O stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko za 2016.

I N F O R M A C I J A

o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko za 2016. godinu.

5. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) zakazana je za 25.02.2017. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 11 sati,

Na dnevnom redu će se nači i Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta, bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko u 2016. godini

IZVJESTILAC: Fahrudin Pušina, komandir Policijske stanice Visoko

Bosna i Hercegovina

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

        ZENICKO-DOBOJSKI KANTON

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA

                    Z   E   N   I   C   A

              POLICIJSKA UPRAVA II

              Policijska stanica Visoko

 

Broj: 08-04/10-1-_________ /17

Datum: 08.02.2017. godine

 

 

I N F O R M A C I J A

o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko za 2016. godinu.

 

Policijska stanica Visoko organizacijski pripada MUP-u ZE-DO kantona, a geografski gledano pokriva područje Općine Visoko čija je površina 232 kvadratna kilometra. Na osnovu izvršenog popisa stanovništva utvrđeno je da na području općine Visoko živi 41352  stanovnika. Od toga broja je u gradskom području nastanjeno oko 35 % a u vangradskom 65% stanovništva. Općina Visoko graniči sa općinana Kiseljak, Busovača, Kakanj, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža, odnosno sa Sarajvskim i Srednjobosanskim kantonom.

Na području koje pokriva PS Visoko nalazi se ukupno 262 kilometara puteva od čega  14 kilometara autoputa A-1, dok ostali dio otpada na regionalne, lokalne i nekatergorisane puteve. Izuzimajući trasu autoputa koja prolazi kroz područje općine Visoko, ostale putne komunikacije su uglavnom u lošijem stanju zbog postojanja udarnih rupa i oštečenog kolovoznog zastora. Takođe je potrebno naglasiti i nedostatak i dotrajalost vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

Kroz područje općine Visoko prolazi željeznička pruga koja povezuje Sarajevo sa Zenicom i dalje.

Na području općine Visoko postoji određen broj industrijskih  i privrednih objekata i postrojenja od kojih je potrebno izdvojiti “Pogon Elektroprenosa” u B.Mahali,   IGM Visoko, pogoni firme “Prevent” u Visokom i Goruši,  Asfaltgranja, “Brovis” u B.Mahali,  “VISPAK” , “RAMPART”,  “Suša Comerce”, Bios – Visoko, Alma & Ras, te niz drugih privatnih firmi i preduzeća.

Na području općine nalaze se četiri srednje škole i to: MSŠ “Hazim Šabanović”, Gimnazija Visoko, Medresa “Osman ef. Redžović” u Gračanici i Franjevačka gimnazija u Visokom kao i šest osnovnih škola, te škola za osnovno muzičko obrazovanje u Visokom. Navedene škole  pohađa oko 5480 učenika.

Takođe je važno da se na području općine Visoko nalazi više javnih ustanova kao što su Pošta u Visokom i mjestu Moštre, Dom Zdravlja u Visokom, ambulanta u Moštru, Gračanici i Bucima, Veterinarska stanica u Visokom, sa ispostavama u mjestima Donje Moštre i Gračanica.

Na području općine Visoko postoji i radi više udruženja građana, međutim sa aspekta bezbjednosti treba spomenuti “Lovačko društvo Srndač” koje broji 310 članova koji posjeduju lovačko oružje.

U Visokom postoje dvije sportske dvorane “KSC Mladost” i sportska dvorana u sklopu Franjevačkog samostana u Visokom u kojima se odigravaju rukometne i košarkaške utakmice kao i drugi sportski događaji a takođe se nalazi i Kulturni centar “Altintag” u kojem se održavaju manifestacije kulturno-obrazovnog sadržaja.

 

Tokom cijele godine održava se veliki broj kulturno-zabavnih manifestacija koje obezbjeđuju službenici policije a  krajem mjeseca jula i početkom augusta u Visokom se održavaju dani kulture, sporta i trgovine tzv “Visočko ljeto” na kojima u toku svakog dana bude prisutno između 10.000-15.000  posjetilaca.

Takođe je od značaja naglasiti i dolazak večeg broja turista koji posjećuju Arheološki park “Bosanske piramide” i kompleks Arheološkog nalazišta “Ravne i Ravne 2” gdje i tom prilikom službenici policije djeluju u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Na području PS Visoko nalazi se više od 200 javnih objekata. Od ovog broja je dvije  diskoteke i disko kluba  u kojima se u dane vikenda povremeno održava muzika uživo.

