Održan PRESS JU ”Centar za socijalni rad ”Visoko

JU Centar za socijalni rad Visoko je Ustanova koja obavlja poslove od posebnog društvenog značaja, čiji je osnivač Općina Visoko koja  i  finansira njegove aktivnosti.  Centar obavlja poslove socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, porodično-pravne zaštite, zaštite od nasilja u porodici, poslove sa maoljetnicima u sukobu sa zakonom i druge poslove utvrđene zakonima koje primjenjujemo u radu. 08Socijalna i dječija zaštita uređena je zakonima i podzakonskim aktima federalnog i kantonalnog nivo.

 

Pomoć od Centra može tražiti svaki pojedinac, porodica koji se nađe u stanju socijalne potrebe, a koji sami ne mogu prevazići problem bez pomoći društvene zajednice.

Obimnost poslova koje Centar obavlja potvrđuje širi spektar referata na kojima rade uposlenici Ustanove. Niz je referata koji podrazumijevaju ostvarivanje prava na novčanu naknadu kao što su : jednokratne novčane pomoći, stalne novčane pomoći, dječiji doplatak, novčane pomoći nezaposlenim porodiljama, novčane pomoći za troškove dženaza/ sahrana, ostvarivanje prava zaposlenih porodilja, ostvarivanje prava civilnih žrtava rata, neratne invalidnine itd), a potom kompleksniji poslovi koji podrazumjevaju zaštitu djece, starih i porodica koju obuhvataju referati: smještaj u ustanove socijalne zaštite, smještaj u drugu porodicu, starateljstvo, usvojenje, nasilje u porodici, maloljetnička delinkvencija, ostavrivanje prava na zdravstvenu zaštitu i sl.

Referati jednokratne novčane pomoći, stalne novčane pomoći, dječiji doplatak, novčane pomoći nezaposlenim porodiljama, novčane pomoći za troškove dženaza/ sahrana, ostvarivanje prava zaposlenih porodilja, ostvarivanje prava civilnih žrtava rata, neratne invalidnine, smještaj u drugu porodicu, kao što je i rečeno su referati kojima se priznaje pravo na novčanu naknadu, a ona u masi sredstva iznosi preko 5 miliona na godišnjem nivou. Navedeni referati zahtjevaju dodatni napor, jer su to referati kojima se traži ostvarivanje prava podnošenjem zahtjeve, te prikupljanja određene dokumentacije, potvrda, uvjerenja i sl. Za većinu lica koja podnose zahtjev, kako bi se istim pomoglo da ne troše svoja sredstva,  Centra službeno prikuplja dokumentaciju potrebnu u dosjeu.

Tokom redovnih aktivnosti, Centar obavlja poslove uz čestu saradnji sa drugim institucijama (sudovi, policija, dom zdravlja, centar za mentalno zdravelje, škole itd). Pored redovnih poslova Centar obavlja i poslove Posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, što nije slučaj sa drugim Centrima u Kantonu i Federaciji, kao i ostale poslove srodne redovnim poslovima u saradnji sa nevladinim sektorom i lokalnim privrednicima.

Poseban angažman i predanost u radu uposlenika Centra, posebno socijalnih radnika zahtjeva rad na referatima koji su matični poslovi organa starateljstva, a to referati starateljstvo, usvojenje, maloljetnička delinkvencija, nasilje u porodici, smještaj djece i starih lica u ustanove socijalne zaštite, kao i posredovanje prije pokretanja postupka za razvod braka, kao dodatni posao koji obavlja Centar. Nemjerljive su brojkama aktivnosti i usluge koje se pružaju licima i porodicama koje se obrate u Centar i traže pomoć u ostvarivanju nekog od prava iz pomenutih referata. Za navedene poslove poreban je veliki angažman, predanost i stručnost u radu radnika na tim poslovima, s toga rad socijalnih radnika nije nimalo lahak posao kao što se nekima čini, koji ne poznaju dovoljno ovu oblast.

Veliki je broj lica u stanju socijalne potrebe, nažalost veliki je broj razvoda brakova, napuštene djece, starijih osoba bez pomoći srodnika, veliki broj evidentiranih slučajeva nasilja u porodici, maloljetnih delinkvenata.

 

 

Potrebno je istači da prilikom realizacije svih navedenih poslova, a posebno kada su u pitanju materijalna davanja Centar ima veliku podršku osnivača, Općinske načelnice. Pored redovnog finansiranja rada Ustanove, od strane Općine, Centru su redovno doznačena sredstva za stalne socijalne pomoći /u iznosu od 40% ukupnih primanja, jer 60% finansira Kanton/, povremene novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama i licima u ukupnom iznosu od 70 000,00 KM godišnje. Pored navedenog Općinaska načelnica svojim zalaganjem  i pored redovnih aktivnosti pomaže socijalno ugrožene porodice i u naturalnim davanjima, dodjeljivanjem sredstva po projektima, a ona su se najviše odnosila na obilaske starih, bolesnih lica, te dodjeljivanjm prehrambenih paketa.

