Obavještenje o pokrenutom postupku javne nabavke

Općina Visoko je kao ugovorni organ pokrenula postupak javne nabavke – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, naziv predmeta javne nabavke: “Nabavka korpi za otpatke”. Javna nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem 870-7-1-91-3-70/16. Tenderska dokumentacija sa potrebnim prilozima se može preuzeti na Portalu javnih nabavki.

 

 

Služba za urbanizam,stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina
visoko.gov.ba