Određeni broj objekata često radi prekovremeno ne poštivajući Odluku o radnom vremenu, gdje službenici policije djeluju u okviru svojih nadležnosti, kojom prilikom sačinjavaju službene zabilješke koje se dostavljaju nadležnim inspekcijskim službama.

Takođe na području općine postoji 10 otpada sekundarnih sirovina od kojih jedan broj  ne posjeduje odobrenja za rad. Svi otpadi su evidentirani i o tome su obaviješteni nadležni općinski i kantonalni organi radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti. Napominjemo da veliki dio ukradenih metalnih predmeta  završava na tim otpadima i da ih je veoma teško iskontrolisati.

Na poslovima i zadacima održavanja bezbjednosti ukupno radi 57 službenika policije od koji je njih 11 u krim. policiji a posmatrajući u odnosu na predviđenu sistematizaciju radnih mjesta u ovoj PS nedostaje 18 policijskih službenika odnosno skoro 1/4 predviđenih policijskih službenika što u velikoj mjeri otežava rad u obavljanju poslova i zadataka policije.

Policijska stanica Visoko postupajući po Vašem zahtjevu dostavlja Vam informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Visoko za 2016.godinu.

 

 

 1. KRIMINALITET

 

U toku 2016. godine na području koje pokriva PS Visoko, ukupno je prijavljeno 255 krivičnih djela, od čega je nadležnom Kantonalnom tužilaštvu podnešen 229 izvještaj. Od navedenih krivičnih djela po poznatom izvršiocu je izvršeno 40, dok je po nepoznatom izvršiocu izvršeno 215 krivično djelo. Od ukupnog broja krivičnih djela  počinjenih od strane NN izvršioca, naknadno je rasvijetljeno 138 . Ukupan procenat otkrivenosti krivičnih djela  iznosi 69,80%, dok procenat otkrivenosti po NN izvršiocu iznosi 64,18%.

Zbog počinjenih krivičnih djela prijavljena su 193 lica od čega je 16 maloljetnih lica i 96 povratnika u izvršenju krivičnih djela.

Analizirajući stanje kriminaliteta u dole prikazanim tabelarnim i grafičkim pregledima izvršenih krivičnih djela i njihove  strukture,  sa uporednim podacima za 2015 i 2016 godinu, vidljivo je da se ukupan  broj evidentiranih krivičnih djela na području PS Visoko smanjio  u  odnosu na 2015. godinu za  22,96 % .

 

Izvršenom analizom godišnjeg izvještaja utvrđeno je da je broj slučajeva u kojima se kao izvršioci krivičnih djela pojavljuju maloljetnici povećao  u odnosu na 2015. godinu sa 14 na 16 maloljetnika u 2016. godini. Također je evidentno  povećanje broja povratnika u izvršenju krivičnih djela sa 62 u 2015. godini na 96 povratnika u 2016. godini.

 

 

 

Tabelarni prikaz stanja kriminaliteta sa uporednim podacima 2014, 2015 i 2016. godina

 

PERIOD 2014 2015 2016
Ukupno krivičnih djela
343 331 255
Podneseno izvještaja 316 293 229
Podneseno izvještaja po poznatom (izaziti i u %) 62(18,07%) 37(11,18%) 40(15,68%)
Podneseno izvještaja po nepoznatom (izraziti i u %) 281(81,93 %) 294(88,82 %) 215(84,32%)
Naknadno rasvjetljeno po nepoznatom (izraziti i u %)

 

163(58,00 %) 171(58,16 %) 138(64,18%)
Ukupna otkrivenost(izraziti u %) 225(62,68%) 208(62,84%) 178(69,80 %)
Ukupno prijavljeno lica 293 277 193
Prijavljeno maloljetnika 11 14 16
Prijavljeno povratnika 141 62 96

 

 

 

 

Grafički prikaz stanja kriminaliteta sa uporednim podacima 2014, 2015 i 2016. godina
 

 

 

U 2016. godini je došlo do određenog povečanja broja krivičnih djela usmjerenih protiv krivičnih djela predviđenih Krivičnim zakonom BIH i FBIH i to :

 • protiv slobode prava čovjeka i građanina,
 • krivična djela protiv javnog reda i mira i pravnog poretka i
 • krivičnih djela podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti

 

 

Do smanjenja krivičnih djela u odnosu na 2015. godinu  došlo je u sljedećim oblastima

 • krivičnih djela utvrđenih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ZDK,
 • krivična djela protiv života i tijela,
 • krivična djela protiv spolne slobode i morala
 • krivičnih djela protiv braka, porodice i omladine
 • krivična djela protiv zdravlja ljudi,
 • krivična djela protiv imovine,
 • krivična djela protiv okoliša, poljoprivrede i privrednih dobara
 • krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine
 • krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja,

 

 

 

 

 

Grafikon: Prikaz strukture krivičnih djela sa uporednim podacima za 2014, 2015 i 2016. godinu.

