Održan PRESS JU ”Dom zdravlja”Visoko

JU ”Dom zdravlja” Visoko pruža zdravstvene usluge stanovništvu Općine Visoko kroz primarnu i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, a prema Programu zdravstvene zaštite za osiguranike Općine Visoko.

JU je finansirana od strane namjenskih sredstava,  sredstvima osnivača tj. Općine Visoko, participacija i  vlastitih izvora finansiranja.

Zdravstvene usluge stanovništvu pružaju se u centralnom objektu u Visokom, i četiri ambulante porodične medicine na Bucima, u Moštru , Porječanima i Gračanici.

U proteklom periodu penzionisan je značajan broj radnika Ustanove:5 ljekara, 6 med. tehničara i nemedicinska radnika.

U periodu 2013-2015g.uprava, menadžment i zaposlenici  Ustanove su radili na organizovanju, pružanju i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva  Općine Visoko. Vršeno je stručno usavršavanje kadra  upućivanjem na dodatne edukacijej, seminare, kongrese, kao i veći broj održanih stručnih predavanja u prostorijama JU ”Dom zdravlja” Visoko.

Omogućeno je i obavljanje ferijalne prakse učenicima srednjih medicinskih škola i studentima medicinskog i zdravstvenog fakulteta, a u 2015. g. U saradnji sa Kantonalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom zdravstva omogućeno je obavljanje pripravničkog staža za deset medicinskih tehničara, dok je sa Općinom Visoko potpisan Ugovor o obavljanju pripravničkog staža za 11 pripravnika zdravstvenog usmjerenja različitih profila , koji se finansira iz Budžeta Općine Visoko.

Značajniji događaj u 2013. godini bio je otvaranje ambulante porodične medicine TIKA u Moštru za oko 12. 000 stanovnika. Ova ambulanta je napravljena finansijskim sredstvima  doniranim od TIKE u iznosu  od 1.000.000 KM.

Početkom 2014. godine , a u okviru Projekta Ministarstva  zdravstva FBiH otvoren je Centar za mentalno zdravlje koji je tokom 2014. i  2015. g. radio na unapređenju pružanja usluga iz oblasti  mentalnog zdravlja, te je 2015. Godine izvršena vanjska ocjena od ovlaštenih predstavnika AKAZ-a , na osnovu  koje je UO ove Agencije donio Odluku o bezuvjetnoj akreditaciji Centra za mentalno zdravlje.

Provedena je i informatizacija svih službi izuzev stomatološke službe, te je izvršeno uvezivanje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK što omogućava internu komunikaciju  i stvaranje jedinstvene baze podataka zdravstvenih ustanova ZDK . U sklopu projekta UNDP pri službi za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina otvoren je Centar za rani rast  i razvoj. Finansijski pokazatelj u 2013 g. ukupni prihodi  5.024.55   a ukupni rashodi 5.091.181.

–          2014. g. prihodi  5.054.708.a rashodi 5.143.164

–          U  2015. g. Ustanova je uradila studiju o promjeni načina grijanja u centralnom objektu u Visokom , a nalazom ove studije utvrđeno je da je za promjenu sadašnjeg načina grijanja na drugi način bilo isplativije,  istakao je na današnjem PRESS -u direktor JU ”Dom zdravlja” Visoko, dr. Senad Karavdić.

 

Predsjednik  UO JU ”Dom zdravlja” Visoko  Mehmed Vranac  istakao je da da je u periodu 2013-2015 UO održao 47 sjednica. Na sjednicama su razmatrane tematike vezane za djelatnost Ustanove.

visoko.gov.ba