Odbranjena doktorska disertacija na temu “Visočke pečenice”

Nakon što je u junu prošle godine, objavom u Službenom glasniku BiH Visočka pečenica i zvanično zaštićena oznakom geografskog porijekla, prije dva dana je posredstvom najvišeg stepena akademske izobrazbe dobila još jednu naučnu evaluaciju.

Naime, 22. 10. 2021.godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odbranjena je doktorska disertacija kandidatkinje mr. Munevere Begić pod nazivom „UTICAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA UKUPNI KVALITET I NIVO PAH JEDINJENJA U „VISOČKOJ PEČENICI“, TRADICIONALNOM SUHOMESNATOM PROIZVODU BOSNE I HERCEGOVINE“.
Mentor pomenute doktorske disertacije bio je prof. dr Amir Ganić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Disertacija je praktično pečat na kompletan naučni opus na Visočkoj pečenici kojeg je profesor Ganić započeo još prije više od jedne decenije, a njegova saradnica u nastavnom procesu mr. Begić, briljantnim istraživačkim radom finalizirala u svojoj disertaciji. Istraživački rad na disertaciji trajao je tri godine, pri čemu su obavljena brojna laboratorijska istraživanja kako u zemlji tako i u referentnim laboratorijama van Bosne i Hercegovine.

Rezultati istraživanja će se u narednom periodu publikovati u najreferentnijim svjetskim naučnim časopisima za ovu oblast. Također, poslužiće i kao temelj za dalje aktivnosti usmjerene za zaštitu Visočke pečenice na nivou Europske Unije.

M.H. – visoko.ba