 

 • Osvrt na stanje općeg kriminaliteta i borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u toku 2016. godine

 

Izvršenom analizom krivičnih djela iz oblasti općeg kriminaliteta  u toku 2016. godine može se zaključiti da je došlo do znatnog smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine što se može dovesti u vezu sa planskim poduzimanjem pojačanih mjera i radnji policijskih službenika ove PS na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela. kao i opadanja cijena sekundarnih sirovina na tržištu.

 

S obzirom da je u toku 2015. godine  bio evidentiran  problem koji se odnosio na povećanje slučajeva izvršenja krivičnih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, policijski službenici ove  PS su nastavili sa provođenjem pojačanih mjera i radnji a koje su se odnosile na vršenje pretresa stanova, kuća i pomoćnih objekata kriminogenih lica te racija u ugostiteljskim objektima i kladionica, te mjestima pogodnim za uživanje opojnih droga što je rezultiralo značajnim brojem zapljena opojne droge, vatrenog i hladnog oružja te predmeta koji potiču iz krivičnih djela. Na ovaj način je rasvijetljeno više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta kao i krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.

 

Također je završena akcija lišenja slobode lica koja su bila u bjekstvu za krivična djela izazivanja opće opasnosti te upotrebu vatrenog oružja koja su se dešavala u toku 2015. godine te su lica predata pravosudnim organima na dalje procesuiranje.

Implementacija jednog dijela projekta video nadzora na ključnim tačkama na javnim mjestima, trgovima, ulicama ili saobraćajnicama u dobroj mjeri je olakšao rad policijskim službenicima na otkrivanju ovih krivičnih djela i njihovih izvršilaca.

Bitno je naglasiti da  je  rekonstrukcija prizemlja zgrade PS Visoko u završnoj fazi ćime su stvoreni  preduslovi za kvalitetno pokrivanje većeg dijela općine Visoko  sa video nadzorom što u krajnjoj liniji omogućava bolju bezbjedonosno situaciju.

 

U toku 2016. godine PS Visoko je Kantonalnom tužilaštvu Zenica dostavila ukupno 12 izvještaja protiv 12 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 239 KZ FBIH ( Posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga ).

 

U toku 2016. godine na području ove PS u 25 pojedinačnih slučajeva izvršena je  zapljena 34,17 grama opojne droge marihuana, 41,55 grama opojne droge amfetamin ( speed)  te  je  pronađeno 67 stabljika biljke Canabis sativa ( marihuana) gdje će nakon izvršenih vještačenja biti dostavljen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu u Zenici o postojanju osnova sumnje da su izvršena krivična djela iz ove oblasti.

Takođe je važno napomenuti da su policijski službenici PS Visoko u 2016.godini nastavili sa edukacijama učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti zloupotrebe narkotičkih sredstava kao i edukaciju mladih iz oblasti vršnjačkog nasilja.

 

 • Osvrt na stanje maloljetničke delikvencije u toku 2016. godine.

 

Kako smo već naveli u toku 2016. godine na području PS Visoko u izvršenju krivičnih djela evidentirano je ukupno 16 maloljetnih lica što iznosi 8,29 %  od ukupnog broja prijavljenih lica te je u odnosu na 2015 godinu došlo do povećanja broja maloljetnika u izvršenju krivičnih djela.

Najčešći oblici krivičnih djela u kojima se maloljetnici pojavljuju kao izvršioci su krivična djela protiv imovine.

 

U skoro svim pojavnim oblicima kriminaliteta u kojima se pojavljuju maloljetnici se u izvršenju krivičnih djela pojavljuju u grupi od 2 ili više punoljetnih lica koji ih često regrutuju putem druženja  na ulici, ugostiteljskim objektima ili drugim javnim mjestima. Motivi koje ispoljavaju malodobna lica prilikom vršenja krivičnih djela se više  odnose na njihove potrebe za dokazivanjem i priznanjem u društvu u kojem se kreću nego za pribavljanjem imovinske koristi.

