Održan PRESS JU ”Zavičajni muzej ”Visoko

”Osnivač Ustanove je Općina Visoko, a osnovna djelatnost je muzeološka djelatnost i od posebnog je društvenog interesa za Općinu, Kanton i ostale nivoe vlasti.

Redovne aktivnosti zaposlenih u Muzeju su: prikupljanje, stručna obrada, zaštita i prezentacija predmeta iz fundusa Zavičajnog muzeja –Visoko, praćenje stanja objekata i predmeta kulturno-historisjkog naslijeđa na području Općine Visoko, apliciranje za sufinansiranje projekata iz Budžeta ZDK i FBiH na transfere iz oblasti kulture i obnove i zaštite kulturno-historijskih spomenika kao i izdavačke djelatnosti, saradnja sa medijima, pedagoške djelatnosti, revizija eksponata, vođenje muzejskih knjiga ,izdavanje knjiga, časopisa te bavljenje naučno-istraživačkim radom.
Muzej trenutno broji pet zaposlenih .Osnovnu djelatnost finansira Vlada ZDK, a Općina Visoko na godišnjem nivou u Budžetu planira grant za rad Muzeja iz kojeg se finansira drugi dio materijalnih troškova.Pored redovnog granta Općina Visoko finansijski podržava i druge prigodne kulturne sadržaje koje Muzej organizuje.JU Zavičajni muzej ima veoma dobru saradnju sa drugim muzejima, institucijama, udruženjima građana i ostalim nevladinim organizacijama.Od 2009.godine u Muzeju je postavljena stalna postavka ”Korijeni Bosne”, a 2013 g. postavljeno je 10 izložbi , održane su dvije promocije knjiga, dva predavanja , jedna radionica i dva performansa .
Također je realizovan projekat iz oblasti zaštite kulturno-historisjkih spomenika ”Prospekcija, rekognosciranje i mapiranje srednjovjekovnih lokaliteta visočke doline”, a u saradnji sa arheološkim udruženjem iz Italije. U 2014. godini održano je šest izložbi, dvije promocije knjiga, jedno predavanje i tri performansa, te stručni rad na evidentiranju kulturno-historijskog naslijeđa na području Općine Visoko ,a u okviru izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Visoko.
2015. godine upriličeno je 6 izložbi , tri promocije knjiga, dva performansa i dva predavanja .
Finansijski pokazatelji za 2013.godinu: prihodi/ 133.986,00KM, rashodi/ 133.705,00 KM
2014 prihodi/ 124.667,00 KM, rashodi 123.427,00 KM
2015..g.od 01.01-30.06.2015.g.prihodi 68.658,00 KM rashodi/63.584.00KM.
JU Zavičajni muzej je u saradnji sa Općinom Visoko i Zavodom za zaštitu spomenika FBiH pri realizaciji projekta Iluminacija lokaliteta arheološkog područja Mili bila zadužena za sanaciju površinskih oštećenja na ostacima zidina. Posebno smo ponosni na Stalnu postavku ”Otpor agresiji 1992-1995”koju smo realizovali u saradnji sa Općinom Visoko i boračkim udruženjima Općine Visoko, a izložba se sastoji iz tri segmenta. Općina Visoko kao osnivač Ustanove pratila je naš rad i pomagala nam i u stručmom i finansijskom dijelu,” istakla je Dženana Ganić zamjenik direktora JU ”Zavičajni muzej” Visoko.
Predsjednik UO JU ”Zavičajni muzej ” Visoko Emir Uzunalić , istakao je da je UO od 2013 godine pa do sada održao 18 sjednica, te je pohvalio saradnju sa Općinom Visoko, raznim nevladinim organizacijama i udruženjima.

visoko.gov.ba