Nacrta odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), Općinsko vijeće Visoko, na 12. sjednici, održanoj 30.10.2017. godine, prilikom razmatranja Nacrta odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko, donijelo je slijedeći: 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K

I

  1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko,
  2. Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline,
  4. Nakon provedene javne rasprave, Općinska načelnica i Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline utvrdit će Prijedlog odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.
  5. Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko.

II

            Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

UVID U TEKST NACRTA MOŽETE IZVRŠITI OVDJE