Nacrt budžeta općine Visoko za 2019.godinu

24. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati: 20.11.2018. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

Nacrt budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I  PRAVNI OSNOV

 

Pravni osnov za donošenje Budžeta sadržan je u odredbama člana 32. do 66. Zakona o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), odredbama člana 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 22/06 i 22/09,  i člana 22. Statuta općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 1/11 i 8/13)

 

 

II RAZLOZI DONOŠENJA

 

 

Budžet se donosi za fiskalnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Fiskalna godina obuhvata period od 1.januara do 31.decembra, odnosno kalendarsku godinu.

 

 

 

III OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH POZICIJA

 

Budžet za 2019.godinu sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Opšti dio Budžeta općine Visoko za 2019.godinu sastoji se od bilansa prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po korisnicima Budžeta i namjenama.

 

 

 

PRIHODI

 

 

Na prihodovnoj strani u Nacrtu Budžeta općine za 2019.godinu planiran je iznos od 16.610.000,00 KM, što je za 6,69 % manje u odnosu na Budžet za prethodnu godinu.

 

Usljed izmjene zakonskih propisa koji regulišu tretman neutrošenih namjenskih sredstava kojima se propisuje storniranje neutrošenih namjenskih prihoda na kraju tekuće godine i njihovo oprihodovanje u storniranom iznosu u narednoj godini prestala je potreba posebnog iskazivanja prenesenih neutrošenih sredstava, obzirom da bi se ista iskazivala u dvije kategorije.

 

 

 

Tabela 1: Pregled učešća glavnih kategorija prihoda u ukupno planiranim prihodima :

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA
Poreski prihodi 8.006.000 ,00 48,20%
Neporeski prihodi 4.604.000,00 27,72%
Transferi 4.000.000,00 24,08%
UKUPNO 16.610.000,00 100,00%

 

Poreski prihodi u 2019.godini su planirani u iznosu od 8.006.000,00 KM, što iznosi

48,20% od ukupno planiranih prihoda.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH izmijenjen je način raspodjele Prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji BiH na način da se dio ovog prihoda raspoređuje preko kantonalnih organa i opštinama tako da u Nacrtu budžeta za 2019.godinu imamo planiranu novu vrstu prihoda – Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH – ekonomski kod 717 114 (pod rednim brojem 1.3.1.1.)

 

Tabela 2: Pregled učešća gl. grupa poreskih prihoda u ukupno planiranim poreskim prihodima:

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA  
Porez na imovinu 1.536.000,00 KM 19,19 %
Porez na dohodak 1.870.000,00 KM 23,36 %
Indirektni porezi 4.600.000,00 KM 57,45 %
UKUPNO 8.006.000,00 KM 100,00%  

 

Neporeski prihodi planirani su u iznosu od 4.604.000,00 KM što iznosi 27,72% od

ukupno planiranih prihoda.

 

Tabela 3:Pregled učešća gl.grupa neporeskih prihoda u ukupno plan. neporeskim prihodima:

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA  
Prihod od nefin.javnih preduzeća i fin.jav.instit. 760.000,00 KM 16,50 %
Ostali prihodi od imovine 302.000,00 KM 6,56 %
Administrativne takse 200.000,00 KM 4,34 %
Komunalne takse 500.000,00 KM 10,86 %
Ostale budžetske naknade 1.421.500,00 KM 30,88 %
Posebne naknade i takse 1.155.500,00 KM 25,10 %
Prihodi od pružanja javnih usluga 160.000,00 KM 3,48 %
Ostale neplanirane uplate 100.000,00 KM 2,17 %
Novčane kazne 5.000,00 KM 0,11 %
UKUPNO 4.604.000,00 KM 100,00%

 

Pozicija pod nazivom Ostale neplanirane uplate se uglavnom odnosi na prihode koji se ubiru od poreskih obveznika za zaostale poreske obaveze po tarifnim brojevima regulisanim propisima koji više nisu na snazi.

 

Transferi od ostalih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 4.000.000,00 KM ili 24,08 % od ukupno planiranih prihoda, te se uglavnom radi o sredstvima određenih namjena kao što su transferi za korisnike JU Centar za socijalni rad, za stipendije studentima, za pomoći pripadnicima boračkih populacija, za alternativni smještaj, za učešće u ulaganjima u infrastrukturu i drugo.