Na prijedlog Općinske načelnice Općinsko vijeće je donijelo Odluku broj: 01/1-02-53/15 od 28.02.2015. godine, kojom su proširena prava iz socijalne zaštite koje korisnici do sada nisu imali, niti mogli ostvariti po kantonalnim i federalnim propisima, To odlukom potvrđena su prava koja su do tada se mogla ostvarivati, a to je pravao na jednokratnu pomoć korisnicima u stanju socijalne potrebe, a proširena prava odnose se na pravo na novčana pomoć za troškove dženaze/sahrane za korisnike stalne novčane pomoći u iznosu od 700,00 KM i jednokratne pomoći za nezaposlene porodilje u iznosu od 300,00 KM.

 

Tokom proteklog perioda radilo se na uvezivanju podataka na nivou Federacije BiH kojima raspolažu centri za socijalni rad, odnosno na uvođenje korisnika, koji ostvaruju pravo posredstvom centara, u jedninstvenu bazu podataka u programu SOTAC. Tako da je Centar za socijalni rad Visoko jedan od prvih koji je u SOTAC bazu unio sve korisnike navedenih prava.

Svake godine Centar radi internu reviziju ostvarivanja prava na dječiji dodatak, civilnih žrtava rata. Tokom 2013. godine izvršena je revizija ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoći.

 

U drugoj polovini 2014. godine JU Centar za socijalni rad Visoko potpisao je Memorandum sa udruženjem „Mladi volonteri“ Visoko u projektu otvaranja Javne kuhinje na području općine Visoko. Zahtjevi za dobivanje obroka u Javnoj kuhinji podnose se  Centru, te isti vrši selekciju i predlaže korisnike.

 

 

U skladu Reformom javnog sektora poduzete su brojne aktivnosti, te mimo redovnih poslova realizovani su mnogi projekti.

Uz razumjevanje Općinske načelnice, gospođe Amre Babić omogućeno je pružanja besplatne pravne pomoći koje je  trajalo od jula 2013. godine do jula 2014. godine po ugovoru sa udruženjem „Gram Concordia“ Zenica, a potom je sklopljen ugovor Kantonalnim zavodom za besplatnu pravnu pomoć Zenica kako bismo pomogli licima koji nisu u mogućnosti da plaćaju pravne usluge koje su im neophodne, koji još uvjek traje, te se obavlja u prostorijama Centra, uz finansijsku podršku Općine Visoko.

 

Početkom 2014. godine počela je realizacija projekta „Obilazak i pružanje pomoći osobama u starijoj životnoj dobi koje žive same“ kojeg Centar provodi u saradnji sa Omladinskim krugom medžlisa islamske zajednice finansiran od strane  Općinske  načelnice Visoko, a koji se odnosi na posjetu starim licima koji žive bez pomoći drugih i bez bliskih srodnika u okruženju prilikom koje se uručivao poklon u vidu osnovnih prehrambenih artikala.  Projekat je trajao i tokom 2015. godine. Također, uz razumijevanje i finansijsku pomoć Općinske načelnice tokom 2015. godine realizovan je projekat pružanja pomoći slijepim i slabovidnim licima, posjeta  porodicama uz dodjelu prehrambenih artikala.

 

Jedan od značajnih projekata koji je realizovan posredstvom JU Centra za socijalni rad Visoko krajem 2014.-godine, za koji posebna zahvalnost pripada Općinskoj načelnici jeste pružanje pomoći socijalno-ugroženom stanovništvu, za čiju realizaciju su donirana sredstva u novčanom iznosu od 34 000 eura od strane vlasnika firme ABRAS COMPANI d.o.o., gospodina Ahmeda Alabrasa državljanina Kraljevine Bahrein. Od tih sredstva realizovana su tri projekta: „Nabavka ogrijeva socijalno najugroženijem stanovništvu općine Visoko“, „Humanitarna pomoć socijalno najugroženijem stanovništvu Općine Visoko“ i „Zaštita zdravlja socijalno najugroženijeg stanovništvu Općine Visoko“. Od septembra se počelo sa realizacijom navedenih projekata uz potpisivanje ugovora aktera u projektu (firma ABRAS COMPANI, JU Centar za socijalni rad Visoko, firme: „SMAJIĆ“, „KOVO KOMERC“ i apoteka „NERA“), a potom pružanjem pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu Općine Visoko po sadržaju projekta.

 

Svake godine, pa i 2013,2014 i 2015 godine, u saradnji sa nevladinom organizacijom „Human-apel International“ Sarajevo, za 150 porodica, korisnika stalne novčane pomoći i porodica koje žive u lošoj materijalnoj situaciji, realizuje se projekat dodjele kurbanskog mesa.

