Odluka o smjeni GO Visoko – Platforme za progres

Smijenjeni predsjednik i članovi Gradskog odbora

Na sjednici Predsjedništva održanoj 14.11.2019. godine Predsjedništvo Platforme za progres donijelo je odluku o smjeni Gradskog odbora Visoko.

Po praksi Platforme za progres, Odluka sa obrazloženjem se dostavlja unutar sedam dana.

Prije nego je odluka distribuirana Gradskom odboru, predsjednik i članovi su neformalnim putem saznali da su smijenjeni i dali ostavku na sve funkcije, dana 19.11.2019. godine.

Ovom prilikom se zahvaljujemo predsjedniku Gradskog odbora i svim članovima na dosadašnjem doprinosu i želimo mnogo uspjeha u budućnosti.

Odluku i obrazloženje Platforme za progres prenosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 20.c, stav 1. tačka b) Statuta Platforme za progres, Predsjedništvo Platforme za progres, na sjednici održanoj, dana 14.11.2019. godine, donosi:

O D L U K U

o  raspuštanju Gradskog odbora Visoko i razrješenju dužnosti njegovih članova

I

         Ovom odlukom, a zbog sprječavanja nastavka aktivnosti u suprotnosti sa programskim ciljevima, principima, postulatima, Statutom i općim aktima Platforme za progres, raspušta se gradski odbor Visoko i razrješavaju se dužnosti članovi istog.

II

Predsjednik, potpredsjednik i članovi Gradskog odbora Visoko,  imaju obavezu da razduže svu eventualno preuzetu imovinu i dokumente Platforme, koji su bili predati na korištenje ili do čijeg posjeda su eventualno došli djelovanjem u Platformi, i aktivnostima u vezi sa pozicijom u Gradskom odboru, a što se smatra imovinom Platforme.

III

Predsjedništvo će posebnom odlukom formirati privremeni odbor Visoko, čije će dužnosti biti osiguranje djelovanja lokalne organizacije u okviru političkih opredjeljenja i principa Platforme za progres, u skladu sa zadacima i ovlastima datih Statutom,  te koji će djelovati do momenta ispunjavanja uvjeta njihovog formiranja u skladu sa Statutom i općim aktima Platforme za progres i provođenja zvaničnog izbornog procesa.

IV

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Predsjedništvo Platforme za Progres (U daljem tekstu: Predsjedništvo), uočilo je niz nepravilnosti u djelovanju i aktivnostima Gradskog odbora Visoko, u smislu kršenja osnovnih principa i postulata Platforme, kršenja Statuta Platforme za progres, općih akata, te aktivnosti koje su u direktnoj suprotnosti od cilja i djelovanja lokalne organizacije, kao i aktivnosti koje imaju neposredan i direktan negativan uticaj na ugled Platforme za progres. Naime, funkcionisanje i djelovanje Gradskog odbora Visoko, kao sastavnog dijela Regionalne organizacije Platforme za progres, u prethodnom periodu, pokazalo se nespojivo sa ovlastima i nadležnostima lokalne organizacije u skladu sa Statutom Platforme za progres, kršeći osnovne principe jedinstva programskog i političkog djelovanja unutar Platforme, produbljavanja jaza između članova odbora, što je bez sumnje rezultiralo netransparentnošću u radu lokalne organizacije, separacije iste, nepreuzimanjem inicijative u radu, te samim time smanjenjem učlanjenja novih članova na području lokalne organizacije u Visokom.

Aktivnosti i djelovanje Gradskog odbora Visoko, pruzrokovale su objavljivanje tajnih informacija o članstvu Platforme za progres na lokalnim web stranicama, što je u direktnoj vezi sa kršenjem ugovora o povjerljivosti, objavljivanje stavova u medijima bez konsultiranja sa Regionalnom organizacijom i Centralnim uredom, odbijanje sprovođenja odluka u smislu povlačenja medijskog sadržaja, neusaglašavanje političkih stavova sa regionalnom organizacijom u čijem sklopu djeluje, te s tim u vezi direktno kršenje odredbe člana 27a, stav (1), tačka c) Statuta Platforme za progres.

Gradski odbor Visoko, kao i svaki odbor koji djeluje u sastavu organizacije Platforme za progres,   istupa u ime i za račun Platforme za progres, ima obavezu i dužnost usaglašavanja političkih stavova sa regionalnom organizacijom u čijem sastavu se nalazi, kao i sa Centralnim uredom Platforme za progres, pogotovo u slučajevima koji mogu imati dalekosežne posljedice na političko pozicioniranje u određenom području, kao i odraza na cjelokupno pozicioniranje Platforme za progres, što se procjenjuje i ocjenjuje u svakom konkretnom slučaju posredstvom konsultacija sa Regionalnim odborom u čijem sastavu djeluje lokalna organizacija, kao i sa Političkim savjetom Platforme za progres. U konkretnom predmetnom slučaju Gradskog odbora Visoko, taj vid komunikacije i usaglašavanja je izostao, čime se neposredno Platforma za progres dovela u nepovoljan položaj u smislu političkih stavova i nastupanja štete po ugled cjelokupne organizacije.

Uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i dokaze, kao i razmatranje i ocjenjivanje svakog konkretnog predmetnog slučaja pojedinačno, i osnovanosti istih,  Predsjedništvo je odlučilo kao u izreci  ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke, može se podnijeti žalba Sudu časti u roku od petnaest (15) dana, od dana primitka Odluke.

                                                                                                                            Predsjednik

Platforme za progres

Prof.dr. Mirsad Hadžikadić

Izvor: platformazaprogres.ba/