 

Zakonska regulativa koju policijski službenici primjenjuju prilikom obrade maloljetnih lica na poseban način tretira odnos prema maloljetnicima obzirom da se mora vodi računa o uzrastu, psihofizičkim sposobnostima i okolnostima pod kojima se maloljetnih dovodi u izvršenje krivičnog djela. S tim u vezi, bez izuzetka, svakoj obradi maloljetnika je prisutan službenik nadležnog centra za socijalni rad ili roditelj odnosno staratelj te je u okviru Policijske stanice Visoko, u saradnji sa nevladinom organizacijom World Wision rekonstuisana i u potpunosti prilagođena jedna kancelarija koja isključivo služi za rad sa maloljetnim licima, koja su žrtve ili počinioci krivičnih djela. Navedena kancelarija je opremljena svrsishodnim namještajem te audio i video opremom kojom se bilježi svaka aktivnost policijskih službenika koji rade sa maloljetnim licima.

 

Kao način borbe protiv povećanja maloljetničke delikvencije u ukupnom kriminalitetu pored klasičnih represivnih metoda koje se primjenjuju u radu policijskih službenika u velikoj mjeri se provode i određene preventivne mjere koje imaju za cilj spriječavanje maloljetničke delikvencije. Ove preventivne mjere  se odnose na realizaciju više  projekata rada policije u zajednici kojeg karakteriše preventivni i proaktivni rad policije, otvorenu komunikaciju sa građanima u prijektima ” Policajac u školi”, ” Dani otvorenih vrata”, ” Forum o bezbjednosti građana” te medijske kampanje koje se odnose na oblasti upoznavanja građanstva sa propisima iz oblasti saobraćaja, nasilja u porodici, zlupotrebe opojnih droga i slično.

 

Također, svakodnevno se nastoji  ojačati saradnja sa drugim državnim organima i institucijama, sportskim udruženjima, udruženjima građana i drugim licima koja mogu bitno utjecati na  preventivno djelovanje  prema maloljetnim licima.

 

 

 • Osvrt na stanje kriminaliteta po pitanju krivičnih djela šumske krađe

 

Policijska stanica Visoko po zavedenoj akciji “ŠUMA” u toku 2016. godine Kantonalnom tužilaštvu Zenica dostavila 12 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu iz člana 316. KZ F BiH /Šumska krađa/, u kojima je kao izvršioci navedenog krivičnog djela prijavljeno 19 lica

Prilikom vršenja krim obrade nad izvršiocima ovog krivičnog djela od istih su privremeno oduzimana sredstva izvršenja i to sjekire, motorne pile te vozila.

Ujedno vas obavještavamo da su službenici krim policije ove PS u 39 slučaja postupili po dostavljenim Nalozima KT Zenica, a koji se odnose na krivično djelo iz člana 316. KZ F BiH /Šumska kradja/.

 

 1. JAVNI RED I MIR

 

Poduzimajući preventivne i represivne mjere, radnje i aktivnosti u obezbjeđenju efikasnijeg izvršavanja odredbi Zakona o javnom redu i miru i općinske Odluke o javnom redu i miru službenici policije su radili na  sprječavanju i suzbijanju radnji i ponašanja kojima se povrijeđuju norme pomenutih propisa. U cilju obezbjeđenja povoljne bezbjedonosne situacije na području općine Visoko tokom 2016. godine službenici ove PS radili su poslove i zadatke zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, obezbjeđivanju javnih manifestacija i skupova kao i drugih poslova iz ove oblasti gdje se jedan dio poslova koji se odnosi na narušavanje JRiM može prikazati tabelarno, kako slijedi:

 

 

PERIOD 2016 2015
Ukupno
214 271
Prekršaji po Zakonu o JRM-u 210 262
Svađa, vika, nepristojno ponašanje 37 24
Tuča 76 94
Naročito drsko ponašanje 58 97
Omalovažavanje OSL-a 14 14
Prosijačenje 13 22
Prekršaji prema Općinskoj odluci o JRM-u 4 8

 

 

 

 

1.1. ANALIZA NAVEDENIH POKAZATELJA ZA VREMESNKI  PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2016. KOJE SU POSTIGLI POLICIJSKI SLUŽBENICI OVE PS A POREDEĆI SA POKAZATELJIMA ZA ISTI VREMENSKIM PERIOD 2015.GODINE.