U 2014. godine realizovan je projekat „Dječija nedjelja“ (opremanje dječije sobe) za jednu porodicu u novčanom iznosu od 2000,00 KM.

Iz robne rezerve Federacije BiH posredstvom Centra vršena je podjela mlijeka i sira za 200 poprodica.

Posredstvom naše sugrađanke Emire Hakirević koja živi u Americi, donirana su sredstva od strane gospodina Shaik Bajrak državljanina Amerike u iznosu od 4 000,00 KM, te su ista uručena po 100,00 KM za 40 porodica.

 

Pored redovnih poslova Centar je aktivno učestvovao u aktivnostima pružanju podrške i pomoći porodicama koje su se našle u stanju socijalne potrebe uzrokovane elementarnom nepogodom izazvanoj obilnim padavinama kiše gdje je došlo do plavnjenja stambenih i drugih objekata i oštečenja istih usljed klizišta maja 2014. godine.

Odmah po saznanju za lica i porodice koje su se našle u takvom stanju, uposlenici Centra zajedno sa direktorom obišli su porodice, te utvrdili prioritetne potrebe i u skladu sa svojim mogućnostima pružali pomoć porodicama. Tom prilikom posjetili smo porodice sa mjesnih zajednica Buci, Buzići, Čekrekčije, Dobrinja, Grđevac/Skoparanovići/Dolovi, Kralupi, Podvinjci, Radovlje,Vratnica i Zimča/G. Moštre.

Pored posjete porodicama na području općine Visoko, uposelnici Centra su posjetili grad Maglaj, pri čemu su određenom broju porodica uručili suhu hranu. Također, bili smo pratnja konvojima upućenim od strane Općina Visoko, koji su odvozili prehrambene, higijenske artikle i odjeću u poplavljena područja šireg okruženja, grad Maglaj, Žepče, Doboj i Bijeljina.

Tokom nemilih dogažaja elementarne nepogode izazvane obilnim padavinama kiše, od strane Općinske načelnice odobrena su sredstva za izgradnju potpornog zida za jednu porodicu čija je kuća oštećena usljed pokretanja klizišta. Toj izgradnji pomogla je i Fondacija „Život“ Ilijaš doniravši sredstva. Također, saradnja sa Fondacijom „Život“ Ilijaš nastavljena je, te posredstvom iste donirana su sredstva u ukupnom novčanom iznosu od 1000,00 KM koja su utrošena za kupovinu peći na ogrijev za jednu socijalno ugroženu porodicu koja je pogođena elementarnim nepogodama-poplavom, te ostatak sredstava za kupovinu prehrambenih proizvoda za šest socijalno ugroženih porodica pogođenih elementarnom nepogodom. Također, od iste organizacije doniorana su sredstva za jednu porodicu za priklučak na vodovodnu mrežu u iznosu od 500,00 KM.

Nakon što je područje naše općine pogođeno elementarnom nepogodom, pojavila se veća zainteresovanost donatrora za pruženje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu koje je pogođeno poplavama, tako da jedan od donatora je osiguravajuće društvo „Grave osiguranje“ uljučilo se u pružanje pomoći jednoj porodici za opremanje kuće, kupovinu namještaja u novčanom iznosu od 2 149,00 KM, kao i firma „Prevent“ Visoko koja je utrošila određena sredstva za kupovinu kuhinje istoj porodici.

 

 

Svi navedeni projekti realizovani su posredstvom Centra i uz zalaganje naših uposlenika, koji su pored redovnih poslova učestvovali u realizaciji istih, te za neke i inicirali donatore službenim obraćanjem i zahtjevima za pružanje pomoći porodicama, istakao je na današnjem PRESS-u direktor JU ”Centar za socijalni rad” Visoko Šaćir Čelebić.

Predsjednik UO JU”Centar za socijalni rad” Visoko hfz. Edin Bukva istakao je da je UO do sada održao 14 sjednica, te da se uglavnom raspravljalo o bitnim pitanjima koja se odnose na poslove socijalne zaštite na našoj Općini, samom radu kao i na poslovanju Centra. UO je izradio projekat ” Obilazak i pružanje pomoći osobama u starijoj životnoj dobi koje žive same ”, koji je realizovao Centar zajedno sa Omladinskim krugom Medžlisa islamske zajednice u Visokom.Vrijednost projekta je 16.000,00 KM i isti je u potpunosti finansirala Općina Visoko. Posjete su obavljali uposlenici Centra zajedno sa omladincima iz Omladinskog kruga MIZ Visoko. Aktivan rad uposlenika u vrijeme elementarnih nepogoda, realizacije projekta ukupne vrijednosti 34.000,00 eura koja su donirana od Kraljevine Bahrein, te niz drugih projekata za koje je UO dao svoju podršku pri realizaciji.

visoko.gov.ba