 

 

Detaljan pregled planiranih prihoda po ekomskoj klasifikaciji dat je analitički u tabelarnom pegledu.

 

 

 

IZDACI

 

Raspored planom predviđenih prihoda po korisnicima i namjenama izvršen je u skladu sa nadležnostima i obavezama Općine u finansiranju javnih potreba.

 

Na rashodovnoj strani Nacrta Budžeta za 2019.godinu planiran je iznos od 16.610.000,00 KM.

 

Tabela 4:Pregled učešća glavnih grupa izdataka u ukupno planiranim izdacima:

Redni broj VRSTA IZDATKA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA
1. Bruto plaće i naknade                2.880.000,00 KM 17,34 %
2. Doprinos poslodavca 270.000,00 KM 1,63 %
3. Izdaci za materijal i usluge 4.205.000,00 KM 25,32 %
4. Tekući transferi 5.933.000,00 KM 35,72 %
5. Izdaci za kamate 117.000,00 KM 0,70 %
6. Nabavka stalnih sredstava 3.100.000,00 KM 18,66 %
7. Tekuća rezerva 30.000,00 KM 0,18%
8. Izdaci za otplatu kredita 75.000,00 KM 0,45%
  UKUPNI IZDACI 16.610.000,00 KM 100,00%

 

 

Izdaci za plaće i naknade uposlenima u Nacrtu Budžeta za 2019.godinu su planirani u iznosu od 2.880.000,00 KM, dok je doprinos poslodavca planiran u iznosu od 270.000,00 KM.

 

Nacrtom  Budžeta za 2019.godinu izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 4.205.000,00 KM. U izdacima za materijalne troškove najveće učešće imaju izdaci za komunalne usluge (ljetno i zimsko redovno održavanje javnih površina, održavanje gradskog zelenila, odvoza i deponovanja otpada, te izdaci iz sredstava zaštite okoline), izdaci za troškove javne rasvjete, utopljavanje objekata, troškove održavanja (održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, održavanje javne rasvjete, održavanje fontana i dr.), troškovi prevoza đaka i studenata, troškove naknada vijećnicima i članovima radnih tijela, izdatke za certificiranje i održavanje sistema kvaliteta, izdatke za PDV-a, naknade komisijama (Općinska izborna komisija, komisija za tehničke preglede objekata i procjenu prometne vrijednosti nekretnina), obilježavanja praznika, za usluge nadzora i dr…

 

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 117.000,00 KM i odnose se na kamate po kreditima za infrastrukturu, dok su izdaci za otplatu kredita u 2019.godini planirani u iznosu od 75.000,00 KM.

 

Tekući transferi su planirani u iznosu od 5.933.000,00 KM. Planirani tekući transferi u Nacrtu Budžeta za 2019.godinu se uglavnom odnose na finansiranje aktivnosti iz oblasti socijalne problematike, kao što su stalne i povremene socijalne pomoći, pomoći članovima boračkih populacija, sredstva za alternativni smještaj, pomoć za školovanje đacima i studentima, stipendije studentima, naknade za volonterski rad, aktivnosti iz oblasti obrazovanja, aktivnosti u oblasti kulture, druge transfere iz oblasti društvenih djelatnosti, transfere za mjesne zajednice,  organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti, transfere javnim ustanovama i preduzećima, transfere udruženjima građana, klubovima vijećnika u Općinskom vijeću,  podsticanje poljoprivrednim gazdinstvima, biznisu i dr.

 

 

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 3.100.000,00 KM. Planirani izdaci za nabavku stalnih sredstava u Nacrtu Budžeta za 2019.godinu se odnose na otkup zemljišta za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje infrastrukture,  nabavku opreme za unapređenje rada, nabavku planske i projektne dokumentacije, te rekonstrukciju i investiciono održavanje  (investiciona  ulaganja u vodovodnu, kanalizacionu, rasvjetnu, cestovnu i drugu infrastrukturu).

 

 

Tekuća rezerva je planirana u iznosu od 30.000,00 KM ili 0,18 % od ukupno planiranih sredstava i iz iste se mogu pokrivati nepredviđeni i nedovoljno planirani izdaci u skladu sa zakonskim propisima.

 

 

Detaljan pregled izdataka prema ekonomskim kategorijama, funkcijama i korisnicima dat je u tabelarnom pregledu.

 

 

 

POMOĆNICA  NAČELNICE

Edina Ferizović