 

 • u vremenskom periodu Januar-Decembar 2016. godine ukupno se dogodilo 214 narušavanja javnog reda i mira dok se za isti vremenski period u 2015.godini dogodilo 271 narušavanje javnog reda i mira. Analizirajući navedeno stanje može se istaći da je došlo do smanjenja narušavanja javnog reda i mira, i to sa aspekta broja počinjenih prekrašaja svađa vika nepristojno ponašanje, tuča, naročito drsko ponašanje i prosjačanje, što  predstavlja pozitivan trend kada se posmatra bezbjednost građana u odnosu na 2015.godinu, Takođe od ukupnog broja počinjenih prekršaja narušenog javnog reda i mira 214 prekršaja odnosi se na prekršaje iz obasti JRiM  dok se 4 prekršaja odnosi na prekršaje iz drugih zakonskih propisa kojima se reguliše javni red i mir (općinska odluka o JRM-u),

 

 

Grafički prikaz Javnog reda i mira sa uporednim podacima 2015. i 2016.godina

 

 

 

Najčešća mjesta narušavanja javnog reda i mira su ulice i trgovi  kao i mjesta u blizini ugostiteljskih objekata i u samim ugostiteljskim objektima a najčešći uzrok narušavanja je alkoholisanost lica koja učestvuju u tome.

S obzirom na navedeno, službenici policije su vršeći obilazak ugostiteljskih objekata stupali u kontakt sa vlasnicima istih, te skretatli pažnju i upozoravali na pridržavanje i poštivanje propisanog radnog vremena, kao i zakonskoj obavezi pridržavanja i zabrane točenja alkoholnog pića pijanim gostima, a posebno maloljetnim licima. U svim slučajevima, kada su službenici policije zapazili da ugostiteljski objekti rade van propisanog radnog vremena, sačinjavane su službene zabilješke i informacije koje su dostavljene nadležnim Općinskim i Kantonalnim organima, gdje su isti protiv vlasnika objekata preduzimali zakonom predviđene mjere.

Jedan od uzroka narušavanja javnog reda i mira je prekovremen rad ugostiteljskih objekata koji ne rade po odobrenju općinskih službi i u kojima se pušta glasna muzika koja remeti noćni odmor građana, gdje tom prilikom prema istima policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje.

Takođe treba napomenuti da PS Visoko ima veoma dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad kao i školskim ustanovama, te da isti daju svoj doprinos prilikom rješavanja  određenih problema u kojima je potrebno da daju svoj doprinos i stručno mišljenje.

Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka policijski službenici su pružili 39  osistencija Domu zdravlja Visoko prilikom smještaja duševnih bolesnika u Kantonalnu bolnicu Zenica.

U toku 2016. godine službenici ove PS su protiv tri  lica podnijeli Zahtjev za izricanje zaštitne mjere „Zabrana  prilaska žrtvi nasilja“ ili „Udaljenje iz kuće ili stana“ zbog počinjenog nasilja u porodici.

Važno je napomenuti da se u ovim narušavanjima pojavljuju i maloljetna lica, pretežno u školama i u blizini škola, tako da se u rješavanje ove problematike pored RPZ policajaca,  aktivno uključuju i škole i Centar za socijalni rad.

Od strane ove PS provođene su i aktivnosti na zavedenoj akciji “EKO” gdje su službenici policije izvršili obilazak svih divljih deponija, fotografisali ih i sačinili službene zabilješke te je prosljeđena  informacija nadležnim općinskim i kantonalnim organima. Takođe se radilo na identifikaciji lica koja vrše  odlaganje nelegalnog otpada i podaci su dostavljani nadležnim inspekcijskim službama koje su se aktivno uključivale po ovome pitanju.

 

 

Takođe na području općine Visoko kontinuirano se provodi akcija na sprečavanju pojedinačnog i organizovanog prosjačenja na ulicama i drugim javnim mjestima gdje policijski službenici ove PS poduzimaju sve potrebne mjere i radnje prema na sankcionisanju počinilaca prekršaja.

 

 1. SAOBRAĆAJ

 

Na području koje pokriva PS Visoko nalazi se ukupno 262 kilometara puteva od čega  14 kilometara autoputa A-1, 26 kilometara regionalnih puteva u pravcu Kaknja, Kiseljaka i Ilijaša, 93 kilometara lokalnih, 20 kilometara  ulica u gradu i 109 kilometara nekategorisanih puteva.

U skladu sa Akcionim planom MUP-a ZE-DO kantona i Planom rada PS Visoko u 2016. godini ovlaštena službena lica PS Visoko su predvidjela da djeluju preventivno i represivno kako bi svojim djelovanjem radili na sprečavanju izvršenja prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, preventivno djelovali na prekršaje koji su uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda a sve u skladu sa Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u FBiH i drugim zakonski propisima u cilju stvaranja što veće bezbjednosti za sve učesnike u saobraćaju.

Shodno gore navedenom važno je istaći da je na području općine Visoko registrovano 12070 vozila, koje opslužuju tri tehnička pregleda, kao i da na ovoj općini djeluje i radi 55 taxi vozila kao i drugih vozila koja su u tranzitu, što predstavlja izuzetno veliki broj učesnika u saobraćaju kada su u pitanju p.m.v.

Sagledavajući gore navedeni broj vozila i njihovu prisutnost na putevima koji prolaze kroz ovu općinu važno je istači  da su policijski službenici ove PS prilikom provođenja mjera i radnji iz svoje nadležnosti za vremenski period Januar-Decembar 2016 i vremenski period Januar-Decembar 2015.godine postigli sljedeće rezultate:

 

 1. TABELARNI PREGLED

 

PERIOD 2016 2015
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda 451 480
Broj poginulih lica 3 4
Broj povrijeđenih lica teže 22 22
lakše 105 129
Broj kontrolisanih vozila i vozača 16632 18736
Broj kontrolisanih putnika 330 600
Broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. 10 8
Broj izdatih prekršajnih naloga 8333 7712
Zatečeno vozača pod dejstvom alkohola 476 464
Zatečeno vozača bez vozačkog ispita 323 276
Zatečeno vozača sa izrečenom zaštitnom mjerom 0 0
Zetečeno vozila bez važeče registracije 325 410
Zatečeno nepropisno parkiranih vozila (mirujući saobraćaj) 1447 1408
Prekoračenje brzine 3055 2505

 

 

 

 

1.1. ANALIZA NAVEDENIH POKAZATELJA ZA VREMESNKI  PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2016. KOJE SU POSTIGLI POLICIJSKI SLUŽBENICI OVE PS A POREDEĆI SA POKAZATELJIMA ZA ISTI VREMENSKIM PERIOD 2015.GODINE.

 

U vremenskom periodu Januar-Decembar 2016. godine ukupno se dogodilo 451 saobraćajnih nezgoda dok se za isti vremenski period u 2015.godini dogodila 480 saobraćajna nazgoda. Analizirajući navedeno važno je istaći da je došlo do blagog smanjenja broja saobraćajnih nezgoda za 6,04 %. U tim saobraćajnim nezgodama je  smrtno  stradalo 3 lica dok je  teže  povrijeđeno 22 lica a lakše je povrijeđeno 105 lica.

Službenici policije ove PS su u toku 2016. godine ukupno prekontrolisali 16632 vozila i vozača dok su za isti vremenski period 2015.godine kontrolisali 18736 vozila i vozača što je manje za 11,22 %,  te su tom prilikom kontrolisali 330 lica u vozilima.

Prilikom kontrola ukupno je izdato 8333 prekršajna naloga vozačima koji su počinili razne vrste prekršaja dok je za isti vremenski period u 2015.godini izdato 7712 prekršajna naloga što je više za 8,05 %.

U navedenim kontrolama zatečeno je 476 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Izdata su 323prekršajna naloga zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita dok je u 2015.godini za isti prekršaj izdato276 prekršajnih naloga što je više za 17,02 %, za vožnju bez važeće registracije 325 prekršajnih naloga i za prekoračenje brzine kretanja vozila izdato je 3505 prekršajnih naloga.

Takođe ova PS kontinuirano provodi akciju “Mirujući saobraćaj” gdje je u 2016. godini izdato 1447 prekršajna naloga a u 2015.godini 1408.prekršajnih naloga. Posmatrajući navedeno možemo reči da na području ove PS vozaći najčešće čine prekršaje prekoračenja brzine i nepropisnog parkiranja vozila.

