog reda sa 22 glasa ZA i 1 UZDRŽANIM.

 

12.  Vijećnička pitanja i inicijative

Nova pitanja i inicijative postavili su vijećnici: Nermina Vehabović Rudež, Mirela Mateša Bukva, Dejan Ščepanović, Salih Purišević, Elvedin Šabanović, Melina Pirija.

 

Općinsko vijeće Visoko je držalo sjednicu do 17:50 sati.

 

Press Općine Visoko