Nermin Šečo: ,,Ljubav se ne kupuje novcem,ona se gradi tokom čitavog života”

Svje­do­ci smo da da­nas mla­di lju­di ne­ka­ko lju­bav iz­ja­vlju­ju, do­ži­vlja­va­ju pa i vo­de u tom ne­kom vir­tu­el­nom svi­je­tu sma­tra­ju­ći da je to teh­no­lo­ška prednost ko­ja pred­sta­vlja bu­duć­nost tog od­no­sa.Zatim,kada su u pitanju posebni sa posebnim značajem,tada mladi ljudi posebno poklanjaju pažnju djevojkama.  Me­đu­tim, bu­duć­nost tog od­no­sa me­đu mla­dim lju­di­ma ko­ja se ti­če lju­ba­vi tre­ba da je či­sta iskre­na, je­dan ne­po­sre­dan od­nos, di­rek­tan i kon­kre­tan me­đu mla­di­ma. Ko­li­ko mo­gu da pri­mi­je­tim Sv. Va­len­ti­na obi­lje­ža­va ve­li­ki broj lju­di. Iako je za me­ne ovaj dan ra­dan, ima ne­ku po­seb­nu at­mos­fe­ru ko­ja mi pri­ja. Na­čin na ko­ji je Va­len­tin po­stao sve­tac je ma­lo tu­žna pri­ča, ali nje­go­va ne­iz­mjer­na lju­bav pre­ma sli­je­poj dje­voj­ci pod­sje­ća na to da bu­de­mo što pa­žlji­vi­ji pre­ma lju­di­ma do ko­jih nam je sta­lo.Dan zaljubljenih ili Valentinovo skoro sve nas podsjeća na ljubav i romantiku,ali međutim ovaj dan krije svoju mračnu historiju.

U starom Rimu, 13., 14. i 15. februara je proslavljan paganski praznik plodnosti “Luperkalija”. I to je sam početak ovog praznika koji se  smatra danom ljubavi. Međutim, obilježavam je na mnogo drugačiji način.

Prema Noelu Lenskom, profesoru sa Univerziteta Kolorado, običaj je bio da se mladići skidaju goli i bičevima napravljenim od kozje ili pseće kože bičuju djevojke, i to sve da bi poboljšali njihovu plodnost.

Zatim, Klaudije je navodno zabranio mladićima da se žene jer je htio od njih da napravi vojnike, a Valentin je uhapšen zato što je krišom vjenčavao ljude to malo verovatno. Kada je car otkrio šta je Valentin učinio, naredio je da ga  pogube. Valentin je pogubljen na dan 14. februara. Nedugo nakon njegove smrti proglašen je svecem, a papa Gelasius je godine 496. proglasio 14. februar danom Valentina, “zaštitnika zaljubljenih.”

Tog 14. februara u Čikagu se odigrao jedan od najkrvavijih mafijaških obračuna “Masakr za Dan svetog Valentina”. Navodno je Al Kapone naredio da se sedam gangstera iz rivalske bande pronađe i ubije.

 

 

Tako da godina ima 365 dana, što je sasvim dovoljno dana da sitnicama pokažemo ljubav svima oko nas.Zaboravimo na  internet, tehnologiju, restorane te gotove, zapakirane poklone i pokažimo zrno ljubavi trudom tokom svog čitavog života i da ljubav bude zasnovana u višem plemeniom smislu.Nije to ona tjelesna,erotska ljubav,niti grubo egoistično iskorišćavanje bračnog partnera,nego ljubav u višem dubljem i širokooobuhvatnom smislu.To je ljubav i naklonost čovjeka prema svemu što je lijepo,dobro,uzvišeno,plemenito,ljudsko u pozitivnom smislu.

Ne brinite se, to nikako ne isključuje priliku da napunite stomake i džepove, samo bi ponekad bilo ljepše kada bi do tog cilja stigli drugačijim sredstvima.Izlazak u bioskop,šetnja u prirodi, lijepa riječ i zagrljaj su svuda oko vas. Izradite čestitku,uspomenu,sliku, napravite večeru, udijelite kompliment ili čvrsto zagrlite nekog. Jer,žena je nastala od muškarčevog rebra.Ne od njegovih stopala da se po njoj gazi,ne od njegove glave da se njome vlada,nego od boka da mu bude jednaka.Ispod ruke da bude zaštićena i pokraj srca da bude voljena.

Dobro zapamtite:

Ljubav nije nešto što se kupuje, ona se gradi i u nju se ulaže.Ljubav se ne kupuje novcem,ljubav je stanje u koje se ulaže puno vremena,truda i rada na nekoj vezi.

Kineska izreka ruši sliku o moći novca, kada kaže: Novac vam može kupiti kuću, ali ne i dom. Može vam kupiti krevet, ali ne i miran san. Može vam kupiti sat, ali ne i vrijeme. Može vam kupiti knjigu, ali ne i znanje. Može vam kupiti položaj, ali ne i poštovanje. Može vam kupiti lijekove, ali ne i zdravlje. Može vam kupiti krv, ali ne i život. Može vam kupiti seks, ali ne i ljubav!

U svakom slučaju, ukoliko slavite želim vam sretno Valentinovo, budite veseli, zaljubljeni i slavite ljubav tokom cijele godine. I zapamtite, pokloni nemaju nikakve veze s tim.