Analizirajući gore navedene pokazatelje evidentno je da je stanje bezbjednosti saobraćaja poboljšano u 2016.godini u odnosu na 2015.godinu a rezultat toga je preventivno i represivno djelovanje policijskih službenika ove PS koje se ogleda u raznim vidovima obavještavanja građana putem sredstava javnog informisanja o poduzimanju raznih akcija pojačane kontrole na našem području kao vidu preventivnog djelovanja a kao vid represivnog djelovanja predstavlja sankcionisanje počinioca prekršaja iz oblasti ZOOBS-a i drugih zakona i zakonskih propisa.

Tako možemo reči da se od strane ove PS  kontinuirano u toku 2016.godine zavođene akcije kontrole prekoračenja brzine vozilom kojom prilikom su korišteni ručni radar XR, mobilni radar “Traffipatrol XRD” i vozilo koje u sebi ima ugrađen uređaj za snimanje brzine i kretanja vozila tzv. “Presretaći”, vožnje bez važeće registracije, vožnja bez položenog važečeg ispita i vožnja pod dejstvom alkohola kao i druge akcije kojom prilikom su sankcionisani počinioci navedenih prekršaja.

Na bezbjednost saobraćaja u općini Visoko takođe utiče i problem tzv. “Mirujući saobraćaj” največim dijelom užeg gradskog područja i mjesta Moštre, općina Visoko.

Analizom je utvrđeno da se u užem gradskom području i području mjesta Moštre, općina Visoko nalaze samo dva parking prostora i to u ulici Branilaca, općina Visoko tj. parking prostor u neposrednoj blizini “JU Dom Zdravlja sa poliklinikom Visoko”  parking prostor u neposrednoj blizini Vatrogasni dom Visoko koji broje manji broj parking mjesta za p.m.v. i parking prostor u neposrednoj blizini Gradska groblja Visoko, kao i jedan parking prostor u mjestu Moštre, općina Visoko u neposrednoj blizini firme “IGM”.

U narednom vremenskom periodu takođe će policijski službenici zavoditi gore navedene akcije a sve u cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju a naročito kontrolu brzine i kretanja vozila u mjestu Buci, Dobrinja, Čekrekčije, Gračanica, ulice Gornje Rosulje i Mule Hodžića, općina Visoko, gdje će tom  koristiti  mobilni radar traffipatrol XRD i vozilo koje ima u sebi ugrađen uređaj za snimanje u cilju veće bezbjednosti pješaka i đaka koji pohađaju nastavu u osnovnim školama koje se nalaze u navedenim mjestima.

Takođe kada se govori o bezbjednosti saobraćaja i uzrocima nastanka saobraćajnih nezgoda pomenuli bi niz objektivnih faktora koji utiču na ukupno stanje u ovoj oblasti kao što su nedostatak vertikalne i horizontalne signalizacije, loše stanje putne mreže koja se ogleda u oštečenju kolovoza u vidu udarnih rupa, zapušenost odvodnih kanala i rigola, o čemu su policijski službenici sačinjavali informacije, koje su dostavljane nadležnim općinskim i kantonalnim službama u cilju otklanjanja navedenih nedostataka kako bi se dodatno poboljšala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju što će policijski službenici i dalje raditi.

Shodno navedenom u cilju poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju bilo bi potrebno izgraditi parking prostor adekvatan potrebama učesnika u saobraćaju. Samom izgradnjom parking prostora bi se ujedno izbjeglo  nezadovljstvo građana zbog nepropisno parkiranih vozila čija djeca pohađaju školsku razrednu nastavu u osnovnim školama jer bi se smanjio broj parkiranih p.m.v. po trotaorima, u raskrsnicama i drugim površinama u blizini škola, te na taj način povećala bi se ujedno i sigurnost pješaka a naročito đaka. Takođe bih bilo smanjeno nezadovoljstvo sankcionisanih počinioca prekršaja iz oblasti tzv “Mirujući saobraćaj” iz razloga nepostojanja dovoljnog broja parking mjesta.

