Odluka o prijemu volontera …

Odluka o prijemu lica sa završenom visokom stručnom spremom u Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa