Odluke i zaključci sa sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Odluke o vršenju kontrole i nadzora nad izvršenjem obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba u 2019. godini.

U informaciji se navodi da je razvijanje i jačanje saradnje carinskih organa, partnera u međunarodnom sporazumu o slobodnoj trgovini veoma važan faktor u vanjskotrgovinskom poslovanju.

Kada je riječ o poštovanju obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba, kontinuirana kontrola i nadzor naposljetku imaju za cilj sprečavanje generisanja određenih carinskih i necarinskih barijera pojedinih zemalja, a time i narušavanja dogovorenih principa za odvijanje međunarodne trgovinske razmjene.
Dodaje se da treba kontinuirano raditi na edukaciji privrednih subjekata, carinskih organa i špeditera, u vezi sa primjenom pravila o porijeklu robe u međunarodnoj trgovini robama.

Na taj način se želi olakšati trgovina i smanjiti broj upravnih i prekršajnih postupaka pred carinskim organima ugovornih strana, što dovodi do uštede vremena i troškova kako privrednim subjektima u vanjskotrgovinskom poslovanju, tako i za budžet BiH.

U Informaciji su prezentovana određena iskustva privrednih subjekata, a koja ocrtavaju dio stanja u ovoj oblasti kada je u pitanju porijeklo robe.

PREUZETE NORME EU U PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima, kojim se preuzimaju odgovarajući propisi Evropske unije u ovoj oblasti, a koji su usvojeni do 11. juna 2020. godine.

Izmjenama dosadašnjeg pravilnika želi se omogućiti nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, koje će pružiti visok nivo zaštite zdravlja ljudi, interesa potrošača i proizvođača u BiH, kada je riječ u upotrebi prehrambenih aditiva.

Izmijenjenim pravilnikom stvaraju se uslovi za kontinuirano praćenje propisa Evropske unije i redovno ažuriranje aneksa pravilnika koji se odnose na prehrambene aditive koji su dopušteni za upotrebu u hrani.

REALIZOVATI PREPORUKE GREKO-a

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne informacije Ministarstva sigurnosti, i to o usvajanju Drugog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GREKO-a u četvrtom krugu evaluacije, i o usvajanju dodatka Drugom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GREKO-a u trećem krugu evaluacije.

Drugi izvještaj o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GREKO-a u četvrtom krugu evaluacije i dodatak Drugom izvještaju o usklađenosti BiH sa preporukama GREKO-a u trećem krugu evaluacije biće objavljeni na internet stranici GREKO-a i Ministarstva sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH je u zaključcima istaklo da je prioritetna realizacija preporuka GREKO-a iz ovih izvještaja te je zadužilo Ministarstvo sigurnosti BiH da uputi urgenciju svim nadležnim institucijama u BiH radi njihovog provođenja.

PRIPREME ZA 5. SASTANAK PODODBORA ZA PRAVDU, SLOBODU I BEZBJEDNOST

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju petog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost , 17. i 18. 12. 2020. godine putem onlajn platforme.

Na sjednici je usvojeno više operativnih zaključaka radi bolje pripreme za ovaj sastanak, te je data saglasnost na dokument za diskusiju i sastav delegacije koja će učestvovati na sastanku.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju i usaglašeni dnevni red za peti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine na kojem će se, između ostalog, razgovarati o funkcionisanju pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, saradnji agencija za provođenje zakona, migracijama, azilu i upravljanju granicom, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.