 

 

                                      AKTIVNOSTI POLICIJE  2016.GODINE

 

VIII OPERATIVNE AKTIVNOSTI
Broj privedenih lica 120 
Broj sprovedenih lica 2
Broj zadržanih lica  120 
Broj pozvanih lica 215
Broj legitimisanih lica 330
Broj izvršenih uviđaja 700
Broj izvršenih pretresa lica 2
Broj izvršenih pretresa stanova 20
Broj izvršenih pretresa drugih prostorija 3
Broj izvršenih pretresa motornih vozila 7
Broj oduzetih predmeta 294
Broj uhavčernih lica po potjernici 2
Broj pruženih asistencija 53
Po ostalim zahtjevima 5
Broj izvršenih provjera na zahtjev tužilaštav i sudova 835
Broj izvršenih provjera na zahtjev drugih organa 27
Broj izvršenih vanrednih osiguranja 108
Broj izvršenih redovnih obezbjeđenja 1097
Broj održanih javnih skupova 66

 

 

                                                            ZAKLJUČAK

 

Broj izvršenih krivičnih djela u 2016. godini je smanjen u odnosnu na 2015. godinu i to procentualno za 22,96 %, takođe je došlo do smanjenja narušavanja javnog reda i mira kao i broja saobraćajnih nezgoda na putu A-1, regionalnim i lokalnim putevima što se pozitivno odražava na cjelokupno stanje sigurnsti na području općine Visoko.

U 2016.godini od strane MUP-a ZDK i PS Visoko poduzeto je niz operativno taktičkih mjera i radnji kojom prilikom je izvršeno više  pretresa kuća, pomoćnih objekata, p.m.v. i prostora koje koriste kriminogena lica kao i ugostiteljskih objekata za koje je procjenjeno da se u istom okupljaju kriminogena lica.

Prilikom sprovođenja navedenih mjera i radnji lišeno je slobode veći broj kriminogenih lica, zatim pronađen veći broj predmeta koji potiču iz krivičnih djela kao i narkotičkih sredstava, gdje je tom prilikom protiv navedenih lica podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu KT Zenica.

Navedene aktivnosti će se nastaviti i u 2017.godini s ciljem poboljšanja opće sigurnosti građana i imovine na podrućju općine Visoko.

Kada je u pitanju saobraćaj, evidentna je saobraćajna nekultura vozača. Ona se ogleda u nepoštivanju saobraćajnih propisa (brza vožnja, nepropisno parkiranje vozila, vožnja pod dejstvom alkohola, neregistrovanim vozilma i bez položenog vozačkog ispita i sl.). Akcenat policije će biti na preventivnom ali i represivnom djelovanju a sve u cilju zaštite i bezbjednosti građana od takvih vozača.

Jedan od problema jeste i zauzimanje javnih površina od strane ugostoteljskih objekata, prvenstveno trotoara, čime se onemogučava kretanje pješaka koji moraju silaziti na kolovoz i izlagati se opasnosti.

Izražen je problem nepoštivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, točenje alkoholnih pića licima koja su pod dejstvom alkohola, prosjačenje i sl.

Kao što je na početku informacije pomenuto, u PS Visoko je izražen problem nedostatka policijskih službenika. Ukupno nedostaju 18 policijskih službenika čiji se nedostatak itekako osjeti i nismo uvijek u mogućnosti pravovremeno intervenisati. Službenici ove PS obezbjeđuju veliki broj javnih skupova i drugih manifestacija često radeći i prekovremeno. Preventivno djelovanje je iz tog razloga uveliko smanjeno.

Bilo bi potrebno da se na području općine Visoko ulože određena sredstva na postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije a to se prvenstveno odnosi na lokalne i regionalne puteve. Implementacija jednog dijela projekta video nadzora na ključnim tačkama na javnim mjestima, trgovima, ulicama ili saobraćajnicama u dobroj mjeri je olakšao rad policijskim službenicima na otkrivanju ovih krivičnih djela i njihovih izvršilaca.

Bitno je naglasiti da  je rekonstrukcija prizemlja zgrade PS Visoko u završnoj fazi ćime su stvoreni preduslovi za kvalitetno pokrivanje većeg dijela općine Visoko sa video nadzorom što u krajnjoj liniji omogućava bolju bezbjedonosno situaciju.

I pored navedenog može se zaključiti da je sigurnosna situacija na području PS Visoko zadovoljavajuća a karkteriše je blago smanjenje broja krivičnih djela, blago smanjenje broja prekršaja narušavanja javnog reda i mira i blago smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti vremenski period protekle 2015.godine.

U cilju poboljšanja cjelokupne sigurnosti na području PS Visoko za 2017.godinu ova PS planira poduzeti dodatne mjere i radnje u cilju  smanjenje broja izvršenja krivičnih djela, povećanje otkrivenosti izvršilaca krivičnih djela, smanjenje broja prekršaja javnog reda i mira, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

 

Visoko,  08.02.2017. godine.              

 

KOMANDIR PS

Samostalni inspektor

Pušina Fahrudin