Najava 26. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 26. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

30.01.2019. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati. 

sa slijedećim: 

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine  stambenog  prostora na području općine Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada  za  pogodnost korištenja, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

5. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

a) Prijedlog odluke o  utvrđivanju javnog interesa  dogradnje vodovodnog sistema Visoko podsistem Moštre i  eksproprijaciji  nekretnina,

b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.1755/3  KO Mokronoge,

c) Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1118/2 i 812/1 KO Gračanica,

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom  općinskom organu uprave Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

7. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina;

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

9. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

10. Izvještaj  Komisije za izbor i imenovanja  o  provedenom Javnom oglasu  za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka  o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa  za imenovanje člana Općinske izborne komisije

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/zso4439v1x06feo/AABcs1HiOFjEJLBsREqs-yRQa?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za društvene djelatnosti28.01.2019.15:30
2.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 29.01.2019.15:00
3.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 29.01.2019.15:30
4.Komisija za statut i propise 29.01.2019.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Press Općine Visoko