Nacrt: Strategija razvoja turizma općine Visoko 2016 – 2024

N A C R T

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE VISOKO 2016-2024 

Strategija razvoja turizma općine Visoko 2016 – 2024 usmjerava razvoj i definiše prioritete u razvoju turizma na bazi principa održivog turizma. U skladu sa ciljevima projekta, ovaj dokument bi trebao predstavljati koncept za integraciju turističke ponude i okvir za djelovanje turističkih interesnih grupa.

Strategija je osnova za donošenje operativnih turističkih odluka, upravljanja destinacijom, investicija, planova rada općinskih službi i drugih institucija.

Općinsko vijeće je 13. 07. 2016. godine donijelo zaključak o pristupanju izrade Strategije razvoja turizma 2016 – 2024, a Općinska načelnica 29. 07. 2016. godine donijela rješenje o imenovanju radnih grupa za izradu Strategije. Navedenom Odlukom utvrđeno je da je Nosilac izrade Strategije Služba za financije, privredu i lokalni razvoj. Radne grupe su činili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja Općine.

Izrada Strategije je provedena u konsultativnom procesu kroz održavanje radionica i razgovora sa
ključnim razvojnim akterima.

NACRT – pdf DIKUMENT